Обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

Опширније ..

Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада оператера “EKOMETALIKA” Д.О.О Ћуприја

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом(“Службенигласник Републике Србије“ број 36/2009  88/2010,14/2016, 95/201895/18-др.закон и 35/2023) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу дозволе за складиштење, неопасног отпада оператера ЕКОМЕТАЛИКА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ  ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ МИЈАТОВАЦ  бб  ОПШТИНА ЋУПРИЈА на локацији   кп. 1733/3 КО Мијатовац, општина Ћуприја.

Управљање неопасаним отпадом вршиће се под контролом „Екометалика” ДОО. од тренутка преузимања отпада кроз следеће активности:

  • Пријем отпадних материјала – неопасног отпада
  • Мерење отпада у тренутку приспећа
  • Привремено складиштење отпадних материјала
  • Класификација прикупљеног неопасног отпада
  • Паковање, продаја/отпрема секундарних сировина.

Увид у издато Решење може се извршити у року  од 7 дана од дана објављивања  овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове  и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја  од 11 до 14 часова.

 

                                                                         Одeљење за урбанизам, имовинско –правних                                                                                          послова и заштиту животне средине                                                                                  Љиљана Богосављевић, дипл.биол.

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Уколико временски услови дозволе у петак , 15.09.2023 године, предузеће ЕКО-ДЕЗ д.о.о Барајево вршиће акцију сузбијања крпеља у периоду од 11 до 17 часова.

Третман сузбијања крпеља вршиће се препаратом Аква К-Отхрине 20 ЕВ.

У време третирања пчелари треба да затворе кошнице .

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-321/2023-05-1
Датум: 11.09.2023. год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправкс, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 91 и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештавају се грађани да ће дана 18.09.2023.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде, спратности По+Пр+4+Пс на катастарским парцелама број 4064 и 4065, обе у К.О. Ћуприја град, у трајању од седам дана, закључно са 25.09.2023.год., а по захтеву бр. 350-321/2023-05-1 од 10.08.2023.год., Пајкић Жарка из Ћуприје, ул. Сремска бр. 24А.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 71/2023 од 15.06.2023. године је израђен од стране Самостални архитектонски биро за пројектовање, извођење и надзор “DS design“ Ћуприја, ул. Тржни центар Сунце I спрат локал бр. 17, ПИБ 103494310, а одговорни урбаниста је Драгана Ристић, дипл.инж.архитектуре, лиценца број 200 1024 08.
Предметне парцеле, к.п.бр. 4064 и 4065 обе у К.О. Ћуприја град, налазе се на простору који је дефинисан Изменама и допунама Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 2/2012, 9/2018 и, 23/2018-решење испр., 46/2020 и 11/2022), у подручју 1. Зона насељског центра, Урбанистичка целина 1.1 – Ужи центар. Планирана намена површине: за к.п.бр. 4064 – становање високих густина A2 (за потез грађевинских парцела уз Улицу Кнеза Милоша, од Соколског дома до раскрснице Славија, мах спратност је П+4), а намена за к.п.бр. 6405 – становање високих густина A2, саобраћајница (површина јавне намене) и становање средњих густина Б2 (спратност до П+2, П+1+Пк).
Увид у Урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат

УРБАНИСТА
Божица Стојковић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 07.09.2023. године расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Опширније ..

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21 – други закон), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 7. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 07.09.2023. године доноси

ОДЛУКУ
О
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2023. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2023. годину у износу од 2.000.000,oo динара.

2. Право на коришћење средстава имају удружења грађана која су регистрована на територији општине Ћуприја, односно имају седиште или огранак и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: удружења), с тим да програмске активности реализују на територији општине Ћупријa, изузетно удружења грађана која нису регистрована на територији општине Ћуприја, а која реализују програме који су од јавног интереса за општину Ћуприја и којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе Општине Ћуприја.
Средства из буџета Општине Ћуприја могу се одобрити за финансирање не више од два програма истог удружења у току буџетске године.
Програм/пројекат се мора реализовати до истека буџетске године, односно 31.12.2023. године.

Јавни позив
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5
Образац 6
Образац 7
Образац 8

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА – додато 25.09.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада,(делатност складиштење неопасног отпада- продужетак важења дозволе)

   Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69 .став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 , 88/2010,14/2016 , 95/2018 и др. закон и 35/2023)  објављује

                                                            ОБАВЕШТЕЊЕ

 о пријему Захтева  за  издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада, (делатност складиштење неопасног отпада- продужетак важења дозволе)

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 04.08.2023 године, оператер ЕКОМЕТАЛИКА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ  ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ МИЈАТОВАЦ  бб  ОПШТИНА ЋУПРИЈА, регистрован код АПР са матичним бројем 20785489  поднео  Захтева за  издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на кп. 1733/3 КО Мијатовац , општина Ћуприја.

Допуну документације оператер је доставио  04.09.2023 године.

        Рок за достављање мишљења и предлога је период до 20.09.2023  године, на

e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, Ћуприја, од  11 до  14  часова.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/22 у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

На основу чл. 99 ст. 2. Закона о планирању и изградњи (‘Сл. гласник РС’, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18), Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја Скупштине општине Ћуприја (даље: Комисија) расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/22 у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 4503/22, површине 10.000 m2 (1,0 ha), по култури њива 1. класе, уписана у ЛН 6296 у КО Ћуприја (град), ради привођења наведеног земљишта намени изградњом објеката.
Почетна цена за отуђење предметне парцеле је 700,00 динара по m2 (70.000 динара по ару у складу са Записником Пореске управе-Групе за контролу издвојених активности малих локација – Параћин бр. 077-464-08-00044/2023/0000), односно укупно 7.000.000,00 динара (словима: седаммилиона динара);
Критеријум за оцењивање понуда је „Највиша понуђена цена по 1 m2ˮ
Планска намена: предметна парцела налази се у 3. радној зони, просторна целина 3.1 “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, планирана намена „ПРОИЗВОДЊА“ где је претежна намена објеката – индустријски објекти, сложени индустријски објекти, рибњак, пословни и административни објекти, зграде за трговину.
Забрањена је изградња стамбених објеката на предметном грађевинском земљишту.

Оглас 4503-22
Понуда-правно лице 4503-22
Понуда-физичко лице 4503-22
Изјава о прихватању услова огласа 4503-22

Изјава о условима враћања депозита 4503-22

Родитељски додатак: Обавезно доставити потврду о вакцинацији деце

Право на родитељски додатак имају само мајке или очеви чија су деца вакцинисана, предвиђено је Законом о финансијској подршци породицама са децом.

Наиме, законом је дефинисано да месечне исплате могу бити стопиране уколико деца не буду вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите у Србији. Обавезна вакцинација се не односи само на дете за које се прима родитељски додатак, већ за сву претходно рођену децу.

„Уколико се у току исплате права на родитељски додатак која се врши у месечним ратама утврди да деца нису вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије, прекида се даља исплата права до одлуке министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом“, прецизирано је у документу.

Корисници родитељског додатка са територије општине Ћуприја потврде о вакцинацији за сву своју децу треба да доставе у канцеларији број 31 Општинске управе или на шалтеру број 3 у писарници, најкасније до 31. октобра 2023. године, стоји у обавештењу које стиже из Групе за друштвене делатности Општинске управе.

Овоме додајмо да уколико дете из здравствених разлога не може да прими вакцину, не ускраћује се право на родитељски додатак.