Обавештења

Обавештење о сузбијању одраслих форми комараца уређајима са земље

Обавештавамо грађане Општине Ћупријe да ће дана 29.07.2020 године. (среда), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко-Дез из Београда спровести акцију сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и на територији општине Ћуприја.
Уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко-Дез из Београда урадити третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на површинама из понуде.у периоду од 18 часова до 22 часа. Одрасле форме комараца третираће се са земље (на територији града Ћуприје и села Остриковац, Јовац, Супска, Крушар, Влашка, Мијатовац и Сење) у вечерњим часовима.
Третман ће се вршити препаратом AQUA K-OTHRINE 20 ЕW (препаратом на бази делтаметрина) .
Упозоравају се пчелари да у овом периоду затворе кошнице.

 

Oбавештење о сузбијању одраслих форми комараца на територији општине Ћуприја (уређајима са земље)

Обавештавамо вас да ће дана 23.07.2020 године. (четвртак), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко-Дез из Београда спровести акцију сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на територији  општине Ћуприја.
Уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко-Дез из Београда ће урадити третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на површинама из понуде у периоду од 18 до 22 часова. Третман ће се вршити препаратом AQUA K-OTHRINE 20 ЕW препаратом на бази делтаметрина.
У суботу, 25.07.2020.године у преподневним часовима ће се извршити третман сузбијања ларви камараца препаратом LARBASTOP PIRIPROX 0,5 ZG на територији свих месних заједница.
Упозоравају се пчелари да у овом периоду затворе кошнице.

Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Обавештавају се правна лица и предузетници да су дужни да до 31. јула 2020. године поднесу пријаву за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2019. и 2020. годину, у складу са Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину („Сл. гласник РС“бр. 86/2019 и 89/2019) и Правилником о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца („Сл. гласник РС“бр. 93/2019).

На сајту www.lpa.gov.rs (на линку https://lpa.gov.rs/jisportal/news/21 ) је постављено обавештење да ће од 18. јула 2020. године бити омогућено подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине за 2020. годину у електронском облику.

Пријаве за 2019. годину (од 7.12. до 31.12.2019.) се не могу подносити електронски, већ у папиру, што је наведено и у овом обавештењу.

Пријаве се подносе Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе општине Ћуприја

Jавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-221/2020-05-1
Датум: 15.07.2020. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 22.07.2020. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију, доградњу и пренамену постојећег помоћног објекта у пословни објекат и изградњу новог пословног објекта намењен за технички преглед возила, спратности Пр, на к.п.бр. 247/1 К.О. Ћуприја-град, ул. Града Јанице, у трајању од седам дана, закључно са 29.07.2020. године, а по захтеву „Ауто Милошевић“ Д.О.О. Вирине, МБ 20198443, заведен под бројем 350-221/2020-05-1 од 24.06.2020. године.
Урбанистички пројекат бр. тех. документације 39/2020 од 16.03.2020. године је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат-локал бр. 17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметна катастарска парцела број 247/1 К.О. Ћуприја-град налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), Урбанистичка целина 2. општа стамбена зона, просторна целина 2.1 – ресавска, са наменом површине становање средњих густина Б2, при чему је северни део парцеле планиран за површину јавне намене – саобраћајницу.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Валентина Томић, дипл. инж. арх. Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

УП Ауто Милошевић

Обавештење о сузбијању одраслих форми комараца на територији општине Ћуприја (уређајима са земље и из ваздуха)

Обавештавамо грађане Општине Ћупријe да ће се дана 10.07.2020 године (петак), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко-Дез из Београда спровести акцију сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и из ваздуха на територији општине Ћуприја.
Уколико се стекну неопходни метео услови предузеће Еко-Дез из Београда урадити третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на површинама из понуде у периоду од 18 до 22 часова. Одрасле форме комараца третираће се са земље (на територији града Ћуприје и села Остриковац, Јовац, Супска, Крушар, Влашка, Мијатовац и Сење) у вечерњим часовима.
Третман ће се вршити препаратом AQUA K-OTHRINE 20 ЕW (препаратом на бази делтаметрина) и препаратом KONDOR ULV из ваздуха.
Упозоравају се пчелари да у овом периоду затворе кошнице.

Рани јавни увид за планове детаљне регулације за села у Исакову, Јовцу, Остриковцу, Вирину и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-208/2020-05-1
Датум: 12.06.2020.год.

