Обавештење о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 241/1 КО Ћуприја – град

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом(“Службенигласник Републике Србије“ број 36/2009 88/2010,14/2016 и 95/2018-др.закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада на КП 241/1 КО Ћуприја – град

оператеру ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул.Др. Воје Суботића 30,
Измена и допуна постојеће дозвиле за складиштење и третман неопасног отпада се односи на додавању два нова индексна броја, смањење површине складишта за управљање неопасног отпада и смањења капацитета неопасног отпада.
Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја од 11 до 14 часова.

Одсек за урбанизам и
заштиту животне средине
Љиљана Богосављевић дипл.биол.