Обавештења

Акција сузбијања ларви комараца и крпеља

Обавештавамо грађане општине Ћуприја да ће дана 15.05.2021 године (СУБОТА), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко –Дез из Београда спровести акцију сузбијања ларви комараца и крпеља на територији Општине Ћуприја у преподневним часовима.

Третман ће се вршити препаратом AQVA K –OTHRINE 20 EW (препарат на бази делтаметрина) за сузбијање крпеља и препаратом LARVASTOP ZG за сузбијање ларви комараца.

Третман крпеља се врши на свим зеленим површинама у граду (зеленим површинама школских и предшколских установа у селима и граду, зелене површине Високе медицинске школе, Школе за музичке таленте, двориште градске цркве и Манастира Раванице, лева обала Мораве тзв, Плажа, Моравски парк).

 

Јавни позив на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

На основу члана 12. става 1. Правилника о условима, критеријумима за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,бр. 06-65/2021-01 од 07.05.2021 године, Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, образована решењем председника општине Ћуприја бр. 02-47/2021-01 дана 28.04.2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
I
Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, а живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,, све како би побољшали услове становања.
II
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 600.000,00 (словима:шестстотинахиљададинара),а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (словима:двестотинехиљаде динара),по породичном домаћинству корисника.
Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиштенатериторији Општине Ћуприја и то:за изградњу/реконструкцију носеће конструкције(зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова,изградњу/доградњусанитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Јавни позив

Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. годин

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години.
Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне биљне производње, у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа.
Директни корисници „Пројекта конкурентне пољопривреде у Србији“ су физичка лица, носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, задруге, предузетници, микро, мала и средња предузећа.
Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији пружа могућност добију бесповратна средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа, за реализацију пројеката којим ће унапредити пољопривредну производњу газдинстава и учествовати у развоју конкурентности пољопривреде у Републици Србији. У 2021. години опредељено је 20 милиона еура кроз овај пројекат.
За спровођење Првог јавног позива у 2021.години, опредељена су средства у износу од 700.000.000 динара. Укупна врeднoст инвeстициja у индивидуaлном пословном плану изнoси у динарској противредности од 20.000 до 50.000 евра, тj. минимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa oд 10.000 – 25.000 ЕУР.

Рок за подношење пријава је од 5. маја до 4. јуна 2021. године.

Читко попуњен и потписан образац Пријаве доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца пријаве и напоменом:„Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години–Први јавни позив”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу:Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs

Текст Јавног позива
Списак консултантских кућа
Списак банака
Обавештење
Водич за кориснике

КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Татјана Зејак, дипл.инж.агр.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Ђорђевић,дипл.екон.

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-206/2021-05-1
Датум: 28. 04. 2021. год.
Ћуприја, 13. октобра, бр.7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон и 9/2020) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 06. 05. 2021. год. отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу пољопривредног објекта „ Винарије Хребељановић“ Д.О.О. Ћуприја, спратности По+Пр, на катастарској парцели број 2691 К.О. Ћуприја-ван града, у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-206/2021-05-1 од 28. 04. 2021. год., инвеститора, Перовић Илије, ЈМБГ 0108998730037, из Ћуприје, ул. Кнеза Милоша бб.

Урбанистички пројекат је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића бб, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08. Предметна к.п.бр. 2691 К.О. Ћуприја (ван град), налази се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 13/11), ван грађевинског подручја, са наменом пољопривредно земљиште.

Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат
УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за закуп објеката у јавној својинни општине Ћуприја

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка давања у закуп објеката у јавној својини општине Ћуприја бр.464-12/2021-01 од 22.04.2021.године и Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп ствари у јавној својини Општине Ћуприја, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја дана 23.04.2021. објављује

ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ЗА ЗАКУП ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. ПРЕДМЕТ ЗAКУПA

