Obaveštenja

Akcija suzbijanja larvi komaraca i krpelja

Obaveštavamo građane opštine Ćuprija da će dana 15.05.2021 godine (SUBOTA), ako se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Eko –Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja larvi komaraca i krpelja na teritoriji Opštine Ćuprija u prepodnevnim časovima.

Tretman će se vršiti preparatom AQVA K –OTHRINE 20 EW (preparat na bazi deltametrina) za suzbijanje krpelja i preparatom LARVASTOP ZG za suzbijanje larvi komaraca.

Tretman krpelja se vrši na svim zelenim površinama u gradu (zelenim površinama školskih i predškolskih ustanova u selima i gradu, zelene površine Visoke medicinske škole, Škole za muzičke talente, dvorište gradske crkve i Manastira Ravanice, leva obala Morave tzv, Plaža, Moravski park).

 

Javni poziv na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

Na osnovu člana 12. stava 1. Pravilnika o uslovima, kriterijumima za izbor korisnika na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta,br. 06-65/2021-01 od 07.05.2021 godine, Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, obrazovana rešenjem predsednika opštine Ćuprija br. 02-47/2021-01 dana 28.04.2021. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

PREDMET JAVNOG POZIVA
I
Pomoć namenjena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, a žive na teritoriji opštine Ćuprija, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta,, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja.
II
Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi do RSD 600.000,00 (slovima:šeststotinahiljadadinara),a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 200.000,00 (slovima:dvestotinehiljade dinara),po porodičnom domaćinstvu korisnika.
Pomoć je namenska i dodeljuje se za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnog domaćinstva korisnika koji imaju prebivalište/boravištenateritoriji Opštine Ćuprija i to:za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije(zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova,izgradnju/dogradnjusanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

Javni poziv

Prvi Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godin

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Prvi Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini.
Predmet ovog Javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne biljne proizvodnje, u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća.
Direktni korisnici „Projekta konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ su fizička lica, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, zadruge, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.
Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji pruža mogućnost dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije (sa PDV-om), 40 % kreditno finansiraju iz kredita sa poslovnim bankama uz svega 10% sopstvenog učešća, za realizaciju projekata kojim će unaprediti poljoprivrednu proizvodnju gazdinstava i učestvovati u razvoju konkurentnosti poljoprivrede u Republici Srbiji. U 2021. godini opredeljeno je 20 miliona eura kroz ovaj projekat.
Za sprovođenje Prvog javnog poziva u 2021.godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000.000 dinara. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000 do 50.000 evra, tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je od 5. maja do 4. juna 2021. godine.

Čitko popunjen i potpisan obrazac Prijave dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca prijave i napomenom:„Prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini–Prvi javni poziv”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede -Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su preko mejl adrese info@scap.rs

Tekst Javnog poziva
Spisak konsultantskih kuća
Spisak banaka
Obaveštenje
Vodič za korisnike

KOORDINATOR GRUPE
Tatjana Zejak, dipl.inž.agr.

NAČELNIK ODELJENJA
Vladimir Đorđević,dipl.ekon.

Javna prezentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-206/2021-05-1
Datum: 28. 04. 2021. god.
Ćuprija, 13. oktobra, br.7.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr.zakon i 9/2020) i čl. 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranje („Sl. glasnik RS“, br.32/2019), objavljuje:

JAVNA PREZENTACIJA

Obaveštavavaju se građani da će dana 06. 05. 2021. god. otpočeti javna prezentacija Urbanističkog projekta razrade lokacije za izgradnju poljoprivrednog objekta „ Vinarije Hrebeljanović“ D.O.O. Ćuprija, spratnosti Po+Pr, na katastarskoj parceli broj 2691 K.O. Ćuprija-van grada, u trajanju od sedam dana, a po zahtevu br.350-206/2021-05-1 od 28. 04. 2021. god., investitora, Perović Ilije, JMBG 0108998730037, iz Ćuprije, ul. Kneza Miloša bb.

