Obaveštenja

Obaveštenje o izdatom Rešenju integralne dozvole za tretman i skladištenje neopasnog plastičnog otpada –regranulacija plastičnog otpada

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman i skladištenje neopasnog plastičnog otpada – regranulacije plastičnog otpada, operatera ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ĆUPRIJA na k.p. 4940, KO ĆUPRIJA

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010,14/2016 i 95/2018) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o izdatom Rešenju integralne dozvole za tretman i skladištenje neopasnog plastičnog otpada –regranulacija plastičnog otpada

operateru ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ĆUPRIJA na K.P.. 4940 KO ĆUPRIJA, ul.Kneza Miloša bb..

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13 oktobar“ br.7, u dvorištu Opštinske uprave Ćuprija od 11 do 14 časova.

Odsek za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Ljiljana Bogosavljević dipl.biol.

Odeljenje lokalne poreske administracije na novoj adresi

Iz Opštinske uprave opštine Ćuprija obaveštavaju građane da će se Odeljenje lokalne poreske administracije od ponedeljka, 28. oktobra, nalaziti u Karađorđevoj ulici 74, u objektu nekadašnjeg Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija (prolaz kod knjižare Nolit).

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje neopasnog plastičnog otpada – regranulacije plastičnog otpada, operatera ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ĆUPRIJA na k.p. 4940, KO ĆUPRIJA

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje neopasnog plastičnog otpada – regranulacije plastičnog otpada, operatera ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ĆUPRIJA na k.p. 4940, KO ĆUPRIJA

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavljuje

OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje neopasnog plastičnog otpada –regranulacija plastičnog otpada
na KP 4940 KO Ćuprija
br.501-82/2019-05-1 od 15.10.2019 god

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 15.10.2019 godine, operater ZHONG QIAO NENGZUAN KEJI DOO. ĆUPRIJA na k.p.. 4940 ,KO ĆUPRIJA, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman i skladištenje neopasnog plastičnog otpada – regranulacija plastičnog otpada na KP 4940 KO Ćuprija br.501-82/2019-05-1 od 15.10.2019 god.
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.10.2019 .godine, na e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. 13.oktobar 7, Ćuprija, od 11 do 14 časova.

Javna rasprava o nacrtu Stambene strategije opštine Ćuprija za period od 2019 –2024.

Obaveštava se stručna i zainteresovana javnost da je otpočela javna rasprava o nacrtu Stambene strategije opštine Ćuprija za period od 2019 –2024 godine sa akcionim planom i da će ista trajati do 24. 10. 2019. godine.
Sve eventualne primedbe, predloge i sugestije možete uputiti pisanim putem preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ćuprija ili putem elektronske adrese info@cuprija.rs sa naznakom Radnoj grupi za izradu Stambene strategije .

Nacrt Strategije

Poziv za kategorizaciju smeštajnih objekata

Opštinska uprava opštine Ćuprija poziva vlasnike ugostiteljskih objekata za smeštaj, kao i seoska domaćinstva koja su započela ili nameravaju da se bave seoskim turizmom da se jave Odeljenju za društvene delatnosti i privredu opštine Ćuprija kako bi se izvršila kategorizacija svih smeštajnih objekata. Kategorizacija je zakonska obaveza, ali i preduslov za afirmaciju turističkih potencijala opštine, prvenstveno seoskog turizma.
Rešenje o kategorizaciji doneće Odeljenje za privredu i društvene delatnosti, a na predlog stručne komisije.
Rešenje o imenovanju komisije

Javna prezentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
BROJ: 350-477/2019-05-1
DATUM: 26.09.2019.god.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 dr.zakon) i čl.88.stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranje („Sl. glasnik RS“, br.32/2019), objavljuje:

JAVNA PREZENTACIJA

Obaveštavavaju se građani da će dana 03.10.2019.g. otpočeti javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta za kolektivno stanovanje, spratnosti Su+Pr+G+5s+Ps, na katastarskoj parceli broj 1562/1 u KO Ćuprija-grad, ul.Rade Končara, trajanju od sedam dana, zaključno sa 09.10.2019. god. do 15 časova, a po zahtevu „Asing-Invest D.O.O.“ Karađorđeva br.38, lokal 4.
Predmet urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije, kojim će se bliže definisati uslovi za izgradnju stambenog objekta za kolektivno stanovanje, spratnosti Su+Pr+G+5s+Ps, na katastarskoj parceli broj 1562/1 u KO Ćuprija-grad, ul.Rade Končara.
Urbanistički projekat br.teh.dok. 4/2019 od 24.09.2019.god., je izrađen od strane Biro za projektovanje „Domus“, Vojvode Mišića br.7, Paraćin, PIB 102505325, a odgovorni projektant je Dejan Ilić , dipl.inž.arh. sa licencom broj 200 0755 04.
Predmetna k.p.broj 1562/1 u K.O. Ćuprija-grad, nalazi se na prostoru koji je definisan Planom generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 2/12, 9/18 i rešenje ispravka br.23/18), zona naseljskog centra 1. – prostorna celina 1.1- uži centar, sa namenom viskoh gustina porodičnog stanovanja A2.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

URBANISTA
Vesna Delić, dipl.pr.planer

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl.inž.arh.

Urbanistički projekat

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca i krpelja na teritoriji opštine Ćuprija

Obaveštavamo građane Ćuprije da će dana 28.09.2019 godine (subota), ako se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Eko –Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja larvi komaraca i krpelja na teritoriji Opštine Ćuprija od 11 časova.

Tretman će se vršiti preparatom AQVA K –OTHRINE 20 EW (preparat na bazi deltametrina).

Tretman krpelja se vrši na svim zelenim površinama u gradu ( zelenim površinama školskih i predškolskih ustanova u selima i gradu, zelene površine Visoke medicinske škole, Škole za muzičke talente, dvorište gradske crkve i Manastira Ravanice, leva obala Morave tzv, Plaža).