1. расписује се Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословног простора) и то:
• Зграда пословних услуга – Кафе бар, ул. Добојска објекат број 7, у Ћуприји, површине 140 м², на кп.бр.4511/1, КО Ћуприја град.
са роком закупа пословног простора у трајању од 3 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.
Контакт особа: Драгана Милановић, тел. 035/8150905
2. Почетна цена закупнине за пословни простор који се даје у закуп је 200,оо динара по м² месечно, односно 28.000,оо динара месечно
3. Непокретност из овог Огласа даје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4. Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Ћуприја у периоду од 10-15 часова
5. Обилазак непокретности које се дају у закуп, може се вршити сваког радног дана за време трајања огласа у периоду од 10-15 часова.
6. Све трошкове који настану по основу закупа предметне непокретности сносиће лице које за напред наведену непокретност закључи уговор о закупу.
7. Непокретности из овог Огласа дају се у закуп искључиво ради обављања комерцијално – пословне делатности и не могу се користити у друге сврхе.
8. Закупац је дужан да пословни простор користи искључиво у сопствене сврхе и не може га давати у подзакуп.
9. Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца, односно општине Ћуприја

Оглас
Формулар за пријаву

Обавештење о доношењу Решења за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада

Обавештење о доношењу Решења за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада, оператера “ ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ”, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010,14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о доношењу Решења за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење
и одлагање неопасног отпада
на КП 241/1 КО Ђуприја-град

оператеру “ ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ”, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул. Др. Воје Суботића бр.30,
Измена и допуна постојеће дозволе се односи на увођењем операције поновног искоришћења отпада Р листе (Р3,Р4,Р5,Р12 и Р13) и операције одлагања Д листе.
Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“. бр.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове
и заштиту животне средине,
Љиљана Богосављевић дипл.биол.

Одлука о расписивању јавног конкурса за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 7. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 12.04.2021. године доноси

ОДЛУКУ  О  РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2021. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2021. годину у износу од 1.000.000,oo динара.

Оглас

Обрасци

Обавештење о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1 КО Ђ уприја-град бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год

Обавештење о подношењу Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и 88/2010,14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему Захтева за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1 КО Ђ уприја-град
бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.01.2021 године, оператер ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул.Др. Воје Суботића 30, поднеo је Захтев за измену и допуну дозволе за третман односно складиштење и поновно искоришћење и одлагање неопасног отпада на КП 241/1КО Ћуприја града бр. бр.501-12/2018-05-1 од 12.08.2019 год. Измена и допуна постојеће дозвиле се односи на увођењем операције поновног искоришћења отпада Р листе (Р3,Р4,Р5,Р12 и Р13) и операције одлагања Д листе.
Рок за достављање мишљења и предлога је 20.04.2021 године, на e-mail: ljiljana.bogosavljevic@cuprija.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13октобар“.7, Ћуприја, од 11 до 14 часова.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава
ЈАВНИ УВИД у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail pprs@mgsi.gov.rs.
Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.
Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

Документација

 

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-134/2021-05-1
Датум: 25. 03. 2021. год.
Ћуприја, 13. октобра бр. 7.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон и 9/2020) и чл. 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 02. 04. 2021. год. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу верских објеката, цркве (спратности Пр) и парохијског дома (спратности Су+Пр), на катастарској парцели број 489/1 у КО Јовац, у трајању од седам дана, а по захтеву бр.350-134/2021-05-1 од 23. 03. 2021. год., инвеститора, Српска Православна Црква, Епархија Шумадијска, Црквена Општина Јовац, поднетог од стране јереја Горана Крстић, који представља Црквену Општину Јовац (село Остриковац).
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу цркве ( спратности Пр) и парохијског дома (спратности Су+Пр), на катастарској парцели број 489/1 у КО Јовац.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. УРБ 1117 УП од 09. 09. 2019. год., је израђен од стране Пројектни биро „ТS arhitektura“, ПИБ 110207125, матични број 64728091, ул. Кнеза Михајла бр. 84, Ћуприја, а одговорни урбаниста је Дејан Димитријевић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1418 13.
Предметна к.п.број 489/1 у K.O. Јовац, налази се на простору који је дефинисан дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11) у грађевинском подручју, са наменом рурално становање – постојеће.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекат
УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл.инж.грађ.