Обавештења

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 000535320 2024
Датум: 19.02.2024. године
Ћуприја, ул 13. октобар бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 88. став 2. и чл. 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 26.02.2024. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса „Винарија Хребељановић“ на катастарским парцелама број 2690 и 2691 обе у К.О. Ћуприја-ван града, у трајању од седам дана, закључно са 04.03.2024. године, а по захтеву „Винарије Хребељановић“ д.о.о Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, заведен под бројем 000535320 2024 од 14.02.2024. године.
Урбанистички пројекат за изградњу комплекса „Винарија Хребељановић“ на катастарским парцелама број 2690 и 2691 обе у К.О. Ћуприја-ван града, бр. тех. документације бр. 142/2023 од 25.12.2023. године, је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат – локал бр. 17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне катастарске парцеле број 2690 и 2691 обе у К.О. Ћуприја-ван града се налазе на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11), ван граница грађевинског подручја. За к.п.бр. 2691 К.О. Ћуприја-ван града потврђен је Урбанистички пројекат бр. 350-206/2021-05-1 од 24.06.2021. године за изградњу пољопривредног објекта „Винарија Хребељановић“ за који је издата и грађевинска дозвола.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким пројектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ПРИЈЕМ ОБАВЕШТЕЊА О ПРИЈАВИ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости и инвалидитета, може да гласа ван бирачког места, а на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обавести Општинску изборну комисију  општине Ћуприја најраније 72 сата  пре дана гласања, а најкасније до 11 часова на дан гласања, односно бирачки одбор на дан гласања до 11,00 часова.

Лица за евидентирање бирача који ће гласати ван бирачког места су:

Јасмина Спасић, заменик члака ОИК општине Ћуприја, телефон 069/669-932

 

Информација ОИК општине Ћуприја

Јавни позив за доделу ротационих светала за пољопривредне машине

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Ћуприја расписао је Јавни позив за доделу ротационих светала за пољопривредне машине.
Право на доделу имају пољопривредници са територије општине Ћуприја који поседују пољопривредну механизацију погодну за уградњу ротационих светала и имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине.

Уз попуњену пријаву коју учесници могу преузети у тексту испод или на писарници, потребно је приложити очитану личну карту подносиоца и потврду о регистрованом, активном пољопривредном газдинству.

Рок за подношење докумнетације је 5. децембар.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за доделу ауто седишта

Савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Ћуприја расписао је Јавни позив за доделу ауто седишта за децу  рођену после 1. јануара 2020. године.

Уз образац пријаве која се може преузети испод текста или на писарници општине родитељи детета достављају и доказ о пребивалишту, извод из матичне књиге рођених деце, доказ о поседовању аутомобила и за запослене доказ о висини примања оба родитеља. Незапослени родитељи достављају потврду са евиденције Националне службе за запошљавање, а самохрани родитељи уверење Центра за социјалнн и рад.

Рок за подношење пријаве је 5. децембар.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
13. Октобра бр.7
Број:208-4/2023-01-2
Датум:02.11.2023. године

На основу члана 14. став 1., чл. 15 и чл.21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10.Упутства за спровођење Закона о Jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,бр.15/2012, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22) , Одлуке о расписивању избора за народне посланике и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији ( „Службени гласник РС“ , број 95/23 од 01. новембра 2023. године ) , а који ће се одржати 17. децембра 2023. годне , Општинска управа општине Ћуприја

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Ћуприја, изложен је у Општинскoj управи општине Ћуприја, ул. Видовданска бр.18.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Ћуприја могу поднети општинској управи у времену од 07 часова и 30 минута до 15 часова и 30 минута сваког радног дана, и суботом од 9 до 14 часова, или електронским путем порталу Е-управа, https://euprava.gov.rs/usluge/7590/ , а нај касније до дана закључења бирачког списка 01. децембра 2023.године у 24 часа.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.
Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре избора, односно од 02. до 13. децембра 2023. године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, односно до 25. новембра 2023. године у 24 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на престојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Ћуприја. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица.
Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан одржавања избора ( укључујући и интерно расељена лица ), да изврше увид у Jединствени бирачки списак у циљу провере личних података.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ , уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, регистарском броју личне карте или броју пасоша.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милица Цветковић , дипл.правник

Oбавештење изборне комисије

Обавештавају се политичке странке, коалиције политичких странака и групе грађана, које желе да поднесу кандидатуру за изборе за одборнике Скупштине општине Ћуприја, расписане за 17. децембар 2023. године, да могу преузети потребне обрасце за спровођење избора oд Општинске изборне комисије општине Ћуприја, у просторијама Општине Ћуприја, канцеларија бр. 19, почев од 01.11.2023. године или на веб-презентацији Републичке изборне комисије, путем линка www.rik.parlament.gov.rs.
Рок за подношење изборних листа са пратећом документацијом је 26.11.2023. године до 24,оо часa.
Рокови су преклузивни.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Никола Антанасијевић дипл.правник

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-434/2023-05-1
Датум: 01.11.2023. године
Ћуприја, ул 13. октобар бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 88. став 2. и чл. 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 08.11.2023. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу породичне стамбене зграде, спратности Пр, на катастарским парцелама број 769/2, 777, 778 и 785/5 све у К.О. Батинац, у трајању од седам дана, закључно са 15.11.2023. године, а по захтеву Пауновић Саше  из Батинца, заведен под бројем 350-434/2023-05-1 од 27.10.2023. године.
Урбанистички пројекат за изградњу породичне стамбене зграде, спратности Пр, на катастарским парцелама број 769/2, 777, 778 и 785/5 све у К.О. Батинац, бр. тех. документације бр. 112/2023 од 05.07.2023. године, је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор грађевинских и других објеката „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат – локал бр. 17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне катастарске парцеле се налазе у обухвату Просторног плана општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11).
Катастарске парцеле бр. 769/2 и 785/5 обе у К.О. Батинац се налазе у границама грађевинског подручја Просторног плана општине Ћуприја. Намена површине к.п.бр. 769/2 К.О. Батинац јесте рурално становање – постојеће. Планирана намена површине к.п.бр. 785/5 К.О. Батинац јесте рурално становање – планирано.
Катастарске парцеле бр. 777 и 778 обе у К.О. Батинац јесу пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким пројектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

UP_Sasa Paunovic_Batinac SO Cuprija

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.