Обавештење о пријему захтева за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 241/1 КО Ћуприја града бр.501-12/2018-05-1 од 20.03.2018.год

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за измену и допуну дозволе за
складиштење и третман неопасног отпада на КП 241/1 КО Ћуприја града
бр.501-12/2018-05-1 од 20.03.2018.год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 27.05.2019. године, оператер ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул.Др. Воје Суботића 30, поднеo је Захтев за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 241/1 КО Ћуприја града бр.501-12/2018-05-1 од 20.03.2018.год. Измена и допуна постојеће дозвиле за складиштење и третман неопасног отпада се односи на додавању два нова индексна броја, смањење површине складишта за управљање неопасног отпада и смањења капацитета неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 18.06.2019 .године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.