Javne nabavke

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije Trg Stefana Prvovenčanog u pešačkoj zoni

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne JN br. 404-8-5/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije Trg Stefana Prvovenčanog u pešačkoj zoni.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade 22. decembra

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne JN br. 404-8-4/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade 22. decembra.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama: Partija 1 Usluga mobilne telefonije i Partija 2 Usluga fiksne telefonije.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija