Javna nabavka radova na rekonstrukciji fasade i energetska sanacija objekta Šomo Dušan Skovran Ćuprija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-9-6/2019-04
Dana: 01.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji fasade i energetska sanacija objekta Šomo Dušan Skovran Ćuprija JN.BR. 404-9-11/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konursna dokumentacija
Odgovor na pitanja
Odgovor na pitanja
Odluka o dodeli ugovora