Употребна дозвола

Уз захтев се прилаже:

1) пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
2) извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозвола;
3) доказо плаћању прописаних такси, односно накнада;
4) сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;
5) доказо уплати административне таксе за издавање употребне дозволе;
6) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
7) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
Надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева
Подносиоцу захтева доставља се употребна дозвола у року од 3 дана од дана доношења.
На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од
дана достављања.