Обавештења

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта к.п.бр. 2191/2 у КО Ћуприја (град) у јавној својини Општине Ћуприја путем прикупљања писаних понуда

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 2191/2, уписана у ЛН 6106 у КО Ћуприја (град), површине 1.405 m2, ради привођења наведеног земљишта намени изградњом објеката. Парцела има директан приступ на новопројектовану деоницу улице Брегалничка на к.п.бр. 2191/6 и 2191/7 у КО Ћуприја (град). Парцела је у оквиру I зоне-најопремљенија зона, у смислу Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Општине Ћуприја.

Опширније ..

Републички референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, 16. јануар 2022. године

Народна скупштина Републике Србије је 30.новембра донела Одлуку о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије за 16. јануар 2022.године.

Републичка изборна комисија 3. децембра 2021.године усвојила Одлуку о утврђивању текста Информације о Акту о промени Устава.

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одлука о утврђивању текста Информације о Акту о промени Устава Републике Србије
АКТ О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ БИЉНЕ И СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2022. ГОДИНИ

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, на територији општине Ћуприја, да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, на основу недавно објављених правилника, дана 20.12.2021. године расписало два јавна позива за остваривање право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне и сточарске производње у 2021. години.

Право на подстицаје из оба јавна позива остварује се ако су инвестиције за које се подноси захтев у потпуности реализоване, у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева.

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари је 800.000,00 динара по позиву.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим јавним позивима подноси се у року од 1. јануара до 28. фебруара 2022. године, закључно.

Информације у вези са расписаним јавним позивима можете да добијете су путем телефона Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и путем телефона Групе за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја: 035/8150926.

javni-poziv-primarna-stocarska-2022

Јавни-позив-за-примарну-биљну-2022

Јавна расправа о предлогу програма развоја спорта општине Ћуприја са акционим планом

У поступку припреме Предлога Програма развоја спорта општине Ћуприја са акционим планом за период 2022 -2024. (у даљем тексту: Предлог Програма) Општинска управа општине Ћуприја спроводи јавну расправу.
Јавна расправа о Предлогу Програма спровешће се у периоду од 15. до 27. децембра 2021. године. Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, привредних субјекта, јавних служби, академске заједнице, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности и друге заинтересоване стране.
Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Општини Ћуприја путем електронске поште на e-mail: info@cuprija.rs и kler@cuprija.rs са назнаком „Јавна расправа о Предлогу Програма развоја спорта општине Ћуприја са акционим планомˮ или лично у просторије Одсека за локални економски развој, Канцеларија бр.41, сваког радног дана у наведеном периоду у времену од 09.00 до 15.00.

Програм развоја спорта 2022-2024 са акционим планом

Обавештење о правилницима за набавку машина и опреме у биљној и сточарској производњи

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело правилнике о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура и сточарске производње, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 119 од 10. децембра, стоји у обавештењу које је данас упутила Група за привреду и пољопривреду Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја.

У обавештењу се истиче да право на подстицаје регистрована пољопривредна газдинства остварују ако су извршила набавку машина и опреме од 01. јануара 2021. године најкасније до дана подношења захтева.

Правилници садрже и списак подстицаја и прихватљивих инвестиција за које се може остварити право, а овај списак можете да нађете у табеларним приказима који се налазе у прилозима испод овог обавештења.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу, умањеном за инос ПДВ-а, тј. 50% од вредности инвестиције, а највиши укупни износ за који се може остварити право износи 800.000 динара, док се обавештење закључује информацијом да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу донетог правилника, ускоро да распише јавни позив за подношење захтева.

Spisak investicija – biljna proizvodnja 21

Spisak investicija – stocarstvo 21

Јавни увид

Обавештавају се грађани да ће дана 14.12.2021.године, отпочети Jавни увид у Нацрт “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, у трајању од 30 дана, закључно са 12.01.2022.год.

Опширније ..

Излаже се на увид део Јединственог бирачког списка за подручје општине Ћуприја

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Опширније ..

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Одлуке  о буџету општине Ћуприја за 2022. годину у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 30.11.2021.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Нацрт Одлуке о буџету 2022.

Јавна расправа

Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја и Нацрт
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи

у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 30.11.2021.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи
Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 02.12.2021.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Нацрт Одлуке
Листа циљева и индикатора
Образложење