Република Србија, Општинска управа Општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће даном оглашавања 12.06.2020. године отпочети рани јавни увид урбанистичких планова – Елабората: Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину и Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој, у трајању од 15 дана од дана оглашавања, закључно са 26.06.2020. године.
Елаборате: Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину и Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој, израдило је Привредно друштво за просторно планирање „УРБОПОЛИС“ Београд, ПИБ 106724864, матични број 20667800, Шуматовачка бр.8.
Увид у урбанистичке планове – Елаборате: Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину и Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе Општине Ћуприја, где су изложени урбанистички планови са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним плановима, а у току трајања раног јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије сва заинтересована правна и физичка лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Урбанистички планови – Елаборати: Плана детаљне регулације сеоског гробља у Исакову, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Јовцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Остриковцу, Плана детаљне регулације сеоског гробља у Вирину и Плана детаљне регулације сеоског гробља у Влашкој, биће доступни и на званичној интернет страници Општине Ћуприја.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде планског документа припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који усваја Комисија за планове.
Извештај о обављеном раном јавном увиду може да садржи и закључке Комисије у форми смерница за даљи рад стручног обрађивача на изради нацрта планског документа.
Извештај о обављеном раном јавном увиду, по правилу, не садржи ставове комисије о свим поднетим појединачним примедбама и сугестијама.

ПДР сеоска гробља
Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић, дипл. правник

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-187/2020-05-1
Датум: 03.06.2020.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон и 9/2020) и чл. 91 и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештавају се грађани да ће дана 10.06.2020.године, отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за озакоњење објеката, на катастарским парцелама број: 2346/1, 2346/2, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2348/5, 2348/6, 2348/7 и 2351/1, све у К.О. Исаково, у трајању од седам дана, закључно са 16.06.2020.год., а по захтеву бр. 350-187/2020-05-1 од 25.05.2020.год., Николић Миодрага из Исакова.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 97/2019 од 09.12.2019.год., је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни пројектант је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне к.п.број 2346/1, 2346/2, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2348/5, 2348/6, 2348/7 и 2351/1, све у К.О. Исаково, налазе се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11) у подручју ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ – пољопрувредно земљиште.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Божица Стојковић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Подношење захтева за бесплатан приградски превоз

Право на бесплатан приградски превоз у наредна три месеца имају ученици средњих школа, пензионери, старији од 65 година, примаоци новчане социјалне помоћи и лица са инвалидитетом.

Захтеве уз личну карту на увид можете поднети сваког радног дана од 9 до 13 часова у просторијама месних канцеларија према следећем распореду:

20.5.2020. ВИРИНЕ

21.5.2020. СЕЊЕ

22.5.2020.  ЈОВАЦ -ДВОРИЦА

25.5.2020. КРУШАР

26.5.2020. МИЈАТОВАЦ

27.5.2020. СУПСКА

28.5.2020. ПАЉАНЕ – ИВАНКОВАЦ

29.5.2020. БАТИНАЦ

1.6. 2020. ИСАКОВО

2.6.2020. БИГРЕНИЦА – СТАРО СЕЛО

3.6.2020. ВЛАШКА

4.6.2020. ОСТРИКОВАЦ

5.6.2020. ДОБРИЧЕВО

8.6.2020. КОВАНИЦА

Лица која не буду у могућности да поднесу захтев у наведеним терминима, треба да се обрате Кабинету председника општине на 035/8476-538.

Jaвна презентација Урбанистичког пројекта – Урбанистичко-архитектонске разраде локације за к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град – Археолошки локалитет „Хореум Марги“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-177/2020-05-1
Датум: 18.05.2020. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 25.05.2020. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта – Урбанистичко-архитектонске разраде локације за к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град – Археолошки локалитет „Хореум Марги“, у трајању од седам дана, закључно са 01.06.2020. године, а по захтеву Општине Ћуприја, матични број 07183968, ПИБ 101375417, ул. 13. октобра бр. 7, заведен под бројем 350-177/2020-05-1 од 15.05.2020. године.
Урбанистички пројекат обухвата реконструкцију археолошког локалитета „Хореум Марги“: реконструкцију управне зграде спратности По+Пр+1, изградњу куле спратности Пр+5 и реконструкцију бедема као пешачке везе између управне зграде и куле.
Урбанистички пројекат бр. У 6/2020 од маја 2020. године је израђен од стране Д.О.О. „Домус инжењеринг“ Јагодина, ул. Светозара Марковића бр. 21, а одговорни урбаниста је Слободан Ж. Мијатовић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 8904 04.
Предметна катастарска парцела број 1611/1 К.О. Ћуприја-град налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), у урбанистичкој целини: зона насељског центра, просторна целина 1.1 – ужи центар. Планирана намена к.п.бр. 1611/1 К.О. Ћуприја-град јесте површина и објекти јавне намене – култура – музеј и мањи део парцеле на северу је за становање средњих густина Б1.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат

Шеф Одсека за урбанизам и
заштиту животне средине
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.