Обавештења

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Ћуприја

На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени гласник општине Ћуприја“, број : 15/22), (Правилник у даљем тексту)  и Одлуке општинског већа општине Ћуприја о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број 06-115-2/2022-01-1  од 27.06. 2022. године, Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној  дана 27.06. 2022. године расписује:

 

Јавни позив

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Ћуприја

 

JAVNI POZIV za privredne subjekte 27.06

odluka o raspisivanju javnog poziva

javni poziv potpisan

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Задаци инструктора
Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања
од 23. августа до 31. октобра 2022. године
Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:
► држављанство Републике Србије;
► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
► стечено најмање четворогодишње средње образовање;
► да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
► могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.
Са изабраним кандидатима закључује се:
– Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
– Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)
ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град)

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 8. став 5. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“ бр. 19/2021), Скупштина општине Ћуприја

објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности
на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град)

1. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ
Предмет отуђења по овом огласу је непокретност на к.п.бр. 1634 уписана у ЛН 3419 за КО Ћуприја (град) у ул. Бранислава Нушића, и то:
1) Објекат бр. 1 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), површине у основи 270 m2, по намени зграда пословних услуга, објекат изграђен пре доношења прописа;
2) Објекат бр. 2 на к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), површине у основи 64 m2, помоћна зграда, објекат изграђен пре доношења прописа;
3) парцела грађевинског земљишта к.п.бр. 1634 у КО Ћуприја (град), укупне површине 537 m2.
Наведена непокретност је у искључивој јавној својини Општине Ћуприја.

Оглас

Понуда-правна лица
Понуда-физичка лица
Изјава о прихватању услова из огласа
Изјава о условима враћања депозита
Одрицање депозита-правна лица
Одрицање од депозита-физичка лица

Предлог листе вредновања и рангирања Комисије за избор програма од јавног интереса

На основу члана 9 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 13 Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18),

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

објављује предлог Листе вредновања и рангирања.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Обавештење о сузбијању крпеља, ларви комараца и одраслих форми комараца

 

Обавештавају се становници општине Ћуприја да ће дана 20.06.2022 године (понедељак), ако се стекну неопходни метео услови предузеће Еко-Дез изу Београда спровести акцију сузбијања крпеља, ларви комараца и одраслих форми комараца уређајима са земље и авиона на територији општине у периоду од 18-22 часа.

Третман крпеља обавиће се у периоду од 11-17 часова препаратом AQUA K-OTHRINE 20 EV.

Одрасле форме комараца третираће се са земље на подручју Ћуприје и села Остриковац, Јовац, Супска, Крушар, Мијатовац и Сење препаратом AQUA K-OTHRINE 20 EV.

За третирање одраслих форми комараца из ваздуха кориће се препарат NEOPIROX LAMBDA 2.0 ULV.

Упозоравају се пчелари да у овом периоду затворе кошнице.

Следећи третмани биће 25 и 26 јуна (третман ларвицидом). Третираће се баре на територији општине.

Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општина Ћуприја за 2022. годину

На основу Одлуке Општинског већа општине Ћуприја  о расписивању Јавног позива за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије број ______ од _______ 2021. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени гласник општине Ћуприја“ број: 40/21 ), Општинско веће општине Ћуприја расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општина Ћуприја за 2022. годину

 

ПРЕДМЕТ

 Предмет финансирања обухвата следеће:

 • набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места (погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места – Прилог 6), снаге до и једнако 6 kW
 • набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива.

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 • домаћинстава која су у претходном периоду користила средства општине за сличне активности и иста оправдали и
 • домаћинстава која су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Право учешћа на Јавном позиву  имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта (према решењу за порез) за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
  • уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
 • да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 ;

 

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује, представља мањи износ од:

(1)      50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално  420.000 динара са ПДВ-ом, и;

(2)      износа  који се добија множењем снаге панела у kW из достављене профактуре, са  износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

За соларне панеле капацитета преко 6  kW разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће домаћинства.

 

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

У неприхватљиве трошкове спадају:

 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита
 • набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
 • друге трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава мора да садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинансирање мере енергетске санације;
 • један од следећих доказа за стамбени објекат:
 • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
 • фотокопију грађевинске дозволе добијене кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
 • фотокопију грађевинске дозволе добијене из поступка легализације,
 • фотокопију решења о озакоњењу
 • оверену изјаву о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата  или очитаним личним картама подносиоца захтева (са јасно видљивом адресом становања)  и за лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • фотокопију решења о утврђивању пореза на имовину, којим се доказује да је обвезник пореза на имовину за објекат за који конкурише;
 • предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему, наведену у одељку I Јавног позива, са уградњом  коју грађанин добија од једног од привредних субјеката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила Општина а коју грађанин изабере са листе;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за један од претходних месеци.
 • Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити оверену сагласност власника (Прилог 9).
 • Уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна сагласност свих лица који су власници осталих бројила.
 • Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву (Прилог 8).
 • Потврду о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину општине Ћуприја прибавља Комисија за реализацију енергетске санације по службеној дужности од Одељења локалне пореске администрације.

