Обавештења

Рани јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-234/2021-05-1
Датум: 09.06.2021.год.
Ћуприја, ул. 13. октобра бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 22/21) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће дана 10.06.2021.године, отпочети рани јавни увид у Елаборат за рани јавни увид за потребе израде “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, у трајању од 15 дана, закључно са 24.06.2021.год.
Седница Комисије за планове, после раног јавног увида, одржаће се 25.06.2021. год. са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, бр.тех.док. 116/21 од 01.06.2021.год., је израђен од стране “ИНФОПЛАН“ ДОО Аранђеловац, ПИБ 100998014, матични број 07333820.
Увид у Елаборат за рани јавни увид за потребе израде “План детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен Елаборат плана са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним Елаборатом плана, а у току трајања раног јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде “Плана детаљне регулације радне зоне у К.О. Мијатовац, општина Ћуприја“ биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном раном јавном увиду Комисија за планове усваја извештај о обављеном раном јавном увиду са свим примедбама и сугестијама.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа, који поступајући по њему израђује Нацрт Плана.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Елаборат за рани јавни увид

Планирана намена површина
КТП са границом плана
Извод из реф.карте Намена површина
Извод из шеме насеља Мијатовац
Постојећа намена површина

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ћуприја

Председник општине ЋУПРИЈА је дана 10.06.2021. године, донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

и расписао

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Овa Oдлукa je објављена на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли општинске управе ЋУПРИЈА и на веб презентацији општине ЋУПРИЈА, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Оглас

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОСТИЗАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА 2021-2024

Радна група за израду Локалног акционог плана за родну равноправност у општини Ћуприја 2021-2024 позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да је отворена јавна расправа на текст предлога Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности у општини Ћуприја 2021-2024 у трајању од 15 дана.

Јавна расправа ће трајати до 21.06.2021.године.
Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар бр.7, Ћуприја са напоменом: „За јавну расправу о предлогу Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности у општини Ћуприја 2021-2024“.

Јавни позив са текстом предлога Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности у општини Ћуприја 2021-2024 објављује се на интернет страници Општине Ћуприја и на огласној табли Општине Ћуприја.

Нацрт ЛАП за родну равноправност

ЛАП табела

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

На основу чл. 16 и 16 а Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15, 9/15, 3/17 и 8/17), у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 11/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, дана 03.06.2021. године, р а с п и с у ј е

О Г Л А С
o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја.

Оглас
ОБРАЗАЦ БР.1-физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2-правна лица

Обавештење о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља

Регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја могу остварити право на подстицаје за подизање производних засада, који обухватају подршку програмима,

Опширније ..

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 14.05.2021.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Нацрт
Листа циљева и индикатора

Акција сузбијања ларви комараца и крпеља

Обавештавамо грађане општине Ћуприја да ће дана 15.05.2021 године (СУБОТА), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко –Дез из Београда спровести акцију сузбијања ларви комараца и крпеља на територији Општине Ћуприја у преподневним часовима.

Третман ће се вршити препаратом AQVA K –OTHRINE 20 EW (препарат на бази делтаметрина) за сузбијање крпеља и препаратом LARVASTOP ZG за сузбијање ларви комараца.

Третман крпеља се врши на свим зеленим површинама у граду (зеленим површинама школских и предшколских установа у селима и граду, зелене површине Високе медицинске школе, Школе за музичке таленте, двориште градске цркве и Манастира Раванице, лева обала Мораве тзв, Плажа, Моравски парк).

 

Јавни позив на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

На основу члана 12. става 1. Правилника о условима, критеријумима за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,бр. 06-65/2021-01 од 07.05.2021 године, Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, образована решењем председника општине Ћуприја бр. 02-47/2021-01 дана 28.04.2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
I
Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, а живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,, све како би побољшали услове становања.
II
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 600.000,00 (словима:шестстотинахиљададинара),а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (словима:двестотинехиљаде динара),по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиштенатериторији Општине Ћуприја и то:за изградњу/реконструкцију носеће конструкције(зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова,изградњу/доградњусанитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Јавни позив

Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. годин

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години.
Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне биљне производње, у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа.
Директни корисници „Пројекта конкурентне пољопривреде у Србији“ су физичка лица, носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, задруге, предузетници, микро, мала и средња предузећа.
Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији пружа могућност добију бесповратна средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа, за реализацију пројеката којим ће унапредити пољопривредну производњу газдинстава и учествовати у развоју конкурентности пољопривреде у Републици Србији. У 2021. години опредељено је 20 милиона еура кроз овај пројекат.
За спровођење Првог јавног позива у 2021.години, опредељена су средства у износу од 700.000.000 динара. Укупна врeднoст инвeстициja у индивидуaлном пословном плану изнoси у динарској противредности од 20.000 до 50.000 евра, тj. минимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa oд 10.000 – 25.000 ЕУР.

Рок за подношење пријава је од 5. маја до 4. јуна 2021. године.

Читко попуњен и потписан образац Пријаве доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца пријаве и напоменом:„Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години–Први јавни позив”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу:Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs

Текст Јавног позива
Списак консултантских кућа
Списак банака
Обавештење
Водич за кориснике

КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Татјана Зејак, дипл.инж.агр.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Ђорђевић,дипл.екон.

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-206/2021-05-1
Датум: 28. 04. 2021. год.
Ћуприја, 13. октобра, бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон и 9/2020) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 06. 05. 2021. год. отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу пољопривредног објекта „ Винарије Хребељановић“ Д.О.О. Ћуприја, спратности По+Пр, на катастарској парцели број 2691 К.О. Ћуприја-ван града, у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-206/2021-05-1 од 28. 04. 2021. год., инвеститора, Перовић Илије, ЈМБГ 0108998730037, из Ћуприје, ул. Кнеза Милоша бб.

Урбанистички пројекат је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића бб, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08. Предметна к.п.бр. 2691 К.О. Ћуприја (ван град), налази се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11), ван грађевинског подручја, са наменом пољопривредно земљиште.

Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат
УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.