Јавна набавка услуга израде водотока другог реда Луди поток наручилац општина Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404- 8-10/2019-04
Дана: 18.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде водотока другог реда Луди поток наручилац општина Ћуприја.

Позив за подношење понуда
Конкурсна докуметнација
Одговори на питања
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне докуметнације