Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Набавка бронзане скулптуре спомен обележија Кнезу Лазару

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-706/19 од 11.03.2019. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-11-2/2019-04-1 од 22.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-11-2/2019-04-2 од 22.05.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку бронзане скулптуре спомен обележија Кнезу Лазару ЈН бр. 404-11-2/2019-04.

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору