Обавештења

Одлука о расписивању јавног конкурса за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 7. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 12.04.2021. године доноси

ОДЛУКУ  О  РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2021. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2021. годину у износу од 1.000.000,oo динара.

Оглас

Обрасци

Обавештење о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1 КО Ђ уприја-град бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010,14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1 КО Ђ уприја-град
бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.01.2021 године, оператер ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул.Др. Воје Суботића 30, поднеo је Захтев за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1КО Ћуприја града бр. бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год. Измена и допуна постојеће дозвиле се односи на увођењем операције поновног искоришћења отпада Р листе (Р3,Р4,Р5,Р12 и Р13) и операције одлагања Д листе.
Рок за достављање мишљења и предлога је 20.04.2021 године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава
ЈАВНИ УВИД у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail pprs@mgsi.gov.rs.
Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.
Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

Документација

 

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-134/2021-05-1
Датум: 25. 03. 2021. год.
Ћуприја, 13. октобра бр. 7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон и 9/2020) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 02. 04. 2021. год. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу верских објеката, цркве (спратности Пр) и парохијског дома (спратности Су+Пр), на катастарској парцели број 489/1 у КО Јовац, у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-134/2021-05-1 од 23. 03. 2021. год., инвеститора, Српска Православна Црква, Епархија Шумадијска, Црквена Општина Јовац, поднетог од стране јереја Горана Крстић, који представља Црквену Општину Јовац (село Остриковац).
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу цркве ( спратности Пр) и парохијског дома (спратности Су+Пр), на катастарској парцели број 489/1 у КО Јовац.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. УРБ 1117 УП од 09. 09. 2019. год., је израђен од стране Пројектни биро „ТS arhitektura“, ПИБ 110207125, матични број 64728091, ул. Кнеза Михајла бр. 84, Ћуприја, а одговорни урбаниста је Дејан Димитријевић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1418 13.
Предметна к.п.број 489/1 у K.O. Јовац, налази се на простору који је дефинисан дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11) у грађевинском подручју, са наменом рурално становање – постојеће.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат
УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Решење о образовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката

Решење о образовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021.години.

ОБАВЕШТЕЊЕ о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом, оператера “ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI „DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом(“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 88/2010,14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

оператеру “ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI „DOO. ЋУПРИЈА
ул.Кнеза Милоша 175А Ћуприја,

Измена и допуна постојеће дозвиле за складиштење и третман неопасног отпада се односи на измени у начину пречишћавања пластичног отпада увођењем још једне линије и нових уређаја за третирање пластичног отпада.
Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја од 11 до 14 часова.

Одсек за урбанизам и заштиту животне средине
Љиљана Богосављевић дипл.биол.

Обавештење о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за управљање неопасним отпадом

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за управљање неопасним отпадом, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69 .став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 , 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за управљање неопасним отпадом
на КП 4940 КО Ћуприја  бр.501-82/2019-05-1 од 30.10.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 01.03.2021 године, оператер ZHONG QIAO NENGZUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п.. 4940 ,КО ЋУПРИЈА, поднеo Захтев за измену и допуну дозволе за управљање неопасним отпадом на КП 4940 КО Ћуприја бр.Решења 501-82/2019-05-1 од 30.10.2019 год.
Рок за достављање мишљења и предлога је 19.03.2021.године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.

Презентација актуелних програма Министарства привреде за развој и подстицај предузетништва – пријављивање до среде, 3. марта, у 15 сати!

Презентација и промоција актуелних програма за сектор микро, малих и средњих предузећа, као и програма за почетнике у пословању, биће одржана у четвртак, 4. марта 2021. године, са почетком у 11.00 часова.

Због боље организованости, епидемиолошке ситуације и неопходних мера заштите, промоција програма биће одржана у Гимназији, у Кабинету за уметност, уз ограничен број учесника – до 15 особа.

Промоција програма биће спроведена у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља из Крагујевца, а односи се на јавне позиве које је објавило Министарство привреде у вредности од 450.000.000,00РСД, и то:

  1. Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе (100 милиона бесповратних средстава),
  2. Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за поцетнике  у пословању (150 милиона бесповратних средстава), и
  3. Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте (200 милиона динара бесповратних средстава).

Сва заинтересована лица која испуњавају услове за програме Министарства привреде, могу да се пријаве за промоцију програма до среде, 3. марта 2021.године, до 15.00 часова на број телефона: 035 815 0914 или имејлом на: kler@cuprija.rs .

Додатне информације о програмима можете пронаћи на сајту Министарства привреде: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/ и на сајту  Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља: http://www.redasp.rs/vesti/objavljeni-javni-pozivi-za-tri-programa-podrske-mikro-malim-i-srednjim-preduzecima-i-preduzetnicima.a801.html.

Јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу парохијског дома

Обавештававају се грађани да ће дана 25. 02. 2021. год. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу парохијског дома ( сале за окупљање), спратности Пр, на катастарској парцели број 3753 у КО Крушар, у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-29/2021-05-1 од 27. 01. 2021. год., инвеститора Српска Православна Црква, Епархија Браничевска, Црквена Општина Крушар, поднетог преко пуномоћника, Ђурђевић Марине по пуномоћју пароха села, Милорада Поповић, који представља Црквену Општину Крушар..

Опширније ..

јавна презентација Урбанистичког пројекта – Архитектонско-урбанистичке разраде централне зоне села Јовац са предлогом парцелације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-69/2021-05-1
Датум: 12.02.2021. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 19.02.2021. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта – Архитектонско-урбанистичке разраде централне зоне села Јовац са предлогом парцелације на к.п.бр. 1982/1, 1982/2, 2311, 2323, 2324, 2325, 2326/1, 2326/2, 2327, 2328, 2329, 2330 и 2331 све у К.О. Јовац, у трајању од седам дана, закључно са 26.02.2021. године, а по захтеву „БТ ЗИПП“ АД Параћин, ул. Космајски пут бр. 1, заведен под бројем 350-69/2021-05-1 од 09.02.2021. године.
Урбанистички пројекат бр. тех. документације 13/2020 од 04.02.2021. године је израђен од стране Друштва за производњу и промет „План“ ДОО Ћуприја, ПИБ 101373144, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне катастарске парцеле број 1982/1, 1982/2, 2311, 2323, 2324, 2325, 2326/1, 2326/2, 2327, 2328, 2329, 2330 и 2331 све у К.О. Јовац налазе се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11).
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Урбанистички пројекат