Обавештења

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету опшине Ћуприја за 2019. годину – Ребаланс 4

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019. годину.

Опширније ..

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада –регранулација пластичног отпада
на КП 4940 КО Ћуприја
бр.501-82/2019-05-1 од 15.10.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 15.10.2019 године, оператер ZHONG QIAO NENGZUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п.. 4940 ,КО ЋУПРИЈА, поднеo Захтев за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулација пластичног отпада на КП 4940 КО Ћуприја бр.501-82/2019-05-1 од 15.10.2019 год.
Рок за достављање мишљења и предлога је 30.10.2019 .године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. 13.октобар 7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.

Јавна расправа о нацрту Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019 –2024.

Обавештава се стручна и заинтересована јавност да је отпочела јавна расправа о нацрту Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019 –2024 године са акционим планом и да ће иста трајати до 24. 10. 2019. године.
Све евентуалне примедбе, предлоге и сугестије можете упутити писаним путем преко писарнице Општинске управе општине Ћуприја или путем електронске адресе info@cuprija.rs са назнаком Радној групи за израду Стамбене стратегије .

Нацрт Стратегије

Позив за категоризацију смештајних објеката

Општинска управа општине Ћуприја позива власнике угоститељских објеката за смештај, као и сеоска домаћинства која су започела или намеравају да се баве сеоским туризмом да се јаве Одељењу за друштвене делатности и привреду општине Ћуприја како би се извршила категоризација свих смештајних објеката. Категоризација је законска обавеза, али и предуслов за афирмацију туристичких потенцијала општине, првенствено сеоског туризма.
Решење о категоризацији донеће Одељење за привреду и друштвене делатности, а на предлог стручне комисије.
Решење о именовању комисије

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-477/2019-05-1
ДАТУМ: 26.09.2019.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др.закон) и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 03.10.2019.г. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за колективно становање, спратности Су+Пр+Г+5с+Пс, на катастарској парцели број 1562/1 у КО Ћуприја-град, ул.Раде Кончара, трајању од седам дана, закључно са 09.10.2019. год. до 15 часова, а по захтеву „Asing-Invest D.O.O.“ Карађорђева бр.38, локал 4.
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу стамбеног објекта за колективно становање, спратности Су+Пр+Г+5с+Пс, на катастарској парцели број 1562/1 у КО Ћуприја-град, ул.Раде Кончара.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 4/2019 од 24.09.2019.год., је израђен од стране Биро за пројектовање „Domus“, Војводе Мишића бр.7, Параћин, ПИБ 102505325, а одговорни пројектант је Дејан Илић , дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 0755 04.
Предметна к.п.број 1562/1 у K.O. Ћуприја-град, налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и решење исправка бр.23/18), зона насељског центра 1. – просторна целина 1.1- ужи центар, са наменом вискох густина породичног становања А2.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.арх.

Урбанистички пројекат

Обавештење о сузбијању ларви комараца и крпеља на територији општине Ћуприја

Обавештавамо грађане Ћуприје да ће дана 28.09.2019 године (субота), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко –Дез из Београда спровести акцију сузбијања ларви комараца и крпеља на територији Општине Ћуприја од 11 часова.

Третман ће се вршити препаратом AQVA K –OTHRINE 20 EW (препарат на бази делтаметрина).

Третман крпеља се врши на свим зеленим површинама у граду ( зеленим површинама школских и предшколских установа у селима и граду, зелене површине Високе медицинске школе, Школе за музичке таленте, двориште градске цркве и Манастира Раванице, лева обала Мораве тзв, Плажа).

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт одлуке Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019. годину и то члан 7. који се односи на део планирања инвестиција у трајању од 15 дана.
Јавна расправа ће трајати од 17.09.2019. године до 01.10.2019. године.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Позив за јавну расправу
Капитални пројекти и издаци