Обавештења

ПОЗИВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

На основу Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података „Службени гласник РС“, број 87 од 19. јуна 2020.године, чија примена почиње од 01.10. 2020. године,

Позивају се сва физичка и правна лица са територије општине Ћуприја,  која се баве пружањем услуга смештаја са или без хране, да се региструју, или категоризују у јединици Локалне самоуправе , Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој.

За више информација посетите сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Jавни увид у скраћеном поступку измена и допуна урбанистичког плана – Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-390/2020-05-1
Датум: 22.09.2020. год.
Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско –
правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 50. став 1. и чл. 51б. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава
ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће дана 22.09.2020. године отпочети јавни увид у скраћеном поступку измена и допуна урбанистичког плана – Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ , у трајању од 15 дана, закључно са 06.10.2020. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 07.10.2020. године са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт Измене и допуне плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, израдило је Привредно друштво за просторно планирање „УРБОПОЛИС“ Београд, ПИБ 106724864, матични број 20667800, Шуматовачка бр. 8. Увид у урбанистички план – Нацрт Измене и допуне плана детаљне регулације
„Индустријски парк Добричево“, заинтересована лица могу да обаве у посторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен урбанистички план са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним планом, а у току трајања јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије сва заинтересована правна и физичка лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за
урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Урбанистички план – Нацрт Измене и допуне плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“ биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби. Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Обавештење о сузбијању ларви комараца и крпеља на територији Општине Ћуприја

 

Обавештавамо грађане Ћуприје да ће дана 17.09.2020 године (четвртак), ако се стекну неопходни метео-услови предузеће Еко –Дез из Београда спровести акцију сузбијања крпеља и ларви комараца на територији Општине Ћуприја у преподневним часовима од 11h.

Третман ће се вршити препаратом AQVA K –OTHRINE 20 EW (препарат на баѕи делтаметрина)

Третман крпеља се врши на свим зеленим површинама у граду ( зеленим површинама школских и предшколских установа у селима и граду, зелене површине Високе медицинске школе, школе за музичке таленте, двориште градске цркве и Манастира Раванице лева обала Мораве тзв, Плажа).
У преподневним часовима извршиће се и и третман сузбијања ларви комараца препаратом LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG на пројектованим површинама.

Молимо Вас да о овим активностима обавeстите удружење пчелара.

Са поштовањем

Одсек за урбанизам и заштиту животне средине
Љиљана Богосављевић дипл.биол.

ПОЗИВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ОБАВЉАЊЕ

ПОСЛОВА У ВЕЗИ ОРГАНИЗОВАЊА И

ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Број: 06-113/2020-01-1

Датум: 10.09.2020. године

 

 

 

Организациони одбор за обављање послова у вези са организовањем и обележавањем дана општине Ћуприја упућује

                                                                                      ПОЗИВ

 

Позивају се појединци и институције са територије општине Ћуприја да доставе иницијативе и предлоге о додељивању признања и награда појединцима или институцијама за најзначајнија достигнућа у појединим областима друштвеног живота.

Признања и награде ће бити додељење на свечаној седници поводом дана општине Ћуприја дана 13.10.2020. године.

Инициjaтивe и прeдлoгe сa oбрaзложењем доставити Савету за кадровска и мандатна питања Скупштине општине Ћуприја преко писарнице Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13 Октобра бр. 7 нajкaсниje до петка 30.09.2020. године у 12 часова.

ПРЕДСЕДНИК

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА

Светлана Костић

Јавни увид у скраћеном поступку измена и допуна урбанистичког плана – Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Супска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-576/2019-05-1
Датум: 06.08.2020. год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 50. став 1. и чл. 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће дана 10.08.2020. године отпочети јавни увид у скраћеном поступку измена и допуна урбанистичког плана – Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Супска, у трајању од 15 дана, закључно са 24.08.2020. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 28.08.2020. године са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Супска, израдило је Привредно друштво за просторно планирање „УРБОПОЛИС“ Београд, ПИБ 106724864, матични број 20667800, Шуматовачка бр. 8.
Увид у урбанистички план – Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Супска, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен урбанистички план са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним планом, а у току трајања јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије сва заинтересована правна и физичка лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Урбанистички план – Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Супска биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама.

Шеф Одсека за урбанизам и заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Измена и допуна ПГР Супска

Упутство за припрему буџета општине Ћуприја за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1., члана 36. став 3. и члана 40. и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја доставља

Упутство за припрему буџета општине Ћуприја за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) (у даљем тексту: Закон) и извршава се према буџетском календару (члан 31. Закона).
У складу са буџетским календаром, Министарство финансија Републике Србије, (у даљем тексту : МФ), доставило је локалним самоуправама Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, на основу ког Одељење за финансије израђује и доставља буџетским корисницима Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину (у даљем тексту: Упутство).
Табеле 1-4
Prilog – model Plana za uvodjenje rodno odgovornog budzetiranja
Rodno odgovorno budzetiranje na lokalu – ciklus pripreme budzeta za 2021. godinu
FINAL Obrasci_za_programski_budzet_2021-predefinisani

 

Јавни увид у скраћеном поступку измена и допуна урбанистичког плана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-376/2019-05-1
Датум: 30.07.2020. год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 50. став 1. и чл. 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће дана 03.08.2020. године отпочети јавни увид у скраћеном поступку измена и допуна урбанистичког плана – Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације градског насеља Ћуприја, у трајању од 15 дана, закључно са 17.08.2020. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 21.08.2020. године са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације градског насеља Ћуприја, израдило је Привредно друштво за просторно планирање „УРБОПОЛИС“ Београд, ПИБ 106724864, матични број 20667800, Шуматовачка бр.8.
Увид у урбанистички план – Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације градског насеља Ћуприја, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен урбанистички план са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним планом, а у току трајања јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије сва заинтересована правна и физичка лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Урбанистички план – Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације градског насеља Ћуприја биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама.

Шеф Одсека за урбанизам и заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

ИД ПГР Ћуприја – графички део
ИД ПГР Ћуприја – текстуални део

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-279/2020-05-1
ДАТУМ: 28.07.2020.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон и 9/2020) и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 04.08.2020.г. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности Су+Пр+2+Пк, на катастарској парцели број 1384/1 у КО Ћуприја-град, ул.13.октобра бр.22. у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-279/2020-05-1 од 24.07.2020.год., Николић Виктора из Ћуприје, поднетог преко пуномоћника, Ђурђевић Марине по овлашћењу бр.УОП-I:2973-2019 од 25.10.2019.год.
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности Су+Пр+2+Пк, на катастарској парцели број 1384/1 у КО Ћуприја-град, ул.13. отобра бр.22, у Ћуприји.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. УП 1/20 од 05. јуна 2020.год., је израђен од стране Архитектонског биро „WEARE ARCHITECTURE“, ПИБ 111232623, матични број 65275147, ул. Делиградска бр. 1, Ћуприја, а одговорни урбаниста је Драгана Мацић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1554 16.
Предметна к.п.број 1384/1 у K.O. Ћуприја-град, налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и решење исправка бр.23/18), Урбанистичка целина 1. Зона насељског центра 1.1- просторна целина, ужи центар, са мешовитом наменом.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

350-278-2020 Николић Виктор