Javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za otuđenje nepokretnosti na k.p.br. 1634 u KO Ćuprija (grad)

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-81-9-1/2023-02
Datum: 15.05.2023. godine
Ć u p r i j a, Ul. 13. oktobra 7

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“ br. 16/2018), člana 8. stav 5. Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini Opštine Ćuprija („Sl. glasnik OĆ“ br. 19/2021), Skupština opštine Ćuprija

objavljuje

JAVNI OGLAS
za prikupljanje pisanih ponuda za otuđenje nepokretnosti
na k.p.br. 1634 u KO Ćuprija (grad)

1. PODACI O NEPOKRETNOSTI
Predmet otuđenja po ovom oglasu je nepokretnost na k.p.br. 1634 upisana u LN 3419 za KO Ćuprija (grad) u ul. Branislava Nušića, i to:
1) Objekat br. 1 na k.p.br. 1634 u KO Ćuprija (grad), površine u osnovi 270 m2 i to udeo od 97/270, po nameni zgrada poslovnih usluga, objekat izgrađen pre donošenja propisa;
2) Objekat br. 2 na k.p.br. 1634 u KO Ćuprija (grad), površine u osnovi 64 m2, pomoćna zgrada, objekat izgrađen pre donošenja propisa;
3) parcela građevinskog zemljišta k.p.br. 1634 u KO Ćuprija (grad), ukupne površine 537 m2.
Navedena nepokretnost je u isključivoj javnoj svojini Opštine Ćuprija.
Planirana namena predmetne građevinske parcele je „B.2-Stanovanje srednjih gustina“- porodično i višeporodično stanovanje srednjih gustina, usluge, javne službe, javno zelenilo, sport i rekreacija, a prema Planu generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Sl. glasnik OĆ“ br. 2/12, 9/18, 23/18-ispravka i 46/20).
Nepokretnost se prodaje kao jedinstveni predmet otuđenja, po početnoj ceni koja iznosi 14.363,00 evra, u skladu sa Zapisnikom o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti Poreske uprave -Grupe za kontrolu izdvojenih aktivnosti malih lokacija br. 077-464-08-00010/2022-0000 od 14.3.2022. godine i br. 077-464-08-00011/2023-0000 od 27.3.2023. godine.
Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

JAVNI OGLAS

Izjava o prihvatanju uslova iz oglasa 1
Izjava o uslovima vraćanja depozita 1

Odricanje depozita-pravna lica 1
Odricanje od depozita-fizička lica 1
Ponuda-pravna lica 1
Ponuda-fizička lica 1