Obaveštenja

Podnošenje zahteva za besplatan prigradski prevoz

Pravo na besplatan prigradski prevoz u naredna tri meseca imaju učenici srednjih škola, penzioneri, stariji od 65 godina, primaoci novčane socijalne pomoći i lica sa invaliditetom.

Zahteve uz ličnu kartu na uvid možete podneti svakog radnog dana od 9 do 13 časova u prostorijama mesnih kancelarija prema sledećem rasporedu:

20.5.2020. VIRINE

21.5.2020. SENJE

22.5.2020.  JOVAC -DVORICA

25.5.2020. KRUŠAR

26.5.2020. MIJATOVAC

27.5.2020. SUPSKA

28.5.2020. PALJANE – IVANKOVAC

29.5.2020. BATINAC

1.6. 2020. ISAKOVO

2.6.2020. BIGRENICA – STARO SELO

3.6.2020. VLAŠKA

4.6.2020. OSTRIKOVAC

5.6.2020. DOBRIČEVO

8.6.2020. KOVANICA

Lica koja ne budu u mogućnosti da podnesu zahtev u navedenim terminima, treba da se obrate Kabinetu predsednika opštine na 035/8476-538.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta – Urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za k.p.br. 1611/1 K.O. Ćuprija-grad – Arheološki lokalitet „Horeum Margi“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-177/2020-05-1
Datum: 18.05.2020. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon i 9/20) i čl. 91. i čl. 88. stav 2 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), objavljuje

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Obaveštavaju se građani da će dana 25.05.2020. godine otpočeti javna prezentacija Urbanističkog projekta – Urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za k.p.br. 1611/1 K.O. Ćuprija-grad – Arheološki lokalitet „Horeum Margi“, u trajanju od sedam dana, zaključno sa 01.06.2020. godine, a po zahtevu Opštine Ćuprija, matični broj 07183968, PIB 101375417, ul. 13. oktobra br. 7, zaveden pod brojem 350-177/2020-05-1 od 15.05.2020. godine.
Urbanistički projekat obuhvata rekonstrukciju arheološkog lokaliteta „Horeum Margi“: rekonstrukciju upravne zgrade spratnosti Po+Pr+1, izgradnju kule spratnosti Pr+5 i rekonstrukciju bedema kao pešačke veze između upravne zgrade i kule.
Urbanistički projekat br. U 6/2020 od maja 2020. godine je izrađen od strane D.O.O. „Domus inženjering“ Jagodina, ul. Svetozara Markovića br. 21, a odgovorni urbanista je Slobodan Ž. Mijatović, dipl. inž. arh. sa licencom broj 300 8904 04.
Predmetna katastarska parcela broj 1611/1 K.O. Ćuprija-grad nalazi se na prostoru koji je definisan Planom generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 2/12, 9/18 i 23/18-ispr.), u urbanističkoj celini: zona naseljskog centra, prostorna celina 1.1 – uži centar. Planirana namena k.p.br. 1611/1 K.O. Ćuprija-grad jeste površina i objekti javne namene – kultura – muzej i manji deo parcele na severu je za stanovanje srednjih gustina B1.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo Odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

Urbanistički projekat

Šef Odseka za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Valentina Tomić, dipl. inž. arh.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Obaveštenje u vezi Javnog poziva za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju bračnim/vanbračnim parovima

Na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju („Sl.glasnik opštine Ćuprija“, broj 9/2020) – u daljem tekstu: Odluka, Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave opštine Ćuprija – u daljem tekstu: Odeljenje, dana 12.05.2020.godine upućuje:

OBAVEŠTENJE

I Zbog stupanja na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Sl.glasnik Republike Srbije“ br.65/2020 od 06.05.2020.godine) produžava se rok za podnošenja prijava za ostvarivanje prava na vantelesnu oplodnju po raspisanom Javnom pozivu broj: 54-2/2020-06 od 13.03.2020.godine do 12.06.2020.godine.

II S obzirom na vanredno stanje u Republici Srbiji izazvanog virusom COVID 19 koje je proglašeno 15.03.2020.godine odlaže se rok za razmatranje prispelih prijava za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju po raspisanom Javnom pozivu broj: 54-2/2020-06 od 13.03.2020.godine do početka rada ovlašćenih zdravstvenih ustanova koje će sprovesti postupak vantelesne oplodnje o čemu će podnosioci prijava biti blagovremeno obavešteni.

III Obaveštenje objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ćuprija i na zvaničnom sajtu opštine Ćuprija.

 

 

Izmena uredbe o fiskalnim pogodnostima i donošenje Uredbe o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

Izmenom uredbe o fiskalnim pogodnostima, precizirano je da je za april i maj potrebno najmanje 15 radnih dana prekida rada zaposlenih kako bi veliko pravno lice dobilo direktno davanje. Precizirano je i da se i direktna davanja sa namenskih računa moraju preusmeriti na račune zaposlenih najkasnije do 15. avgusta 2020.

Na 247.sednici Vlade, doneta je i Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica na 60 dana, nakon završetka vanrednog stanja, a radi sticanja prava na oslobađanje od poreza na dohodak građana za novozaposlenog, tako da poslodavci imaju dodatni rok da zaposle svoje “stalne“ paušalce.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi

Postupajući u skladu sa članom 100. Statuta opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 30/19) Odeljenje za finansije, Opštinske uprave opštine Ćuprija upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

I Upućuje se javni poziv građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o  budžetu opštine Ćuprija za 2020.godinu.
II Javna rasprava će trajati od 20.04.2020. godine
III Odeljenje za finansije, Opštinske uprave opštine Ćuprija sprovodi javnu raspravu, razmatra upućene predloge i sugestije i po okončanju javne rasprave dostaviće Opštinskom veću opštine Ćuprija nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke budžetu opštine Ćuprija za 2020.godinu.
IV Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se Odeljenju za finansije, Opštinske uprave opštine Ćuprija putem elektronske pošte na e-mail adresu: finansije@cuprija.rs ili poštom na adresu: Opština Ćuprija, Opštinska uprava, Odeljenje za finansije: „Za javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2020.godinu”.
V Ovaj Javni poziv objaviti na internet prezentaciji Opštine Ćuprija.

Lista ciljeva i indikatora
Obrazloženje
Nacrt Odluke

Podsticaji po košnici pčela u 2020.godini

Obaveštavamo registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu, na teritoriji opštine Ćuprija, i to: pravno lica, preduzetnike i fizička lica – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, da u 2020. godini mogu ostvariti pravo na podsticaje po košnici pčela, na osnovu PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA („Sl. glasnik RS“, br. 33/2015, 14/2016, 20/2018, 44/2018 – dr. zakon i 27/2019).
Uslov za ostvarivanje prava je da registrovano poljoprivredno gazdinstvo ima najmanje 20 a najviše 1000 košnica pčela.
Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 800 dinara po košnici pčela.

Zahtev za ostvarivanje prava se podnosi od 15. aprila do 31. maja tekuće godine, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Pčelari će i ove godine za „podsticaje po košnici“ moći da podnesu zahtev elektronskim putem. Pristup portalu za podnošenje elektronskog zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja uap.gov.rs.

Za bliže informacije obratiti se Grupi za privredu i poljoprivredu Odeljenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, na telefon 035/8150926.
Brojevi telefona Uprave za agrarna plaćanja u Beogradu su 011/30 20 100 i 011/3020 101.

Vodič kroz elektronsko podnošenje zahteva za podsticaje po košnici pčela
Zahtev