Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-238/2022-05-1
Датум: 15. 06. 2022. год.
Ћуприја, 13. октобра, бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 22 06. 2022. год. отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта, Урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу (измештање) транспортног гасовода МГ- 08 и изградњу Главне мерно-регулационе станице „ Ћуприја 2“ у Индустријској зони Добричево код Ћуприје, на катастарским парцелама број 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, све у К.О. Ћуприја ван (град), у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-238/2022-05-1 од 13. 6. 2022. год., наручилаца „КМ Mont― доо Врбас, Сивч Јогена бб, 21460 Врбас, за инвеститора ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад.
У обухвату Урбанистичког пројекта се налазе следеће парцеле и делови парцела: 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, 7402/1, 3686/1, 3746/1, 3745, 3680 К.О. Ћуприја ван град. Највећи део обухвата Урбанистичког пројекта тренутно заузимају пољопривредне површине, а мањи део кратка деоница државног пута IIa реда бр.160 Пожаревац – Жабари – Свилајнац – Деспотовац – Двориште – Ресавица – Сење – Ћуприја и кратка деоница саобраћајнице од аутопута до насеља Батинац.
Урбанистички пројекат је израђен од стране „Сапутник – М„ доо, ул. Трг Светог Ђорђа 6, Сомбор, огранак „МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ Урбанистичко и просторно планирање – огранак Сомбор, Батинска 1/16, ПИБ 100122968, МБ 08270643, а одговорни урбаниста је Бранка Радуловић Вртикапа, дипл.инж.арх. лиценца ИКС бр.200 1580 17.
Предметне к.п.бр. 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, све у К.О. Ћуприја ван (град), налазе се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11), Планом детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 43/2019) и Изменом и допуном Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 38/2020 и 11/2021).
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Измештање гасовода
УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.