Јавна набавка мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама: Партија 3 – Набавка канцеларијске опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-12/2019-04
Дана: 23.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама: Партија 3 – Набавка канцеларијске опреме ЈН бр.404-4-12/2019-04, наручилац Општинска управа општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуде – партија 3
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору канцеларијском опремом