Usluge

Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje podrazumeva uključivanje građana, privrede, organizacija civilnog društva i ostalih zainteresovanih u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava. Ovim procesom građani ostvaruju svoje pravo na određivanje prioriteta i donošenje planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave. Uključivanje javnosti u rad lokalne samouprave jedan je od bazičnih principa dobre demokratske prakse i odgovornog upravljanja lokalnom zajednicom, što predstavlja temelj održivog razvoja.
Participativnim budžetiranjem povećava se transparentnost javne administracije i efikasnost javne potrošnje. Ovim procesom osnažuje se inicijativa građana u procesu donošenja odluka, raspodeli i nadzoru nad budžetskim sredstvima i doprinosi se povećanju stepena poverenja između građana i vlasti. Participativno budžetiranje podrazumeva veću odgovornost nosioca vlasti kao i službenika u organima lokalne samouprave, jača se demokratska kultura i društvena struktura u okviru lokalne zajednice.

Anketa
Rezultati ankete
Građanski vodič kroz budžet
Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu

Registar stambenih zajednica

Na osnovu člana 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) pozivaju se upravnici ili druga lica ovlašćena odlukom skupštine stambene zajednice da podnesu prijavu za registraciju stambene zajednice Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine opštine Ćuprija.

Opširnije ..

Poslovi iz oblasti privrede

Na osnovu potpisanog sporazuma sa Agencijom za privredne registe vrši se prijem dokumentacije za : Osnivanje preduzetničke radnje, upis promena ( sedišta, pretežne delatnost, izdvojenog poslovnog prostora i dr.) vezanih za preduzetničku radnju, kao i privremena odjava obavljanja delatnosti i brisanje preduzetničke radnje. (više…)

Poslovi iz oblasti poljoprivrede

1. Zahtev za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Uz zahtev treba priložiti:
-Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg urbanističkog plana o nameni katastarske parcele –Fotokopiju kopije plana katastarske parcele na kojoj se vrši izgradnja ne stariju od 6 meseci. (više…)

Poslovi odeljenja lokalne poreske administracije

Kategorija lica koja imaju pravo na uslugu su poreski obveznici.
Pitanja poreskih obveznika se odnose na način utvrđivanja i ispunjenje obaveze za porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, naknadu za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta, lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru kao i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Ćuprija
Rokovi su propisani Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a sve što nije njime regulisano primenjuje se Zakon o opštem upravnom postupku.

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju pruža usluge svim obveznicima:
– putem pisanog zahteva obveznika
– telefonskim putem: telefoni broj 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-om: lpa@cuprija.rs
– svakog radnog dana prijem stranaka u službenim prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije.

U delokrugu svog rada Odeljenje lokalne poreske administracije izdaje poreska uverenja gde naplaćuje republičku i opštinsku administrativnu taksu čija se visina određuje u zavisnosti od toga da li zahtev podnosi fizičko ili pravno lice.
1. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja fizičkom licu naplaćuje se u iznosu od 620 dinara republičke i 100 dinara opštinske administrativne takse;
2. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja pravnim licima naplaćuje se u iznosu od 620 dinara republičke i 300 dinara opštinske takse.
U prvostepenom postupku po izjavljenim žalbama taksa se naplaćuje za:
– žalbu za doneto rešenje o utvrđivanju ili prestanku obaveze u iznosu od 470 dinara republičke i 200 dinara opštinske administrativne takse.