Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 1 nabavka sadnica cveća

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 1 nabavka sadnica cveća, JN br. 404-4-4/2019-04.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju opšte bolnice opštine Ćuprija i izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju matične škole „13 oktobar“

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne JN br. 4048-2/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju opšte bolnice opštine Ćuprija i izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju matične škole „13 oktobar“.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugvooru
Odluka o izmeni ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima nad rekonstrukcijom trotoara u ul. Kneza Miloša u Ćupriji

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima nad rekonstrukcijom trotoara u ul. Kneza Miloša u Ćupriji JN.BR 404-5-2/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora

Javna nabavka dobra – Nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke dobra – Nabavka električne energije JN br. 404-7-1/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora

Javna nabavka dobra – Nabavka električne energije za javnu rasvetu

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke dobra – Nabavka električne energije za javnu rasvetu JN br. 404-7-2/2019-0.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga izrade projekta preparcelacije

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekta preparcelacije, JN br. 404-8-1/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 2 – nabavka drveća i ukrasnog bilja i Partija 3 – nabavka trave u rolnama – busenima

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 2 – nabavka drveća i ukrasnog bilja i Partija 3 – nabavka trave u rolnama – busenima, JN br. 404-4-2/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3

Javna nabavka male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-1/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
obaveštenje o zaključenom ugovoru