Javna prezentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-238/2022-05-1
Datum: 15. 06. 2022. god.
Ćuprija, 13. oktobra, br.7.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr.zakon, 9/20 i 52/21) i čl. 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranje („Sl. glasnik RS“, br.32/2019), objavljuje:

JAVNA PREZENTACIJA

Obaveštavavaju se građani da će dana 22 06. 2022. god. otpočeti javna prezentacija Urbanističkog projekta, Urbanističko – arhitektonske razrade lokacije za izgradnju (izmeštanje) transportnog gasovoda MG- 08 i izgradnju Glavne merno-regulacione stanice „ Ćuprija 2“ u Industrijskoj zoni Dobričevo kod Ćuprije, na katastarskim parcelama broj 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, sve u K.O. Ćuprija van (grad), u trajanju od sedam dana, a po zahtevu br.350-238/2022-05-1 od 13. 6. 2022. god., naručilaca „KM Mont― doo Vrbas, Sivč Jogena bb, 21460 Vrbas, za investitora JP „Srbijagas“ Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, 21000 Novi Sad.
U obuhvatu Urbanističkog projekta se nalaze sledeće parcele i delovi parcela: 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, 7402/1, 3686/1, 3746/1, 3745, 3680 K.O. Ćuprija van grad. Najveći deo obuhvata Urbanističkog projekta trenutno zauzimaju poljoprivredne površine, a manji deo kratka deonica državnog puta IIa reda br.160 Požarevac – Žabari – Svilajnac – Despotovac – Dvorište – Resavica – Senje – Ćuprija i kratka deonica saobraćajnice od autoputa do naselja Batinac.
Urbanistički projekat je izrađen od strane „Saputnik – M„ doo, ul. Trg Svetog Đorđa 6, Sombor, ogranak „MERIDIJANPROJEKT“ Urbanističko i prostorno planiranje – ogranak Sombor, Batinska 1/16, PIB 100122968, MB 08270643, a odgovorni urbanista je Branka Radulović Vrtikapa, dipl.inž.arh. licenca IKS br.200 1580 17.
Predmetne k.p.br. 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, sve u K.O. Ćuprija van (grad), nalaze se na prostoru koji je definisan Prostornim planom opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 13/11), Planom detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“ („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 43/2019) i Izmenom i dopunom Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“ („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 38/2020 i 11/2021).
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra. Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo Odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

Izmeštanje gasovoda
URBANISTA
Vesna Delić, dipl.pr.planer
NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl.inž.građ.