Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18) и члана 12. став1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ „бр. 95/16), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112-7921/2021 од 27. августа 2021. године, Одлуке о организацији Општинске управе, општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.33/2016 и 35/2019), Кадровског плана Општинске управе општине Ћуприја, Правобранилаштва општине Ћуприја и Службе буџетске инспекције („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.46/20), Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције и Интерне ревизије општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.12/2019, 26/2019, 39/2019, 01/2020,36/2020, 43/2020, 3/2021 и 19/2021), Начелница Општинске управе општине Ћуприја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места

I Орган у коме се радно место попуњава :
Општинска управа општине Ћуприја
35230 Ћуприја, ул.13. октобра број 7

II Радно место које се попуњава-утврђено је чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја:
У Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине

Радно место: „Техничко-оперативни послови из области урбанизма“.

Оглас можете преузети овде