Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji i sanaciji Doma kulture Bigrenica, Doma kulture Virine i MZ Ivankovac – Paljane

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-18/2019-04
Dana: 08.10.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji i sanaciji Doma kulture Bigrenica, Doma kulture Virine i MZ Ivankovac – Paljane. JN.BR 404-5-18/2019-04.

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru