Јавна набавка мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-1/2020-04
Дана: 06.02.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2020-04. наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр.7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуге личног пратиоца детета.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору