Javna nabavka male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-1/2020-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-1/2020-04
Dana: 06.02.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-1/2020-04. naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br.7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluge ličnog pratioca deteta.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru