Обавештења

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

Општина Ћуприја расписала је конкурс за доделу стипендија изузетно талентованим студентима од друге до завршне године основних и интегрисаних академских студија који су уписали студијски програм у трајању од најмање осам семестара/240 ЕСПБ и имају успех са најнижом просечном оценом 9,00 током свих година студија, уз услов да нису обновили ниједну годину током студија.

Интегралну верзију конкурса и потребну документацију за пријаву на конкурс, наћи ћете у прилозима.

konkurs talentovani studenti 202223

UTF-8“Пријава -_

konkurs talentovani studenti 202223 UTF-8“ИЗЈАВА_о_с

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-399/2022-05-1
Датум: 14.11.2022. године
Ћуприја, ул 13. октобар бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 21.11.2022. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено – пословне зграде, спратности По+Пр+5+Пс, на катастарским парцелама број 1875 и 1876/1 обе у К.О. Ћуприја – град, у трајању од седам дана, закључно са 28.11.2022. године, а по захтеву ЈМЗ „Јовановић“ д.о.о. Ћуприја, ул. Карађорђева бр. 71, ПИБ 101611061, МБ 07186193, заведен под бројем 350-399/2022-05-1 од 04.11.2022. године.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословне зграде, спратности По+Пр+5+Пс, на катастарским парцелама број 1875 и 1876/1 обе у К.О. Ћуприја – град, бр. тех. документације бр. 99/2022 од 20.10.2022. године, је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат – локал бр.17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметнe катастарскe парцелe број 1875 и 1876/1 обе у К.О. Ћуприја – град се налазe на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18, 23/18-испр., 46/20 и 11/22), у границама грађевинског подручја, у зони насељског центра, просторна целина 1.1 – „ужи центар“, са планираном наменом површине за становање високих густина А2.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УП ЈМЗ Јовановић

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Закуп пољопривредног земљишта у државној својини: Ранг листа понуђача

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприје објавила је ранг листу понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта по јавном позиву 320-131/2022-01 – 1. круг.

Ранг листу можете да преузмете овде: Ранг листа 14.11.2022. године

Обавештење за узгајиваче млечних крава

Пољоприврена саветодавна и стручна служба Јагодина доо обавештава пољопривредне произвођаче узгајиваче млечних крава да је објављен Јавни позив за подношење пријава за бесповратну испоруку до 15000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава, а на основу закључка Владе РС 05 број: 339-7974/2022 од 13.10.2022 године.

 

Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који:

 

  1. је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину;
  2. је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 – 50 млечних крава у свом власништву или у власништву члана његовог газдинства;
  3. није у закупу пољопривредног земљишта у дршавној својини, по праву пречег закупа, по било ком основу;
  4. је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују услови, начин и образац захтева за остваривање пара на премију за млеко.

 

Образац пријаве са целокупном документацијом доставља се ПССС Јагодина доо на адресу: Капетанa Коче 21, 35000 Јагодина, у затвореној коверти, препорученом пошиљком са назнаком имена и презимена, адресом пребивалишта, контакт телефоном и напоменом: „Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава“.

 

Пријава се подноси у периоду од 11. новембра до 23. новембра 2022. године.

 

Уз образац пријаве подноси се следећа обавезна документација:

 

  1. извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољ. газдинства и врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају (сточни фонд), који издаје подручна јединица Управе за трезор, као и
  2. списак млечмих крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издајена длежна ветеринарска служба.

 

Сва документа из става 1. овог члана морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

 

Документи који се прилажу не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве.

 

Јавни позив са обрасцем пријаве доступан је на званичним интернет страницама:

–       Министарствa пољопривреде – http://www.minpolj.gov.rs;

–       Дирекције за робне резерве – https://www.rdrr.gov.rs;

–       ПССС Јагодина доо – http://www.pssjagodina.rs.

 

За све информације можете се обратити ПССС Јагодина на следеће телефоне:

 

Фиксни телефон ПССС Јагодина: 035 8221 931

 

Александар Цанић: 0646486145

Верица Лазаревић: 0652219326

Предраг Величковић: 0652219320

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације

На основу Коначне листе крајњих корисника, коју је донела Комисија за реализацију мера енергетске санације, на данас одржаној 80. седнци Општинског већа, донета је Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације.

Одлуку можете да преузмете кликом на следећу везу: odluka o izboru krajnjih korisnika 10.11

Информатор о раду

Информатор о раду Општинског већа општине Ћуприја

Информатор о раду Општинске управе општине Ћуприја

Информатор о раду Председнка општине Ћуприја

Информатор о раду Скупштине општине Ћуприја

Информатор о раду Правобранилаштва општине Ћуприја

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2022. годину у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 01.11.2022.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја

Нацрт Одлуке Листа циљева и индикатора

Јавна презентација

Обавештавају се грађани да ће дана 7.11.2022.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за колективно становање, спратности По+Пр+2С на катастарској парцели број 1204 К.О. Ћуприја град, у трајању од седам дана, закључно са 13.11.2022.год., а по захтеву бр. 350-380/2022-05-1 од 18.10.2022.год., “Асинг-Инвест“ д.о.о. Ћуприја, ПИБ 108531733, МБ 21018228.

Опширније ..

Мере енергетске санације: Коначна листа крајњих корисника

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22, („Службени гласник општине Ћуприја“ број: 15/22), (Правилник у даљем тексту), Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Ћуприја за 2022. годину, број: 06-155-6/2022-01-1 од 01.09.2022. године и Закључка Општинског већа општине Ћуприја, број 06-181-2/2022-01-1 од 23.09.2022. године,  Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Ћуприја, образована Решењем број: 06-106-15/2022-01-1 од 16.06.2022.године, на седници број: 06-215/2022-01-1 одржаној дана 28.10.2022. године, утврдила је коначну листу крајњих корисника.

Листу можете да нађете овде: konacna lista krajnih korisnika

Јавни оглас о прикупљању понуда за давање у закуп пословног простора у делу Дома културе у Мијатовцу

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Ћуприја расписала је јавни оглас о прикупљању понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у Мијатовцу.

Оглас можете да нађете овде: scan_0007536