Urbanistički projekat je izrađen od strane Arhitektonskog biro “DS design“,Ćuprija, ul. M.Novakovića bb, TC „Sunce“, I sprat, lokal br.17, PIB 103494310, a odgovorni urbanista je Dragana D. Ristić, dipl.inž.arh. sa licencom broj 200 1024 08. Predmetna k.p.br. 2691 K.O. Ćuprija (van grad), nalazi se na prostoru koji je definisan Prostornim planom opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 13/11), van građevinskog područja, sa namenom poljoprivredno zemljište.

Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra. Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo Odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

Urbanistički projekat
URBANISTA
Vesna Delić, dipl.pr.planer

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl.inž.građ.

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za zakup objekata u javnoj svojinni opštine Ćuprija

Na osnovu člana 3. Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup objekata u javnoj svojini opštine Ćuprija br.464-12/2021-01 od 22.04.2021.godine i Rešenja o formiranju komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup stvari u javnoj svojini Opštine Ćuprija, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini opštine Ćuprija dana 23.04.2021. objavljuje

OGLAS
O SPROVOĐENJU POSTUPKA
PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA
ZA ZAKUP OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE ĆUPRIJA

1. PREDMET ZAKUPA

1. raspisuje se Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Ćuprija (poslovnog prostora) i to:
• Zgrada poslovnih usluga – Kafe bar, ul. Dobojska objekat broj 7, u Ćupriji, površine 140 m², na kp.br.4511/1, KO Ćuprija grad.
sa rokom zakupa poslovnog prostora u trajanju od 3 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.
Kontakt osoba: Dragana Milanović, tel. 035/8150905
2. Početna cena zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup je 200,oo dinara po m² mesečno, odnosno 28.000,oo dinara mesečno
3. Nepokretnost iz ovog Oglasa daje se u zakup u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
4. Uvid u dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama opštinske uprave opštine Ćuprija u periodu od 10-15 časova
5. Obilazak nepokretnosti koje se daju u zakup, može se vršiti svakog radnog dana za vreme trajanja oglasa u periodu od 10-15 časova.
6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa predmetne nepokretnosti snosiće lice koje za napred navedenu nepokretnost zaključi ugovor o zakupu.
7. Nepokretnosti iz ovog Oglasa daju se u zakup isključivo radi obavljanja komercijalno – poslovne delatnosti i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
8. Zakupac je dužan da poslovni prostor koristi isključivo u sopstvene svrhe i ne može ga davati u podzakup.
9. Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca, odnosno opštine Ćuprija

Oglas
Formular za prijavu

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izmenu i dopunu dozvole za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog otpada

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izmenu i dopunu dozvole za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog otpada, operatera “ EKO SERVIS SISTEM”, Drustvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010,14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o donošenju Rešenja za izmenu i dopunu dozvole za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje
i odlaganje neopasnog otpada
na KP 241/1 KO Đuprija-grad

operateru “ EKO SERVIS SISTEM”, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, ul. Dr. Voje Subotića br.30,
Izmena i dopuna postojeće dozvole se odnosi na uvođenjem operacije ponovnog iskorišćenja otpada R liste (R3,R4,R5,R12 i R13) i operacije odlaganja D liste.
Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13oktobar“. br.7, Ćuprija, od 11 do 14 časova.

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove
i zaštitu životne sredine,
Ljiljana Bogosavljević dipl.biol.

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za učešće opštine Ćuprija u finansiranju, odnosno sufinansiranju programa udruženja sredstvima iz budžeta opštine Ćuprija

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon, 101/16 – dr. Zakon i 47/18), člana 64. Statuta opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 30/19), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ 16/2018) i člana 7. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za programe udruženja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 6/18) Opštinsko veće opštine Ćuprija na sednici održanoj dana 12.04.2021. godine donosi

ODLUKU  O  RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA U FINANSIRANJU, ODNOSNO SUFINANSIRANJU PROGRAMA UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE ĆUPRIJA
i raspisuje

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA
U FINANSIRANJU, ODNOSNO SUFINANSIRANJU PROGRAMA UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE ĆUPRIJA

1. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za 2021. godinu predviđenih u Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu u iznosu od 1.000.000,oo dinara.

