Obaveštenja

Javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-353/2019-05-1
Datum: 19.07.2019. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

J A V N I U V I D

Obaveštavavaju se građani da će dana 22.07.2019. godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“, u trajanju od 30 dana, zaključno sa 20.08.2019. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 23.08.2019. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“, izradilo je Društvo sa ograničenom odgovornošću za planiranje, projektovanje, automatsku obradu podataka i inženjering „INFOPLAN“ Aranđelovac, PIB 100998014, matični broj 07333820, Ulica Ratnih vojnih invalida bb.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“ biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

NAČELNIK ODELJENJA
Valentina Tomić, dipl.inž.arh.

Obaveštenje o suzbijanju odraslih formi komaraca iz aviona i uređajima sa zemlje na teritoriji opštine Ćuprija

Obaveštavamo građane Ćuprije da će dana 22.07.2019 godine (ponedeljak), ako se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Eko-Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i tretmanom iz vazduha na teritoriji opštine Ćuprija.
Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha obaviće se u periodu od 18 do 22 časova. Tretman suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje će se vršiti preparatom AQVA K-OTHRINE 20 EW i preparatom KONDOR ULV iz vazduha.
Suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje odradiće se na teritoriji celog grada i nekoliko okolnih sela (Ostrikovac, Jovac, Supska, Krušar, Vlaška, Mijatovac i Senje).
Punjenje vazduhoplova će se vršiti oko 17 časova, na aerodromu u Smederevu.

Javna prezentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
BROJ: 350-366/2019-05-1
DATUM: 09.07.2019.god.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 dr.zakon) i čl.88.stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranje („Sl. glasnik RS“, br.32/2019), objavljuje:

JAVNA PREZENTACIJA

Obaveštavavaju se građani da će dana 18.07.2019.g. otpočeti javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju višeporodične stambene zgrade, spratnosti Su+Pr+2,na katastarskoj parceli broj 1958/1 u KO Ćuprija-grad, ul.Dositeja Obradovića, trajanju od sedam dana, a po zahtevu „JMZ JOVANOVIĆ DOO Ćuprija“, PIB 110791675, Kneza Miloša 23/33, Ćuprija br.350-366/2019-05-1 od 05.07.2019.god.
Predmet urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije, kojim će se bliže definisati uslovi za izgradnju višeporodične stambene zgrade, spratnosti Su+Pr+2, na katastarskoj parceli broj 1958/1 u KO Ćuprija-grad, ul.Dositeja Obradovića.
Urbanistički projekat br.teh.dok. 43/2019 od 13.06.2019.god., je izrađen od strane Arhitektonskog biro “DS design“,Ćuprija, ul. M.Novakovića, TC „Sunce“, I sprat, lokal br.17, PIB 103494310, a odgovorni projektant je Dragana D. Ristić, dipl.inž.arh. sa licencom broj 200 1024 08.
Predmetna k.p.broj 1958/1 u K.O. Ćuprija-grad, nalazi se na prostoru koji je definisan Planom generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 2/12, 9/18 i rešenje ispravka br.23/18), Urbanistička celina 1. Zona naseljskog centra 1.2- prostorna celina, širi centar, sa namenom srednja gustina porodičnog stanovanja B1.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom . Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

 

Javni poziv za prezentaciju

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-365/2019-05-1
Datum: 05.07.2019. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i čl. 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Obaveštavavaju se građani da će dana 12.07.2019. godine otpočeti javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju magistralnog gasovoda (interkorektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 1, faza 4, na teritoriji opštine Ćuprija, u trajanju od sedam dana, zaključno sa 19.07.2019. godine, a po zahtevu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam broj 350-02-1390/2019-14 od 03.07.2019. godine.
Urbanistički projekat za izgradnju magistralnog gasovoda (interkorektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 1, faza 4, na teritoriji opštine Ćuprija izradio je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 73/II, 11 000 Beograd.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom . Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije građani treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku javne prezentacije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture razmatraće urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama na stručnoj kontroli.

Urbanistički projekat
Zbog veličine fajla (oko 360 MB) preuzimanje Urbanističkog projekta može da potraje. Alternativni link za preuzimanje Urbanističkog projekta

Obaveštenje o suzbijanju odraslih formi komaraca (uređajima sa zemlje)

Obaveštavamo građane opštine Ćuprija da će dana 11.06.2019. godine. (utorak), ako se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Eko-Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji opštine Ćuprija.
Ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi preduzeće Eko-Dez iz Beograda uraditi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na površinama iz ponude u periodu od 18 do 22 časa. Odrasle forme komaraca tretiraće se sa zemlje na teritoriji grada Ćuprije i sela Ostrikovac, Jovac, Supska, Krušar, Vlaška, Mijatovac i Senje.
Tretman će se vršiti preparatom AQUA K-OTHRINE 20 EW (preparatom na bazi deltametrina).
Upozoravaju se pčelari da u ovom periodu zatvore košnice.

Javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-313/2019-05-1
Datum: 04.06.2019. god.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

JAVNI UVID

Obaveštavavaju se građani da će dana 05.06.2019. godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, u trajanju od 30 dana od dana oglašavanja, zaključno sa 04.07.2019. godine.
(više…)

Obaveštenje o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 5760/2 KO Ćuprija van grada br.501-99/2017-05-1 od 04.12.2017god

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera EKO SERVIS SISTEM, Drustvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 , 88/2010 ,14/1016 i 95/2018) objavljuje

OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za
skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 5760/2 KO Ćuprija van grada br.501-99/2017-05-1 od 04.12.2017.god

(više…)

Obaveštenje o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 241/1 KO Ćuprija grada br.501-12/2018-05-1 od 20.03.2018.god

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera EKO SERVIS SISTEM, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za
skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 241/1 KO Ćuprija grada
br.501-12/2018-05-1 od 20.03.2018.god

(više…)

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa infrastrukturnog razvoja opštine Ćuprija za period 2019-2021.god

Poštovani sugrađani,
Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće u Javnoj raspravi u okviru procesa izrade Nacrta programa infrastrukturnog razvoja opštine 2019-2021.godine.
Javna rasprava održaće se u periodu od 31.05.2019. do 12.06.2019.godine. Tokom održavanja javne rasprave tekst Nacrta programa infrastrukturnog razvoja opštine Ćuprija, biće dostupan na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija na: www.cuprija.rs. Sve vaše predloge i sugestije možete dostaviti svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 i Odeljenju za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Odseku za lokalni ekonomski razvoj (Ul.13.oktobar 7, prvi sprat kancelarija br.41) do ponedeljka 10.06.2019.godine ili putem elektronske pošte na: info@cuprija.rs , kler@cuprija.rs sa naznakom za Nacrt programa infrastrukturnog razvoja opštine Ćuprija 2019-2021.
Nacrt programa infrastrukturnog razvoja opštine Ćuprija 2019-2021., možete preuzeti ovde:
PROGRAM INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA OPŠTINE ĆUPRIJA

Javna rasprava povodom Nacrta Statuta opštine Ćuprija

Obaveštavamo vas da je otpočela javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Ćuprija i da će ista trajati do 28.06.2019.godine.
Sve eventualne predloge i sugestije možete uputiti pisanim putem preko pisarnice opštinske uprave opštine Ćuprija ili putem elektronske adrese info@cuprija.rs sa naznakom “Za Komisiju za izradu nacrta Statuta opštine Ćuprija”.

Tekst nacrta Statuta možete preuzeti ovde. Nacrt Statuta