Обавештења

Јавни позив за презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-365/2019-05-1
Датум: 05.07.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештававају се грађани да ће дана 12.07.2019. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу магистралног гасовода (интеркоректор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 1, фаза 4, на територији општине Ћуприја, у трајању од седам дана, закључно са 19.07.2019. године, а по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам број 350-02-1390/2019-14 од 03.07.2019. године.
Урбанистички пројекат за изградњу магистралног гасовода (интеркоректор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 1, фаза 4, на територији општине Ћуприја израдио је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра 73/II, 11 000 Београд.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом . За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије грађани треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку јавне презентације, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре разматраће урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама на стручној контроли.

Урбанистички пројекат
Због величине фајла (oко 360 MB) преузимање Урбанистичког пројекта може да потраје. Алтернативни линк за преузимање Урбанистичког пројекта

Обавештење о сузбијању одраслих форми комараца (уређајима са земље)

Обавештавамо грађане општине Ћуприја да ће дана 11.06.2019. године. (уторак), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко-Дез из Београда спровести акцију сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на територији општине Ћуприја.
Уколико се стекну неопходни метео услови предузеће Еко-Дез из Београда урадити третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на површинама из понуде у периоду од 18 до 22 часа. Одрасле форме комараца третираће се са земље на територији града Ћуприје и села Остриковац, Јовац, Супска, Крушар, Влашка, Мијатовац и Сење.
Третман ће се вршити препаратом AQUA K-OTHRINE 20 ЕW (препаратом на бази делтаметрина).
Упозоравају се пчелари да у овом периоду затворе кошнице.

Јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-313/2019-05-1
Датум: 04.06.2019. год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће дана 05.06.2019. године отпочети јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, у трајању од 30 дана од дана оглашавања, закључно са 04.07.2019. године.
(више…)

Обавештење о пријему захтева за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града бр.501-99/2017-05-1 од 04.12.2017год

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 , 88/2010 ,14/1016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за измену и допуну дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града бр.501-99/2017-05-1 од 04.12.2017.год

(више…)

Обавештење о пријему захтева за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 241/1 КО Ћуприја града бр.501-12/2018-05-1 од 20.03.2018.год

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за измену и допуну дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада на КП 241/1 КО Ћуприја града
бр.501-12/2018-05-1 од 20.03.2018.год

(више…)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја за период 2019-2021.год

Поштовани суграђани,
Позивамо вас да узмете активно учешће у Јавној расправи у оквиру процеса израде Нацрта програма инфраструктурног развоја општине 2019-2021.године.
Јавна расправа одржаће се у периоду од 31.05.2019. до 12.06.2019.године. Током одржавања јавне расправе текст Нацрта програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја, биће доступан на званичној интернет страници општине Ћуприја на: www.cuprija.rs. Све ваше предлоге и сугестије можете доставити сваког радног дана од 7.30 до 15.30 и Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Одсеку за локални економски развој (Ул.13.октобар 7, први спрат канцеларија бр.41) до понедељка 10.06.2019.године или путем електронске поште на: info@cuprija.rs , kler@cuprija.rs са назнаком за Нацрт програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021.
Нацрт програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021., можете преузети овде:
ПРОГРАМ ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Јавна расправа поводом Нацрта Статута општине Ћуприја

Обавештавамо вас да је отпочела јавна расправа о нацрту Статута општине Ћуприја и да ће иста трајати до 28.06.2019.године.
Све евентуалне предлоге и сугестије можете упутити писаним путем преко писарнице општинске управе општине Ћуприја или путем електронске адресе info@cuprija.rs са назнаком “За Комисију за израду нацрта Статута општине Ћуприја”.

Текст нацрта Статута можете преузети овде. Нацрт Статута