Обавештења

Рани јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 001930001 2024
Датум: 14.06.2024.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће дана 17.06.2024.године, отпочети рани јавни увид у Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, у трајању од 15 дана, закључно са 01.07.2024.год.
Седница Комисије за планове, после раног јавног увида, одржаће се 05.07.2024. год. са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, је израђен од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш, ПИБ 100334647, матични број 07261063.
Увид у Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен Елаборат плана са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним Елаборатом плана, а у току трајања раног јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном раном јавном увиду Комисија за планове усваја извештај о обављеном раном јавном увиду са свим примедбама и сугестијама.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа, који поступајући по њему израђује Нацрт Плана.

Планирана намена површина

Текст елбората

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ И ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА

Уколико временски услови дозволе предузеће Еко-Дез из Београда обавиће у понедељак, 17.06.2024. године  третман сузбијања ларви и одраслих форми комараца уређајима са земље  и из ваздуха.Третирање  ларви комараца обавиће се у периоду од 16-19 часова, а одраслих форми од 20 часова(препаратима 4 игеба и 1 термофогер) уређајима са земље. Из ваздухоплова сузбијање комараца ће се вршити после 19 часова препаратима Аква-К-Отхрине и Кондор УЛВ на површини од 600 хектара.

У време третирања препаратима против ларви и одраслих форми комараца пчелари треба да затворе кошнице.

Контакт – жалбе у вези са извођењем грађевинских радова на реконструкцији објекта основног образовања школе 13. октобар и доградње котларнице у Ћуприји

Контакт лице грађанима који могу да поднесу жалбеу вези извођења грађевинских радова на реконструкцији објекта основног образовања школе 13. октобар и доградње котларнице у Ћуприји.

Гордана Булат-Стошић

Општинска управа општине Ћуприја
Ул. 13.октобра 7, 35230 Ћуприја
тел. 035/8150 914
gordana.bulatstosic@cuprija.ls.gov.rs

АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА И ЛАРВИ КОМАРАЦА

 

Предузеће „Еко дез“ из Барајева ће у понедељак, 29.04.2024 године, уколико временски услови буду дозволили, урадити третман сузбијања ларви комараца и крпеља на територији општине Ћуприја. Сузбијање крпеља вршиће се препаратом  АКУА К-ОТХРИНЕ 20 ЕВ, а ларви комараца препаратом  ЛАРВАСТОП ЗГ.

Сузбијање крпеља и ларви комараца обавиће се у времену од 10-18 часова када пчелари треба да заштите кошнице.

Обавештење

Република Србија
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој
Одсек за локални економски развој
Број: 001408296 2024
Дана: 19.04.2024. године
Улица: 13.октобра број 7
Ћуприја

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овим путем, а на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129-07, 83/2014-други закон 101/2016-други закон и 47/2018) члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) објављује се Захтев за добијање сагласности број: 1477-1 од 16.04.2024.године на Одлуку о измени и допуни Ценовника број: 5275 од 15.09.2016.године ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја број: 1476 од 16.04.2024.године са образложењем.

Захтев за добијање сагласности Ценовник

Обавештење

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности,
привредуи локални економски развој
Одсек за локални економски развој
Број: 000857737 2024
09.04.2024.год.
Улица: 13. октобра број 7
Ћ у п р и ј а

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Овим путем, а на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) објављује се Захтев за добијање сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга, Одлука о утврђивању цена услуга, Прилог захтева за повећање цена са калкулацијом, Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа број 448 од 04.03.2024. године PWW Doo Ogranak Ćuprija.

Odluka PWW Cenovnik PWW

Обавештење

Република Србиjа
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој

Одсек за локални економски развој
Број: 001011277 2024
26.03.2024.год.
Улица: 13. октобра број 7

Ћ у п р и ј а

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Овим путем, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) који одређује да се објављује Захтев за давање сагласности на  Одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој објављује Захтев за добијање сагласности ЈКП „ Равно 2014“ број 983 од 15.03.2024. године и Одлуку Надзорног одбора ЈКП „ Равно 2014“ о измени и допуни Ценовника број 562-2 од 14.02.2024. године са Образложењем.

Оглашавање Захтев за добијање сагласности Равно 2014