Обавештења

Jaвна презентација Урбанистичког пројекта – Урбанистичко-архитектонске разраде локације за к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град – Археолошки локалитет „Хореум Марги“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-177/2020-05-1
Датум: 18.05.2020. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 25.05.2020. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта – Урбанистичко-архитектонске разраде локације за к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град – Археолошки локалитет „Хореум Марги“, у трајању од седам дана, закључно са 01.06.2020. године, а по захтеву Општине Ћуприја, матични број 07183968, ПИБ 101375417, ул. 13. октобра бр. 7, заведен под бројем 350-177/2020-05-1 од 15.05.2020. године.
Урбанистички пројекат обухвата реконструкцију археолошког локалитета „Хореум Марги“: реконструкцију управне зграде спратности По+Пр+1, изградњу куле спратности Пр+5 и реконструкцију бедема као пешачке везе између управне зграде и куле.
Урбанистички пројекат бр. У 6/2020 од маја 2020. године је израђен од стране Д.О.О. „Домус инжењеринг“ Јагодина, ул. Светозара Марковића бр. 21, а одговорни урбаниста је Слободан Ж. Мијатовић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 8904 04.
Предметна катастарска парцела број 1611/1 К.О. Ћуприја-град налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), у урбанистичкој целини: зона насељског центра, просторна целина 1.1 – ужи центар. Планирана намена к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град јесте површина и објекти јавне намене – култура – музеј и мањи део парцеле на северу је за становање средњих густина Б1.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Обавештење у вези Јавног позива за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу брачним/ванбрачним паровима

На основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Сл.гласник општине Ћуприја“, број 9/2020) – у даљем тексту: Одлука, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја – у даљем тексту: Одељење, дана 12.05.2020.године упућује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

I Због ступања на снагу Одлуке о укидању ванредног стања („Сл.гласник Републике Србије“ бр.65/2020 од 06.05.2020.године) продужава се рок за подношења пријава за остваривање права на вантелесну оплодњу по расписаном Јавном позиву број: 54-2/2020-06 од 13.03.2020.године до 12.06.2020.године.

II С обзиром на ванредно стање у Републици Србији изазваног вирусом COVID 19 које је проглашено 15.03.2020.године одлаже се рок за разматрање приспелих пријава за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу по расписаном Јавном позиву број: 54-2/2020-06 од 13.03.2020.године до почетка рада овлашћених здравствених установа које ће спровести поступак вантелесне оплодње о чему ће подносиоци пријава бити благовремено обавештени.

III Обавештење објавити на огласној табли Општинске управе општине Ћуприја и на званичном сајту општине Ћуприја.

 

 

Измена уредбе о фискалним погодностима и доношење Уредбе о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица

Изменом уредбе о фискалним погодностима, прецизирано је да је за април и мај потребно најмање 15 радних дана прекида рада запослених како би велико правно лице добило директно давање. Прецизирано је и да се и директна давања са наменских рачуна морају преусмерити на рачуне запослених најкасније до 15. августа 2020.

На 247.седници Владе, донета је и Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица на 60 дана, након завршетка ванредног стања, a ради стицања права на ослобађање од пореза на доходак грађана за новозапосленог, тако да послодавци имају додатни рок да запосле своје “сталне“ паушалце.

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење за финансије, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Ћуприја за 2020.годину.
II Јавна расправа ће трајати од 20.04.2020. године
III Одељење за финансије, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке буџету општине Ћуприја за 2020.годину.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу за финансије, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: finansije@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење за финансије: „За јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2020.годину”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Листа циљева и индикатора
Образложење
Нацрт Одлуке

Подстицаји по кошници пчела у 2020.години

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, на територији општине Ћуприја, и то: правно лица, предузетнике и физичка лица – носиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, да у 2020. години могу остварити право на подстицаје по кошници пчела, на основу ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА („Сл. гласник РС“, бр. 33/2015, 14/2016, 20/2018, 44/2018 – др. закон и 27/2019).
Услов за остваривање права је да регистровано пољопривредно газдинство има најмање 20 а највише 1000 кошница пчела.
Подстицаји се остварују у износу од 800 динара по кошници пчела.

Захтев за остваривање права се подноси од 15. априла до 31. маја текуће године, на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Пчелари ће и ове године за „подстицаје по кошници“ моћи да поднесу захтев електронским путем. Приступ порталу за подношење електронског захтева је омогућен са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања uap.gov.rs.

За ближе информације обратити се Групи за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја, на телефон 035/8150926.
Бројеви телефона Управе за аграрна плаћања у Београду су 011/30 20 100 и 011/3020 101.

Водич кроз електронско подношење захтева за подстицаје по кошници пчела
Захтев

Обавештење о раду Интерресорне комисије за време ванредног стања

У складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолоског развоја, даљи рад између чланова Комисије као и са подносиоцима захтева одвијаће се путем онлајн комуникације.

Родитељи ће упућивати захтеве Интересорној комисији на мејл координатора Комисије Маји Бесевић: maja.besevic@cuprija.rs, контакт телефон 064/3187228

Образац захтева

Упис у вртић

Конкурс за пријем деце за целодневни боравак и припреми предшколски програм за раду 2020/2021 годину бићу расписан у току месеца маја 2020.године

Законски заступници могу поднети пријаве електронским путем преко Портала еУправа – „е-вртић“.

Законски заступници могу пријаве поднети лично и непосредно након укидања ванредног стања, јер ће конкурс бити продужен.

Е-маил адресе за доставу додатне документације су: ivana.petrovic@decjaradost.cuprija.edu.rs, danijela@decjaradost.cuprija.edu.rs

Контакт особе из предшколске установе за рад са странкама/родитељима су Ивана Петровић-Љубичановић и Данијела Јевремовић.

Контакт предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја:

035/8472-163,

direktor@decjaradost.cuprija.edu.rs
aleksandar.stojanovic@decjaradost.cuprija.edu.rs

сајт предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја

Обавештење за пољопривреднике

ПССС Јагодина обавештава све пољопривредне произвођаче да и у ванредним условима ради и спремна је да пружи помоћ око свих питања која ових дана муче пољопривреднике. У служби ће произвођаче дочекати дежурни саветодавци који су стручни за питања из различитих области пољопривреде ( сточарство, ратарство, повртарство, воћарство и заштита биља).
Пољопривредна саветодавна и стручна служба се налази у улици Капетана Коче број 21, Јагодина, а држурни саветодавци ће бити на својим радиним местима сваког радног дана од 7 – 15 часова .
Апелујемо на пољопривредне произвођаче да уколико су им потребне информације помоћ потраже најпре преко телефона 035/8221931, путем имејла jagodinapss@mts.rs или на фејзбук страници https://www.facebook.com/PSSS-Jagodina-107815114131351 .
Стучну помоћ из појединих области можете добити на следеће мобилне телефоне:
Област сточарства:
065/2219326
064/6486145

Област ратарства и повртарства:
065/2219315
065/2219316
065/2219313
065/2219324

Област воћарства и виноградарства:
065/2219312
065/2219322
065/2219325

Област заштите биља:
065/2219311
065/2219317
065/2219327

Апелујемо на произвођаче да уколико је долазак у просторије ПССС Јагодина неопходан, буду опремљени са одговарајућом заштитном опремом (маска и рукавице) у циљу превенције ширења корона вируса.