Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара ЈН.БР 404-5-12/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Обавештењ о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора