Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-81-9-1/2023-02
Датум: 15.05.2023. године
Ћ у п р и ј а, Ул. 13. октобра 7

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 8. став 5. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021), Скупштина општине Ћуприја

објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности
на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град)

1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ
Предмет отуђења по овом огласу је непокретност на к.п.бр. 1634 уписана у ЛН 3419 за КО Ћуприја (град) у ул. Бранислава Нушића, и то:
1) Објекат бр. 1 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), површине у основи 270 m2 и то удео од 97/270, по намени зграда пословних услуга, објекат изграђен пре доношења прописа;
2) Објекат бр. 2 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), површине у основи 64 m2, помоћна зграда, објекат изграђен пре доношења прописа;
3) парцела грађевинског земљишта к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), укупне површине 537 m2.
Наведена непокретност је у искључивој јавној својини Општине Ћуприја.
Планирана намена предметне грађевинске парцеле је „Б.2-Становање средњих густина“- породично и вишепородично становање средњих густина, услуге, јавне службе, јавно зеленило, спорт и рекреација, а према Плану генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 2/12, 9/18, 23/18-исправка и 46/20).
Непокретност се продаје као јединствени предмет отуђења, по почетној цени која износи 14.363,00 евра, у складу са Записником о процени тржишне вредности непокретности Пореске управе -Групе за контролу издвојених активности малих локација бр. 077-464-08-00010/2022-0000 од 14.3.2022. године и бр. 077-464-08-00011/2023-0000 од 27.3.2023. године.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

ЈАВНИ ОГЛАС

Изјава о прихватању услова из огласа 1
Изјава о условима враћања депозита 1

Одрицање депозита-правна лица 1
Одрицање од депозита-физичка лица 1
Понуда-правна лица 1
Понуда-физичка лица 1