Oglas

Obrasci

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izmenu i dopunu dozvole za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog otpada na KP 241/1 KO Đ uprija-grad br.501-12/2018-05-1 od 12.08.2019 god

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu dozvole za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog otpada, operatera EKO SERVIS SISTEM, Drustvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010,14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu Zahteva za izmenu i dopunu dozvole za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog otpada na KP 241/1 KO Đ uprija-grad
br.501-12/2018-05-1 od 12.08.2019 god

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18.01.2021 godine, operater EKO SERVIS SISTEM, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, ul.Dr. Voje Subotića 30, podneo je Zahtev za izmenu i dopunu dozvole za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog otpada na KP 241/1KO Ćuprija grada br. br.501-12/2018-05-1 od 12.08.2019 god. Izmena i dopuna postojeće dozvile se odnosi na uvođenjem operacije ponovnog iskorišćenja otpada R liste (R3,R4,R5,R12 i R13) i operacije odlaganja D liste.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 20.04.2021 godine, na e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13oktobar“.7, Ćuprija, od 11 do 14 časova.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035.godine

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 –
ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– dr. Zakon i 9/20), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni
glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)
oglašava
JAVNI UVID u
NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE
OD 2021. DO 2035. GODINE
i
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se OD 5. APRILA DO 5. MAJA 2021. GODINE U TRAJANJU OD 30 DANA. Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi u analognom formatu svakog radnog dana u sedištima upravnih okruga, odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i na internet stranicama upravnih okruga i jedinica lokalne samouprave.
Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi u toku trajanja javnog uvida, zaključno 5. maja 2021. godine, i to: jedinicama lokalne samouprave ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Primedbe mogu biti, kao prilog, dostavljene i elektronskom poštom na e-mail pprs@mgsi.gov.rs.
Mesto, vreme, način i postupak održavanja JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji.
Komplet materijala koji se izlažu na javni uvid, kao i dodatne informacije, biće dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji nadležnog ministarstva od početka održavanja javnog uvida na https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

Dokumentacija

 

Javna prezentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-134/2021-05-1
Datum: 25. 03. 2021. god.
Ćuprija, 13. oktobra br. 7.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr.zakon i 9/2020) i čl. 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranje („Sl. glasnik RS“, br.32/2019), objavljuje:

JAVNA PREZENTACIJA

Obaveštavavaju se građani da će dana 02. 04. 2021. god. otpočeti javna prezentacija urbanističkog projekta razrade lokacije za izgradnju verskih objekata, crkve (spratnosti Pr) i parohijskog doma (spratnosti Su+Pr), na katastarskoj parceli broj 489/1 u KO Jovac, u trajanju od sedam dana, a po zahtevu br.350-134/2021-05-1 od 23. 03. 2021. god., investitora, Srpska Pravoslavna Crkva, Eparhija Šumadijska, Crkvena Opština Jovac, podnetog od strane jereja Gorana Krstić, koji predstavlja Crkvenu Opštinu Jovac (selo Ostrikovac).
Predmet urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije, kojim će se bliže definisati uslovi za izgradnju crkve ( spratnosti Pr) i parohijskog doma (spratnosti Su+Pr), na katastarskoj parceli broj 489/1 u KO Jovac.
Urbanistički projekat br.teh.dok. URB 1117 UP od 09. 09. 2019. god., je izrađen od strane Projektni biro „TS arhitektura“, PIB 110207125, matični broj 64728091, ul. Kneza Mihajla br. 84, Ćuprija, a odgovorni urbanista je Dejan Dimitrijević, dipl.inž.arh. sa licencom broj 200 1418 13.
Predmetna k.p.broj 489/1 u K.O. Jovac, nalazi se na prostoru koji je definisan definisan Prostornim planom opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 13/11) u građevinskom području, sa namenom ruralno stanovanje – postojeće.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra. Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo Odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

Urbanistički projekat
URBANISTA
Vesna Delić, dipl.pr.planer

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl.inž.građ.