Обавештења

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА КОМИСИЈE ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРA ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

На основу члана 21. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ 25/2021)

     КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

   УТВРЂУЈЕ

    ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Опширније ..

Јавна презентација

Обавештавају се грађани да ће дана 17.09.2021.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу магацина за складиштење и третман отпада, на катастарској парцели број 4897/1 К.О. Ћуприја ван, у трајању од седам дана, закључно са 23.09.2021.год., а по захтеву бр. 350-344/2021-05-1 од 09.09.2021.год., Милошевић Владана из Београда.

Опширније ..

Покренута услуга „Помоћ у кући“

Обавештавамо све наше суграђане да је Општина Ћуприја покренула услугу Помоћ у кући, преко лиценцираног пружаоца услуга.

Услуга Помоћ у кући је намењена свим нашим суграђанима старијим од 65 година, са територије града. За кориснике најнижих пензија и кориснике новчане социјалне помоћи услуга је потпуно бесплатна.

За све информације можете се обратити Центру за социјални рад, лично или на број телефона 035/8470-533.

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-310/2021-05-1
Датум: 12. 08. 2021. год.
Ћуприја, 13. октобра, бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 19. 08. 2021. год. отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу породичне стамбене зграде, спратности Пр+Пк, на катастарској парцели на к.п. бр. 1848 КО Исаково у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-310/2021-05-1 од 06. 08. 2021. год., инвеститора, Љубић Дојана из Исакова.

Урбанистички пројекат бр. 70/2021 од 04. 07. 2021. године, израђен је од стране Архитектонског бироа “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића бб, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08. Предметна к.п.бр. 1848 К.О. Исаково, налази се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11), ван грађевинског подручја, са наменом пољопривредно земљиште.

Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 20.07.2021.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Нацрт Одлуке

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-278/2021-05-1
Датум: 13.07.2021.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправкс, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл. 91 и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), објављује:

Ј А В Н A П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј А

Обавештавају се грађани да ће дана 20.07.2021.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објеката – свечане сале, на катастарској парцели број 2849/9 К.О. Ћуприја ван, у трајању од седам дана, закључно са 26.07.2021.год., а по захтеву бр. 350-278/2021-05-1 од 08.07.2021.год., Миладиновић Саше из Супске.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 61/2021 од 19.05.2021.год., је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни пројектант је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметна к.п.број 2849/9 К.О. Ћуприја ван града, налази се на простору који је дефинисан Изменом и допуном Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2012, 9/2018 и, 23/2018-решење испр. и 46/2020), у подручју: 3. РАДНА ЗОНА, УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3.3 “ЗОНА РАДА-ИСТОК“, намена површина: производња и саобраћајница (површина јавне намене).
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УП Саша Миладиновић Ћуприја

УРБАНИСТА
Божица Стојковић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Акција сузбијања одраслих форми комараца из авиона и уређајима са земље

Обавештавамо грађане општине Ћуприја да ће дана 12.07.2021.године (ПОНЕДЕЉАК), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко –Дез из Београда спровести акцију сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и третманом из ваздуха на територији Општине Ћуприја у периоду од 19 до 23 часа.

Третман ће се вршити уређајима са земље препаратом AQVA K –OTHRINE 20 EW (препарат на бази делтаметрина) и препаратом Neopiroxlambda 2.0 ULV из ваздуха.

Пуњење ваздухоплова ће се вршити око 17 часова на аеродрому у Смедеревској Паланци.

Третман крпеља се врши на свим зеленим површинама у граду (зеленим површинама школских и предшколских установа у селима и граду, зелене површине Високе медицинске школе, Школе за музичке таленте, двориште градске цркве и Манастира Раванице, лева обала Мораве тзв, Плажа, Моравски парк).

Oглас o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, намењеним за продају пољопривредних производа (бостан).

Опширније ..

Шести јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

У складу са чланом 16. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17, 112/17, 78/18, 67/19 и 53/21), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је 21.06.2021. год. шести Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Јавни позив).
Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, укључујући подизање засада воћа, поврћа и грожђа, осим инвестиција у набавку нових трактора.
Предмет Јавног позива су и инвестиције у набавку нове механизације чија емисија издувних гасова не прелази нормативе и стандарде дате у Прилогу – Листа стандарда емисије издувних гасова.
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 6.460.900.000,00 динара, а висина подстицаја износи од 60 до 70 одсто прихватљивих трошкова инвестиције, умањенo за износ пореза на додату вредност, у зависности од тога да ли је подносилац пољопривредник млађи од 40 година и да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју.
Износи подстицаја које корисник може да оствари у секторима воћа, поврћа, осталих усева, грожђа и јаја могу бити од 5.000 до 700.000 евра, а за секторе млека и меса од 5.000 до 1.000.000 евра.
Рок за подношење захтева за одобравање пројекта је од 21. јуна 2021. године до 10. септембра 2021. године.
Читко попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом, доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати -Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава –Шести јавни позив за Меру 1”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Пратећа документација

Акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и авиона

Обавештавамо вас да ће дана 17.06.2021 године. (ЧЕТВРТАК), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко-Дез из Београда спровести акцију сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и авиона на територији општине Ћуприја у периоду од 18 до 22 часа.
Одрасле форме комараца третираће се са земље на територији града Ћуприје и села Остриковац, Јовац, Супска, Крушар, Влашка, Мијатовац и Сење. .
Tретман сузбијања комараца уређајима са земље ће се вршити препаратом AQVA-K-OTHRINE 20 EW и препаратом NEOPIROX LAMBDA 2.0 ULV из ваздуха.
Пуњење ваздухоплова ће се вршити око 17 часова на аеродрому у Смедереву.
Упозоравају се пчелари да у овом периоду затворе кошнице.