Обавештења

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-634/2019-05-1
ДАТУМ: 10.01.2020.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др.закон) и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 17.01.2020.г. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу економских објеката, спратности П: бр. 1- стакленика пов.49.50м2, бр. 2- оставе пов. 154.01м2, бр. 3- сушаре пов.63.66м2, бр.4 – гараже за пољопривредне машине пов.110.56м2, на к.п.бр. 2849/12 К.О. Ћуприја-ван, у трајању од седам дана, закључно са 24.01.2020. г, а по захтеву бр.350-634/2019-05-1 од 26.12.2019.год. Стаменковић Драгана, из Ћуприје, ул. Цара Лазара бр.49/51, а преко пуномоћника Јовице Бранковић, из Ћуприје ул. Анђе Ранковић бр.3/3.
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу економских објеката, спратности П, на катастарској парцели број 2849/12 у КО Ћуприја-ван..
Урбанистички пројекат бр. тех. документације УП 2/19 од децембра 2019. године је израђен од стране Архитектонског бироа „WEARE ARCHITECTURE“, ПИБ 111232623, матични број 65275147, ул. Делиградска бр. 1, а одговорни урбаниста је Драгана Мацић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1554 16.
Предметна к.п.бр. 2849/12 у K.O. Ћуприја-ван, налази на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и решење о исправци 23/18), Урбанистичка целина, 7. Зона пољопривреде, земљиште ван грађевинског подручја, намена површине – пољопривреда.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-639/2019-05-1
Датум: 10.01.2020. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 17.01.2020. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу помоћног објекта, спратности Пр, на к.п.бр. 4123 К.О. Ћуприја-град, ул. Сремска, у трајању од седам дана, закључно са 24.01.2020. године, а по захтеву Максимовић Станка из Ћуприје, ул. Браће Нешића бр. 7, заведен под бројем 350-639/2019-05-1 од 31.12.2019. године.
Урбанистички пројекат бр. тех. документације 96/2019 од 06.12.2019. године је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат-локал бр.17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметна катастарска парцела број 4123 К.О. Ћуприја-град налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), Урбанистичка целина 2. општа стамбена зона, просторна целина 2.2 – исток, са наменом површине становање средњих густина Б2.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Шеф Одсека за урбанизам и заштиту животне средине

Валентина Томић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

УП Максимовић Станко

Јавна расправа о Нацрту програма развоја туризма 2020-2022

Позивамо вас да узмете активно учешће у јавној расправи у оквиру процеса израде Нацрта програма развоја туризма општине Ћуприја 2020-2022. Све ваше предлоге и сугестије можете доставити сваког радног дана од 07.30 до 15.30, Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Одсеку за локални економски развој (канцеларија бр.41) од 23. децембра до 27.децембра 2019., или на имејл: kler@cuprija.rs са назнаком за Програм развоја туризма општине Ћуприја 2020-2022.
Јавни увид трајаће до 30. децембра 2019.године.

НАПОМЕНА: Због новогодишњих и божићних празника, јавна расправа биће продужена до 13.01.2020. године. За све сугестије и предлоге и даље можете да се обратите Одсеку за локални економски развој, канцеларија бр. 41, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 сати.

Нацрт програма развоја туризма општине Ћуприја 2020-2022, можете преузети овде

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи.
II Јавна расправа ће трајати од 01.12.2019. године до 16.12.2019. године.
III Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу за финансије, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: info@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој: „За јавну расправу о нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Нацрт Одлуке

 

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја.
II Јавна расправа ће трајати од 01.12.2019. године до 16.12.2019. године.
III Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу за финансије, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: info@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој: „За јавну расправу о нацрту Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Нацрт Одлуке

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење за финансије, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину.
II Јавна расправа ће трајати од 01.12.2019. године до 16.12.2019. године.
III Одељење за финансије, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу за финансије, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: finansije@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење за финансије: „За јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Нацрт Одлуке
Образложење
Листа циљева и индикатора

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о боравишној такси.
II Јавна расправа ће трајати од 01.12.2019. године до 16.12.2019. године.
III Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о боравишној такси.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој путем електронске поште на e-mail адресу: info@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој: „За јавну расправу о нацрту Одлуке о боравишној такси”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Нацрт Одлуке

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Ћуприја

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Ћуприја

Предлог одлуке о избору породица за доделу ауто седишта

Савет за безбедност саобраћаја Општине Ћуприја на седници одржаној дана 25.11.2019. године донео је Предлог одлуке о избору породица за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Ћуприја за 2019. годину.
На ову одлуку незадовољне странке могу уложити приговор Општинском већу, у року од 5 дана.

Предлог Одлуке