Upotrebna dozvola

Uz zahtev se prilaže:

1) projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom u slučaju da u toku građenja nije odstupljeno od projekta za izvođenje, odnosno projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;
2) izveštaj komisije za tehnički pregled, kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu, sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvola;
3) dokazo plaćanju propisanih taksi, odnosno naknada;
4) sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima;
5) dokazo uplati administrativne takse za izdavanje upotrebne dozvole;
6) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
7) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.
Nadležni organ izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva
Podnosiocu zahteva dostavlja se upotrebna dozvola u roku od 3 dana od dana donošenja.
Na rešenje o upotrebnoj dozvoli podnosilac zahteva može izjaviti žalbu u roku od 8 dana od
dana dostavljanja.