ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 68, 69 и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ( „Сл.гласник РС“, бр. 40/2021), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 24/21), Одлуке о финансијској подршци домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности („Службени гласник општине Ћуприја“ број 19/21) и Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ број 25/21), председник општина Ћуприја дана 24.09.2021.године,доноси:

ОДЛУКУ О
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗАДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА
и расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА

У оквиру спровођења Одлуке о финансијској подршци домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности( „Службени гласник општине Ћуприја“ број 19/21), а у складу са чланом 22. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину (у даљем тексту Правилник)(„Службени гласник општине Ћуприја“ број 25/21) расписује се Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима . Мера енергетске ефикасности предвиђена чланом 6. Правилника спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Ћуприја. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем Јавног позива за избор директних корисника ( привредних субјеката).
Циљ спровођења мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору на територији Општине Ћуприја.

I ПРЕДМЕТ

Предмет овог јавног позива је избор крајњих корисника (грађана) за спровођење мере енергетске ефикасности у складу са чланом 6. Правилника и то:
-Замена ( набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствимапрема негрејаним просторијама на породичним кућама и становима.
Укупна планирана средства које општина Ћуприја додељује за ову меру су 5.000.000,00 динара
Општина ће дефинисати средства подстицаја са ПДВом која ће доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру као мањи износ од:
(1) максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, из следећег става , односно 50% укупног пријављеног износа са ПДВ ом за ову меру, шта год је од ова два износа мање, и
(2) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом појединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом, из следећег става .
Максимална укупна средства подстицаја за ову меру могу износити до 120.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави. Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом се одређује да може износити до 14.000,00 динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата, односно до 20.000,00 динара по метру квадратном за улазна врата.

Јавни позив
Прилог 1 – Критеријуми
ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ 4

Упутство за попуњавање