ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места службеника са статусом инвалидитета под општим условима

Орган у коме се радно место попуњава :
Општинска управа општине Ћуприја
35230 Ћуприја, ул.13. октобра број 7

Радно место које се попуњава-утврђено је чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја:
У Одељењу за финансије- Одсек трезора: Радно место:„Послови обрачуна плата, накнада и других примања запослених“

Jавни конкурс