 

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници општине Ћуприја или на писарници општине, и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива,
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа
 • Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу.
 • Прилог 3 – Kритеријуми за избор пројеката.
 • Прилог 4 – Општи услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње инсталације постојећег објекта купца за: индивидуална домаћинства са директним мерењем; издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. године.
 • Прилог 5 – Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како да постану купци – произвођачи електричне енергије“.
 • Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом.
 • Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем.
 • Прилог 8 – Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву.
 • Прилог 9: Изјава о сагласности власника.

 

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 21 (двадесет и један) дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли општине Ћуприја,

Јавни позив  је отворен закључно са даном 07.07.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Ћуприја, или препоручено поштом на адресу:

Општина  Ћуприја,

Комисија за реализацију  енергетске санације

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 035/8150914 и 062/609089  и електронску адресу: e-mail: zeljko.dzelatovic@cuprija.rs

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине  Ћуприја.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 • постојеће стање спољних зидова;
 • примарни начин грејања;
 • постојеће карактеристике спољне столарије;
 • К фактор заузетости површине за породичне куће;

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 3.

 

X ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Оцењивање и рангирање пројеката грађана, врши се у складу са Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и применом критеријума из одељка IX  Јавног позива

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка VI. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

Комисија за реализацију енергетске санације општине Ћуприја (у даљем тексту: Комисија)  разматра пријаве у складу са условима из одељка I Јавног позива, утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника на основу бодовања према критеријума за избор пројеката из одељка IX Јавног позива.

У току поступка оцене и избора пројеката Комисија може да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Листу из става 4. овог одељка Комисија објављује на огласној табли општине и званичној интернет страници општине.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 4. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе.

На листу из става 4. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници општине.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 4. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу листе из става 9. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката, стања места где ће се поставити соларни панели, са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 10. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега врши теренски обилазак првог следећег на листи за којег нису обезбеђена средства на основу прелиминарне листе.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева, комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија.

На основу записника из става 12. овог одељка Комисија сачињава Коначну  листу крајњих корисника.

Листу из става 13. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине.

На листу из става 13. овог одељка подносиоци пријава код којих .је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања Коначне  листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу општине.

Комисија је дужна да о

длучи по приговорима из става 15. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Ћуприја доноси Одлуку о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење  енергетске санације.

 

XI НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

На основу донете Одлуке о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мере енергетске санације уградњом соларних панела закључују се појединачни уговори са грађанима и привредним субјектима. Саставни део овог уговора је технички извештај/елаборат издат од стране изабраног привредног субјекта(извођача радова) који садржи шему и технички опис инсталације соларних панела, као и изјаву да се на постојећи кров могу поставити соларни панели и да се на унутрашњу инсталацију  могу уградити соларни панели. Извештај/елаборат мора садржати све елементе неопходне за издавање Акта о прикључењу од стране ОДС-а

Након завршетка радова потребно је да грађанин достави Комисији, доказ о уплати целокупног сопственог удела у финансирању радова на уградњи соларних панела и остале инсталације  привредном субјекту (извођачу радова) (признаница/рачун).

Услови да општина пренесе средства субвенције привредном субјекту (извођачу радова) су:

 1. Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив.
 2. Да је грађанин потписао Уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.
 3. ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача.

Уколико привредни субјекат није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, општина неће уплатити средства додељена јавним позивом.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције одобрене уговором из става 1. овог одељка.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави нову профактуру/предрачун, с тим да износ субвенције не може бити већи од одобреног.

odluka o raspisavanju javnog poziva

javni poziv

prilog 1 prijavni obrazac

prilog 2 lista privrednih subjekata

prilog 3 nacin bodovanja

prilog 4 opsti uslovi i brosura

Prilog 5 -broshura_za_domacinstva_web

Prilog 6 – kopija racuna sa obelezenom odobrenom snagom-ispravljeno

Prilog 7 Model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem 1

Прилог 8 Izjava JLK za preuzimanje informacija od vaznosti za Javni poziv 3-21

Прилог 9 -Сагласност – final

izjava o clanovima domacinstva

Напомена: Изјаву о члановима домаћинства треба оверити код нотара.

