ИЗБОРИ 2020

Записник о раду изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Ћуприја одржаних 21. јуна 2020. године

Седница Изборне комисије ошптине Ћуприја почела је 22.06.2020. године у 7:45 часова у згради општине Ћуприја.

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ

Oдлукa о објављивању коначног броја бирача у општини Ћуприја

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20 и 68/20), Изборна комисија општине Ћуприја, на седници одржаној дана 20. 06. 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Коначан број бирача у општини Ћуприја за избор одборника Скупштине општине Ћуприја расписаних за 21. јун 2020. године је 29.222 бирача.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 013 – 1- 103/2020-02 од 20. 06. 2020. године

СЕКРЕТАР ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ  ЋУПРИЈА
Драгица Пејчић-Ранђеловић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ана Милановић, дипл. правник

Решење о утврђивању броја контролних и гласачких листића

На основу члана 15. и члана 28. став 3. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20 и 68/20), и на основу Решења Министарства државне управе и локалне самоуправе о закључењу Јединственог бирачког списка за подручје општине Ћуприја бр. 208-00-23/2020-26/59-249 од 05.06.2020. године, Изборна комисија општине Ћуприја, на седници одржаној дана 12.06.2020. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОНТРОЛНОГ ЛИСТА И ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, РАСПИСАНИМ ЗА 21.06.2020. ГОДИНЕ

1. За Изборе за одборнике Скупштине општине Ћуприја, расписане за 21.06.2020. године, штампаће се 32 контролна листа за проверу исправности гласачке кутије и 29.301. гласачки листић.
2. Број гласачких листића из става 1. овог решења обухвата број од 29.213 гласачких листића, који представља укупан број бирача у општини Ћуприја утврђен на дан 05.06.2020. године, као и 88 резервних гласачких листића, односно 0,3% укупног броја гласачких листића.

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ивана Шћепановић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Ана Милановић, дипл. правник

Oдлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ћуприја, расписаних за 21.06.2020. године

На основу члана 15. и члана 28. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Изборна комисија општине Ћуприја на седници одржаној дана 12.06.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и контролног листа
за проверу исправности гласачке кутије, за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине Ћуприја, расписаних за 21.06.2020. године

ОДРЕЂУЈЕ СЕ да ће гласачке листиће и контролне листиће за проверу исправности гласачких кутија, за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ћуприја, расписаних за 21.06.2020. године, штампати:

СЗР „Ротопринт – плус“, са седиштем у Ћуприји, улица Сремска бр. 24.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 013-1-94/2020-02 од 12.06.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Ана Милановић, дипл.правник

Решење о утврђивању збирне изборне листе

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Изборна комисија општине Ћуприја, на седници одржаној дана 08.06.2020.године, донела је

Решење о утврђивању збирне изборне листе

 

Oдлукa о објављивању укупног броја бирача у општини Ћуприја

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11 и 12/20 и 68/20), Изборна комисија општине Ћуприја, на седници одржаној дана 06. 06. 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Укупан број бирача у општини Ћуприја за избор одборника Скупштине општине Ћуприја на дан 05.06. 2020.године у 24:00 часова је 29.213 бирача.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013 – 1- 77/2020-02 од 06. 06. 2020. године

СЕКРЕТАР ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
Драгица Пејчић-Ранђеловић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ана Милановић, дипл. правник

Одлука о објављивању укупног броја бирача у општини Ћуприја

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике скупштине општине Ћуприја расписаним за 21. јун 2020. године

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике скупштине општине Ћуприја расписаним за 21. јун 2020. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине општине Ћуприја расписаних за 21. Јун 2020. Године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине општине Ћуприја расписаних за 21. jун 2020. године

Одлука о измени Одлуке о прописивању образаца за спровођење локалних избора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 013-1-41/2020-02
Датум: 13.05.2020.године

OБАВЕШТЕЊЕ

Изборна комисија општине Ћуприја на седници одржаној дана 13.05.2020. године донела је Одлуку о измени Одлуке о прописивању образаца за спровођење локалних избора којом су измењени обрасци за спровођење локалних избора за одборнике у Скупштини општине Ћуприја.
Сходно наведеном, обавештавају се политичке странке, коалиције странака, друге политичке организације и групе грађана које желе да поднесу кандидатуру за изборе за одборнике Скупштине општине Ћуприја заказане зa 21.06.2020. године, да могу преузимати потребне обрасце за спровођење избора од изборне комисије у просторијама СО Ћуприја, почев од 04.03.2020.године у времену 13,оо до 15,оо часова, а осталим данима у времену од 10,оо до 15,оо часова.
Потребна документација – обрасци, могу се преузети код секретара ИК, или на сајту Општине Ћуприја, www.cuprija.rs
Рок за подношење изборних листа са пратећом документацијом је 05.06.2020. године до 24,оо часa.
Рокови су непрекорачиви.

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Ана Милановић, дипл.правник

Обавештење изборне комисије

Одлука о измени Одлуке о прописивању образаца

Образац 1
Образац 7
Образац 9
Образац 10
Образац 11
Образац 12
Образац 13
Образац 14
Образац 15
Образац 16
Образац 17
Образац 18
Образац 23
образац 24