Јавна набавка услуге израда техничке документације за пројекте парцелације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-9/2020-04
Дана: 18.06.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуге израда техничке документације за пројекте парцелације ЈН бр. 404-5-9/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Одговор на питање 2
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне
Питање 3