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-238/2022-05-1
Датум: 15. 06. 2022. год.
Ћуприја, 13. октобра, бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 22 06. 2022. год. отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта, Урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу (измештање) транспортног гасовода МГ- 08 и изградњу Главне мерно-регулационе станице „ Ћуприја 2“ у Индустријској зони Добричево код Ћуприје, на катастарским парцелама број 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, све у К.О. Ћуприја ван (град), у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-238/2022-05-1 од 13. 6. 2022. год., наручилаца „КМ Mont― доо Врбас, Сивч Јогена бб, 21460 Врбас, за инвеститора ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад.
У обухвату Урбанистичког пројекта се налазе следеће парцеле и делови парцела: 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, 7402/1, 3686/1, 3746/1, 3745, 3680 К.О. Ћуприја ван град. Највећи део обухвата Урбанистичког пројекта тренутно заузимају пољопривредне површине, а мањи део кратка деоница државног пута IIa реда бр.160 Пожаревац – Жабари – Свилајнац – Деспотовац – Двориште – Ресавица – Сење – Ћуприја и кратка деоница саобраћајнице од аутопута до насеља Батинац.
Урбанистички пројекат је израђен од стране „Сапутник – М„ доо, ул. Трг Светог Ђорђа 6, Сомбор, огранак „МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ Урбанистичко и просторно планирање – огранак Сомбор, Батинска 1/16, ПИБ 100122968, МБ 08270643, а одговорни урбаниста је Бранка Радуловић Вртикапа, дипл.инж.арх. лиценца ИКС бр.200 1580 17.
Предметне к.п.бр. 3101/1, 3101/2, 3074/1, 7282/2, 3070, 7285/1, 3600, 3643/2, 3700, 7286/2, све у К.О. Ћуприја ван (град), налазе се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11), Планом детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 43/2019) и Изменом и допуном Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 38/2020 и 11/2021).
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Измештање гасовода
УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-230/2022-05-1
Датум: 31.5.2022.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправкс, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91 и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештавају се грађани да ће дана 7.6.2022.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта – производне хале са магацином, на катастарској парцели број 2849/17 К.О. Ћуприја ван, у трајању од седам дана, закључно са 13.6.2022.год., а по захтеву бр. 350-230/2022-05-1 од 27.5.2022.год., Занатско трговинске радње “Обућа Весна“ д.о.о. Супски пут, Ћуприја, ПИБ 105355880, МБ 61004068.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 41/2022 од 5.5.2022.год., је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни пројектант је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметна к.п.број 2849/17 К.О. Ћуприја ван, налази се на простору који је дефинисан Изменом и допуном Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2012, 9/2018 и, 23/2018-решење испр., 46/2020 и 11/2022), у подручју 3. РАДНА ЗОНА, УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 3.3 “ЗОНА РАДА – ИСТОК“, намена површина: производња.
Увид у Урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Urbanisticki projekat_Obuca Vesna_Cuprija-signed

УРБАНИСТА
Божица Стојковић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022. годину у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 30.05.2022.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Измена Одлуке

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-197/2022-05-1
Датум: 17.05.2022. године
Ћуприја, ул 13. октобар бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 24.05.2022. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу пословног објекта са два локала на к.п.бр. 2916/1 К.О. Ћуприја-град, у Улици Кнеза Милоша бр. 43, у трајању од седам дана, закључно са 31.05.2022. године, по захтеву Предузећа за промет роба и услуга „MISID“ export – import д.о.о. Београд, Ул. 28. јуна бр. 13, ПИБ 101717772, матични број 17172930, а преко пуномоћника „MOD arhitekt“ студио за пројектовање д.о.о. Нови Сад, ул. Бранислава Бороте бр. 7, заведен под бројем 350-197/2022-05-1 од 16.05.2022. године.
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу пословног објекта са два локала на к.п.бр. 2916/1 К.О. Ћуприја-град, у Улици Кнеза Милоша бр. 43, бр. тех. документације 07-У-2022 од маја 2022. године је израђен од стране “MOD arhitekt“ студио за пројектовање д.о.о. Нови Сад, ул. Бранислава Бороте бр. 7, ПИБ 106933094, матични број 20708620, а одговорни урбаниста је Маријана М. Мирковић-Гајић, мастер инж. арх. са лиценцом број 200 1476 14.
Предметна катастарска парцела број 2916/1 К.О. Ћуприја-град се налази на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18, 23/18-испр., 46/20 и 11/22), у границама грађевинског подручја, у зони насељског центра, просторна целина 1.1. – ужи центар, са планираном наменом површине за мешовиту намену.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким пројектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УП за пословни објекат

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.
НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник