Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 2019. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 69. Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 8/17), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2019. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 08.03.2019. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр.7/19), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-00-1429/2019-09 од 22.02.2019. год. на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује
К О Н К У Р С
за избор корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 2019. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 2019. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2019. годину.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру–Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржава пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.
Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 1.766.300,00 динара.и то:
За шифру инвестиције 101.4.1 – Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе – 1.000.000,00 дин.
За шифру инвестиције 101.4.28 – Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева – 460.000,00 дин.
За шифру инвестиције 101.6.1 – Набавка нових пчелињих друштава и за шифру инвестиције 101.6.2 – Набавка опреме за пчеларство – 306.300,00 дин.

Цео текст Конкурса можете преузети овде.