Usluge opštinske uprave

Vodič za poreske obveznike

Poštovani obveznici,
U cilju bolje saradnje između vas i Odeljenja lokalne poreske administracije, odlučili smo da vam kroz Vodič za poreske obveznike pružimo informacije koje se odnose na vašu obavezu plaćanja poreza na imovinu.
(više…)

Registar stambenih zajednica

Na osnovu člana 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) pozivaju se upravnici ili druga lica ovlašćena odlukom skupštine stambene zajednice da podnesu prijavu za registraciju stambene zajednice Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine opštine Ćuprija.

Opširnije ..

Poslovi iz oblasti privrede

Na osnovu potpisanog sporazuma sa Agencijom za privredne registe vrši se prijem dokumentacije za : Osnivanje preduzetničke radnje, upis promena ( sedišta, pretežne delatnost, izdvojenog poslovnog prostora i dr.) vezanih za preduzetničku radnju, kao i privremena odjava obavljanja delatnosti i brisanje preduzetničke radnje. (više…)

Poslovi iz oblasti poljoprivrede

1. Zahtev za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Uz zahtev treba priložiti:
-Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg urbanističkog plana o nameni katastarske parcele –Fotokopiju kopije plana katastarske parcele na kojoj se vrši izgradnja ne stariju od 6 meseci. (više…)

Poslovi odeljenja lokalne poreske administracije

Kategorija lica koja imaju pravo na uslugu su poreski obveznici.
Pitanja poreskih obveznika se odnose na način utvrđivanja i ispunjenje obaveze za porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, naknadu za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta, lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru kao i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Ćuprija
Rokovi su propisani Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a sve što nije njime regulisano primenjuje se Zakon o opštem upravnom postupku.

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju pruža usluge svim obveznicima:
– putem pisanog zahteva obveznika
– telefonskim putem: telefoni broj 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-om: lpa@cuprija.rs
– svakog radnog dana prijem stranaka u službenim prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije.

U delokrugu svog rada Odeljenje lokalne poreske administracije izdaje poreska uverenja gde naplaćuje republičku i opštinsku administrativnu taksu čija se visina određuje u zavisnosti od toga da li zahtev podnosi fizičko ili pravno lice.
1. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja fizičkom licu naplaćuje se u iznosu od 620 dinara republičke i 100 dinara opštinske administrativne takse;
2. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja pravnim licima naplaćuje se u iznosu od 620 dinara republičke i 300 dinara opštinske takse.
U prvostepenom postupku po izjavljenim žalbama taksa se naplaćuje za:
– žalbu za doneto rešenje o utvrđivanju ili prestanku obaveze u iznosu od 470 dinara republičke i 200 dinara opštinske administrativne takse.

Poslovi iz oblasti ličnih stanja građana

1. Poslovi biračkog spiska (donošenje rešenja o upisu, brisanju i promenama podataka)

Uz popunjen zahtev prilaže se i lična karta na uvid .
Oslobođeno plaćanja takse.

2. Promena imena, prezimena ili ličnog imena (donošenje rešenja)

Potrebna dokumentacija ( pribavlja se po službenoj dužnosti, osim kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i ili smrti nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti:

2.1 Lice starije od 15 godina
Dokumentacija za promenu imena, prezimena ili ličnog imena, a koju stranka prilaže uz zahtev koji mora biti obrazložen obuhvata:
-zahtev za pronemu ličnog imena i potpisana izjava-saglasnost
-izvod iz knjige rođenih
-uverenje o državljanstvu
-lična karta podnosioca zahteva na uvid;
-izvod iz matične knjige rođenih za decu podnosioca zahteva
-uverenje osnovnog suda u Paraćinu da nije podignuta opptužnica
-uverenje višeg suda u Jagodini
-Uverenje OU Ćuprija, odeljenje lokalne poreske administracije i uverenje Poreske uprave filijala Ćuprija o izmirenom porezu
-ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika, obavezno je ovlašćenje propisno overeno, lične karte podnosioca zahteva i ovlašćenog lica na uvid;
-dokaz o uplati republičke administativne takse na žirp račun broj:840-742221843-57, poziv na broj 96-033 u iznosu od 780 dinara
-dokaz o uplati opštinske adeministrativne takse na žiro račun br.840-74231843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu id 800 dinara ( vraćanje na prethodno prezime zbog razvoda braka, ukoliko je od razvoda proslo više od 2 meseca ) ili 5.100 dinara ( promena ličnog imena iz ličnih razloga)

2.2 Maloletna lica ( mlađa od 15 godina)

Zahtev podnose oba roditelja, a dete starije od 10 godina mora da da izjavu da je saglasno sa promenom.
Potrebna dokumentacija:
-Izvod iz matične knjige rođenih za dete
-uverenje o državljanstvu za dete
-izvod iz matične knjige rođenih za roditelje
-lična karta oba roditelja na uvid;
-potpisana izjava-saglasnos oba roditelja
-uverenje o prebivalištu za dete ( izdaje PS Ćuprija)
-Presuda o utvrđivanju-osporavanju očinstva ili zapisnik o priznanju očinstva
–dokaz o uplati republičke administativne takse na žiro račun broj:840-742221843-57, poziv na broj 96-033 u iznosu od 780 dinara
-dokaz o uplati opštinske adeministrativne takse na žiro račun br.840-74231843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu id 800 dinara

3.Ispravka i dopuna podataka u matičnim knjigama

Potrebna dokumentacija ( pribavlja se po službenoj dužnosti, osim kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i ili smrti nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti:
-Zhtev za ispravku i dopunu podataka u matičnim knjigama i potpisana izjava-saglasnost
-izvod iz matične knjige za koji se traži ispravka
– lična karta podnosioca zahteva na uvid
– druga dokumenta koja služe kao dokaz o činjenicama, i podacima koje treba ispraviti ili dopuniti ( Izvod iz Matične knjige rođenih, venčanih, umrluh, uverenje o državljanstvu…)
-Po potrebi duga dokumenta
Oslobođeno plaćanja takse.

4.Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Potrebna dokumentacija ( pribavlja se po službenoj dužnosti, osim kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i ili smrti nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti:
-Zahtev za naknadni upis i potpisana izjava saglasnost
-izvod iz matične knjige venčanih ( samo za venčane)
-uverenje o državljanstvu
-potvrda da su matične knjige rođenih uništene u toku rata i da u novorekonstruisanim nije izvršen naknadni upis
-lična karta podnosioca zahteva na uvid
-po potrebi i druga dokumentacija
–dokaz o uplati republičke administativne takse na žiro račun broj:840-742221843-57, poziv na broj 96-033 u iznosu od 780 dinara
-dokaz o uplati opštinske adeministrativne takse na žiro račun br.840-74231843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu id 850 dinara

5.Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Potrebna dokumentacija ( pribavlja se po službenoj dužnosti, osim kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i ili smrti nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti:

-Zahtev za naknadni upis i potpisana izjava saglasnost
-Potvrda i prijava smrti, zdravstvenog centa
-izvod iz MKR za umrlu osobu
-izvod iz MKV za umrlu osobu ako je bila u braku
-uverenje o državljanstvu za umrlu osobu
-potvrda matičara o neupisu činjenice smrti po mestu smrti u MKU
-potvrda o poslednjem mestu prebivališta ili lična karta preminulog na uvid
-lična karta podnosioca zahteva na uvid
–dokaz o uplati republičke administativne takse na žiro račun broj:840-742221843-57, poziv na broj 96-033 u iznosu od 780 dinara
-dokaz o uplati opštinske adeministrativne takse na žiro račun br.840-74231843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu id 850 dinara.

Usluge opštinske uprave

Opštinska uprava

Opštinskom upravom, kao jedinstvenom organom, rukovodi načelnik.
Opštinska uprava:

1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće