Услуге

Партиципативно буџетирање

Партиципативно буџетирање подразумева укључивање грађана, привреде, организација цивилног друштва и осталих заинтересованих у процес доношења одлука о трошењу буџетских средстава. Овим процесом грађани остварују своје право на одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе. Укључивање јавности у рад локалне самоуправе један је од базичних принципа добре демократске праксе и одговорног управљања локалном заједницом, што представља темељ одрживог развоја.
Партиципативним буџетирањем повећава се транспарентност јавне администрације и ефикасност јавне потрошње. Овим процесом оснажује се иницијатива грађана у процесу доношења одлука, расподели и надзору над буџетским средствима и доприноси се повећању степена поверења између грађана и власти. Партиципативно буџетирање подразумева већу одговорност носиоца власти као и службеника у органима локалне самоуправе, јача се демократска култура и друштвена структура у оквиру локалне заједнице.

Анкета
Резултати анкете
Грађански водич кроз буџет
Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Ћуприја за период 2018-2021. годину

Регистар стамбених заједница

На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) позивају се управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Ћуприја.

Опширније ..

Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за : Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње. (више…)

Послови из области пољопривреде

1. Захтев за промену намене пољопривредног земљишта
Уз захтев треба приложити:
-Фотокопију извода из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле –Фотокопију копије плана катастарске парцеле на којој се врши изградња не старију од 6 месеци. (више…)

Послови одељења локалне пореске администрације

Категорија лица која имају право на услугу су порески обвезници.
Питања пореских обвезника се односе на начин утврђивања и испуњење обавезе за порез на имовину физичких и правних лица, накнаду за коришћење и уређење грађевинског земљишта, локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору као и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја
Рокови су прописани Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а све што није њиме регулисано примењује се Закон о општем управном поступку.

Одељење за локалну пореску администрацију пружа услуге свим обвезницима:
– путем писаног захтева обвезника
– телефонским путем: телефони број 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-ом: lpa@cuprija.rs
– сваког радног дана пријем странака у службеним просторијама Одељења локалне пореске администрације.

У делокругу свог рада Одељење локалне пореске администрације издаје пореска уверења где наплаћује републичку и општинску административну таксу чија се висина одређује у зависности од тога да ли захтев подноси физичко или правно лице.
1. Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу наплаћује се у износу од 620 динара републичке и 100 динара општинске административне таксе;
2. Захтев за издавање пореског уверења правним лицима наплаћује се у износу од 620 динара републичке и 300 динара општинске таксе.
У првостепеном поступку по изјављеним жалбама такса се наплаћује за:
– жалбу за донето решење о утврђивању или престанку обавезе у износу од 470 динара републичке и 200 динара општинске административне таксе.