Обавештења

еАграр: Важно обавештење за регистроване пољопривредне произвођаче

Обавештавамо пољопривредне произвођаче (регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Ћуприја) да су у обавези да изврше електронску регистрацију и обнову регистрације пољопривредног газдинства на електронској платформи еАграр, како би остварили право на субвенције.

Стручни сарадници Пољопривредне стручне службе из Јагодине ће до петка, 24. марта бити у просторијама Општинске управе општине Ћуприја и пружати помоћ регистрованим пољопривредним газдинствима при пријављивању на еАграр.

Дођите и пријавите се да бисте могли да остваре право на било коју субвенцију код републике и општине.

Потребно је да са собом понесете изводе из Управе за трезор о пријављеној биљној и сточарској производњи.

Услов за пријаву на еАграр је да регистровани пољопривредни произвођачи инсталирају КонсентИД апликацију на „паметне“ телефоне или на личним картама унесу електронски потпис код МУП-а.

Обавеза годишњег извештавања за Локални регистар извора загађивања

Сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и генерисања отпада су, у складу са чл. 75, став 5, Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. Закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. Закон), у обавези да податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину доставе за Локални регистар извора загађивања (ЛРИЗ), на начин и у роковима утврђеним Законом.
Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1 – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС” бр. 91/10, 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и општинској управи Одељењу за урбанизам ,имовинско-правне послове и заштиту животне средине доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, на прописаним обрасцима.
Прописани обрасци се могу преузети на сајту општине Ћуприја у рубрици ДОКУМЕНТА – Локални регистар извора загађивања.
Подаци се достављају најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године, За Локални регистар, Општини Ћуприји Одељењу за урбанизам, имовинско—правне послове и заштиту животне средине средине адреса ул 13октобра бр7, односно електронским путем на адресу registar.zagadjivanja@cuprija.rs

Одељење за урбанизам, имовинско –правне послове и заштите животне средине
ул.13 октобра бр.7
35 230 Ћуприја
Контакт телефон за све додатне информације: 035/81-50-617

Оглас

У поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског BROWN SUGAR DOO, ĆUPRIJA са седиштем у Ћуприји, Ул.Војводе Бојовића бр.9 ПИБ: 106259820 , МАТИЧНИ БРОЈ: 20439637, на основу члана 2а, 105. и 108. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС», бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04. 61/05 , 61/07,20/09 ,53/10,101/11 , 2/12,93/12, 47/13 …138/22), члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службни гласник РС», бр. 62/06,47/11,93/12….124/22,)и чл. 210. тачка 1. и чл. 211. тачка 2. Закона о општем управном поступку, („Сл. гласник РС“ , бр.18/2016 ,95/18 и 2/23), дана 27.02.2023. године

Општинска управа општине Ћуприја – Одељење локалне пореске администрације
Објављује
ОГЛАС о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас је објављен у дневном листу Политика дана 3.3.2023. године

Оглас

Поништај огласа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

На основу  члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 („Службени гласник општине Ћуприја“, број 16/22) и Предлога Комисије за реализацију енергетске санације, Општинско веће општине Ћуприја, на седници одржаној дана 13.02.2023. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

 

javni poziv za privredne subjekte 13.02.2023

04. solarni paneli JAVNI POZIV privredni subjekti tekst opstina cuprija

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину . Јавна расправа ће трајати од 08.02.2022. до 23.02.2023.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја

Lista ciljeva i indikatora 2023 – Rebalans 1 – Nacrt –

Budzet – izmena 1 – Nacrt –

Јaвни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине Ћуприја у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

авни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2023. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Општине Ћуприја за 2023. годину („Службени гласник Општине Ћуприја“, бр. 39/2022)

Опширније ..

Jавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о употреби имена и амблема општине Ћуприја, Одлуке о изгледу и употреби грба и заставе општине Ћуприја и Дану општине

ГЛАСАЈ КЛИКОМ НА ЛИНК

Општина Ћуприја обавештава јавност да ће се у периоду од 27. јануара до 27. фебруара 2023. године, спроводити јавна расправа о нацрту Одлуке о употреби имена и амблема општине Ћуприја и Одлуке о изгледу и употреби грба и заставе општине Ћуприја (у даљем тексту: Нацрт).

Општина Ћуприја позива грађане, државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Општини Ћуприја на е-mail адресу: javnerasprave@cuprija.rs

Општина Ћуприја позива грађане, државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе уједно изјасне о дану општине Ћуприја. Према важећем Статуту општине Ћуприја дан општине је 13. октобар. Дан Општине утврђује се статутом, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе а како је неопходно донети одлуку о дану позивамо Вас да се изјасните.

 

ОДЛУКА ГРБ И ЗАСТАВА
Одлука о употреби имена и амблема општине Ћуприја

ОБАВЕШТЕЊE – еАграр

Нови информациони систем еАграр уводи се у циљу модернизације и убрзања процеса уписа података, промене података у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ), као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди.

еАграр ће омогућити:

  • онлине регистрацију пољопривредних газдинстава (ПГ);
  • приступ и управљење подацима о свом ПГ преко портала на дневном нивоу од стране пољопривредника (измене податка, брисање ПГ);
  • онлине подношење захтева за упис, измене и брисање података из РПГ-а и захтева за подстицаје у пољопривреди;
  • уштеду времена код обраде захтева услед увођења аутоматске провере формалних услова захтева, као и електронске обраде захтева;
  • брже одобравање подстицаја, бржу исплату;

Зa кoришћeњe систeмa eУпрaвa, пa с тoгa и систeмa eAгрaр, пoтрeбнo je дa сe кoрисник приjaви кoришћeњeм прoцeдурe кoja jeдинствeнo идeнтификуje кoрисникa и oбeзбeђуje пoтпуну сигурнoст у рaду, oднoснo зaштиту oд злoупoтрeбe.

Приjaвa сe врши нa пoсeбнoм eИД пoртaлу.Зa улaзaк нa систeм постоје две oпциje:

  1. кoришћeњeм квaлификoвaнoг eлeктрoнскoг сeртификaтa или
  2. кoришћeњeм мoбилнe aпликaциje.

Зa приjaву кoришћeњeм квaлификoвaнoг eлeктрoнскoг сeртификaтa пoтрeбнo je дa кoрисник извaди oвaj сeртификaт, или у MУП-у, гдe сe oн уписуje нa чип нa личнoj кaрти (бeсплaтнo), или купoвинoм пoсeбнe чип кaртицe кoд Пoштe Србиje. Дa би рaчунaр прoчитao oву кaртицу нa њeгa je пoтрeбнo угрaдити пoсeбaн сoфтвeр и прикључити нa рaчунaр читaч кaртицe.

Зa приjaву кoришћeњeм мoбилнe aпликaциje пoтрeбнo je дa кoрисник oдe у Пoшту и зaтрaжи шифру зa улaзaк нa eУпрaву прeкo мoбилнe aпликaциje.

Пoслe тoгa сe нa тeлeфoн инстaлирa aпликaциja Consent ID. Приликoм првoг пoкрeтaњa aпликaциje унoси сe шифрa кoja je дoбиjeнa у пoшти, кao и шeстoцифрeни ПИН сa кojим ћe кoрисник у будућe oткључaвaти aпликaциjу.

Нa пoртaлу eИД унoшeњeм e-мaил aдрeсe и притискoм нa дугмe “Приjaвитe сe” нa тeлeфoну сe пoслe нeкoликo сeкунди aктивирa aпликaциja Consent ID. Кoрисник унoси ПИН, a зaтим oдoбрaвa приjaву нa eИД. Пoслe двe, три сeкундe нa рaчунaру сe рeгиструje oдoбрeњe и кoрисник мoжe дa нaстaви сa рaдoм.

Приjaвa кoришћeњeм мoбилнe aпликaциje имa мнoгoструкe прeднoсти. Прe свeгa oмoгућeн je приступ сa билo кoг рaчунaрa сa билo кojим oпeрaтивним систeмoм. Нeмa пoтрeбe дa сe инстaлирa сoфтвeр нa кoмпjутeр и прикључуje читaч кaртицe.

Пољопривредни произвођачи могу од 16.01.2023. год. уколико нису раније,  да у поштама широм Србије узму параметре за свој еИД број што представља први корак за приступ платформи еАграр.

Како би добили свој еИД, што је заправо идентификациони лични број, пољопривредници који поседују паметне мобилне телефоне треба да оду на шалтер поште и бесплатно преузму електронски идентитет (еИД). Они пољопривредници који не поседују паметне мобилне телефоне треба да у МУП-у изваде квалификовани електронски сертификат (КЕС), који у електронској размени података замењује потпис неке особе.

Списак пошти које издају еИД:

35205 Јовац, ЈОВАЦ ББ, радним данима од 08.00 до 11.00;

35230 Ћуприја 1, КНЕЗА МИЛОША 2, радним данима 08.00-20.00, суботом 08:00-14:00;

35233 Сење, ЦЕНТАР ББ, радним данима 08.00-11.00;

35236 Мијатовац, КНЕЗА МИЛОША ББ, радним данима 08.00-11.00

Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада оператера “Метал Павловић” Д.О.О. Ћуприја

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009  88/2010,14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада оператера Метал ПавловићД.О.О Ћуприја na кп. бр. 4498/11 и  4883/1 КО  Ћуприја

Управљање неопасним отпадом вршиће се под контролом оператера “Метал Павловић”  Д.ОО Ћуприја. од тренутка преузимања отпада кроз следеће активности:

Основни процеси који се одвијају у предметном постројењу за управљање отпадом могу се поделити на процесе:

1. пријем робе;

2. примарно разврставање;

3. мерење материјала;

4. третман;

5. означавање;

6. складиштење;

7. отпрема материјала.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од седам дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Улица „13 октобар“ бр. 7, у дворишту Општинске управе Ћуприја, од 11 до 14 часова.

 

Одсек за урбанизам и заштиту животне средине

                          Љиљана Богосављевић, дипл. биол.

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину и предлоге можете преузети испод:

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе

Предлози са јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину