Обавештења

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2022. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја
Број: 06-15-2/2021-02
28.01.2021. године

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде  пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја  за 2022. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020), Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

I. Образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe, да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

II. Високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција, да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

III. Правнa лицa у државној својини, регистрована за послове у области шумарства;

Потребна документација ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2022. годину, доставља се најкасније до 31. октобра 2021. године.

Јавни позив

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2022. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја
Број: 06-15-3/2021-02
28.01.2021. године
Ћ у п р и ј а

ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта  у државној својини на територији општине Ћуприја за 2022. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020), Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

I. Власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура)

II. Власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство)

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Ћуприја за 2021. годину, најкасније до 31. октобра 2021. године.

Јавни позив

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за закуп објеката у јавној својини општине Ћуприја

Расписује се Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословног простора) и то:
• Пословног простора у улици Карађорђева 77, у Ћуприји, површине 48,97 м², на кп.бр.1893/3, КО Ћуприја град.
са роком закупа пословног простора у трајању од 5 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.
Контакт особа: Драгана Милановић, тел. 035/8150905
Почетна цена закупнине за пословни простор који се даје у закуп је 500,оо динара по м² месечно, односно 24.485,оо динара месечно
3. Непокретност из овог Огласа даје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4. Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Ћуприја у периоду од 10-15 часова
5. Обилазак непокретности које се дају у закуп, може се вршити сваког радног дана за време трајања огласа у периоду од 10-15 часова.
6. Све трошкове који настану по основу закупа предметне непокретности сносиће лице које за напред наведену непокретност закључи уговор о закупу.
7. Непокретности из овог Огласа дају се у закуп искључиво ради обављања комерцијално – пословне делатности и не могу се користити у друге сврхе.
8. Закупац је дужан да пословни простор користи искључиво у сопствене сврхе и не може га давати у подзакуп.
9. Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца, односно општине Ћуприја.

Оглас и пријавни формулар можете преузети овде.

Оглас
Формулар за пријаву

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-359/2020-05-1
Датум: 14.12.2020. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 21.12.2020. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе озакоњења постојећих објеката (једног стамбеног објекта и 3 економска објекта) на к.п.бр. 2705 К.О. Исаково, у трајању од седам дана, закључно са 28.12.2020. године, а по захтеву Рошковић Бобана из Исакова, заведен под бројем 350-359/2020-05-1 од 04.09.2020. године.
Урбанистички пројекат бр. тех. документације 01/2020 од 20.01.2020. године је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат-локал бр. 17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметна катастарска парцела број 2705 К.О. Исаково налази се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11), ван грађевинског подручја, са наменом површине за пољопривредно земљиште.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УП Рошковић Бобан Исаково

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Далиборка Ковачевић Илић, дипл. правник

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-499/2020-05-1
Датум: 11.12.2020. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 18.12.2020. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу зграде за трговину на мало – супермаркет и трафостанице МБТС тип C1 x 630 (1000) kVA на к.п.бр. 942/1, 943/1, 944, 946, 973/1, 975/1 и 975/2 све у К.О. Ћуприја-град, ул. Цара Лазара, у трајању од седам дана, закључно са 25.12.2020. године, а по захтеву „LIDL Srbija KD“ Нова Пазова, ул. Прва јужна радна бр. 3, заведен под бројем 350-499/2020-05-1 од 10.12.2020. године.
Урбанистички пројекат бр. тех. документације 99/2020 од 13.11.2020. године је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат-локал бр. 17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне катастарске парцеле број 942/1, 943/1, 944, 946, 973/1, 975/1 и 975/2 све у К.О. Ћуприја-град налазе се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), Урбанистичка целина: 1. Зона насељског центра, 1.2. просторна целина – шири центар, са мешовитом наменом површине.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УП Лидл Ћуприја

Шеф Одсека за урбанизам и заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Обавештење о подношењу Захтева за измену услова у постојећој интегралној дозволи за третман и складиштење неопасног пластичног отпадa

Обавештење о подношењу Захтева за измену услова у постојећој интегралној дозволи за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69 .став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 , 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за измену услова у постојећој интегралној дозволи за третман и складиштење неопасног пластичног отпада –регранулација пластичног отпада
на КП 4940 КО Ћуприја
бр.501-82/2019-05-1 од 30 .10.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 03.12.2020 године, оператер ZHONG QIAO NENGZUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п.. 4940 ,КО ЋУПРИЈА, поднеo Захтев за измену услова у постојећој интегралној дозволи за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулација пластичног отпада на КП 4940 КО Ћуприја бр.501-82/2019-05-1 од 30.10.2019 год.
Рок за достављање мишљења и предлога је 24.12.2020 .године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.

Јавна расправа

Обавештавају се сва заинтересована лица да ће се Јавна расправа поводом доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја и Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше општински органи одржати у периоду од 1.12. 2020. године до 16.12.2020. године од 9.00 до 14.00 часова у сали за састанке Општинске управе општине Ћуприја, у складу са препорукама и одлукама Владе Републике Србије, кризног штаба током стања узрокованог епидемијом корона (КОВИД-19)
Сва питања могу се поставити на е –маил: vladimir.djordjevic@cuprija.rs или телефон 035 8470 248

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја