Konkursi

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za učešće opštine Ćuprija u finansiranju, odnosno sufinansiranju programa udruženja sredstvima iz budžeta opštine Ćuprija

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon, 101/16 – dr. Zakon i 47/18), člana 64. Statuta opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 30/19), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ 16/2018) i člana 7. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za programe udruženja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 6/18) Opštinsko veće opštine Ćuprija na sednici održanoj dana 12.04.2021. godine donosi

ODLUKU  O  RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA U FINANSIRANJU, ODNOSNO SUFINANSIRANJU PROGRAMA UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE ĆUPRIJA
i raspisuje

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA
U FINANSIRANJU, ODNOSNO SUFINANSIRANJU PROGRAMA UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE ĆUPRIJA

1. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za 2021. godinu predviđenih u Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu u iznosu od 1.000.000,oo dinara.

Oglas

Obrasci

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ćuprija

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupkudavanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/2020) i člana 1 Odluke o određivanjunadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnojsvojini («Službeni list opštine ĆUPRIJA» broj 35), Predsednik opštine ĆUPRIJA je dana17.02.2021. godine, doneo

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ĆUPRIJA

i raspisuje

O G L A S   ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ĆUPRIJA

Oglas možete preuzeti ovde.

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini

Na osnovu članova 15. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15 i 12/2016), člana 64. Statuta opštine Ćuprija, („ Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 30/19), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016 i 8/17) i člana 8. Odluke o budžetu Opštine Ćuprija za 2020. godinu (,,Službeni glasnik opštine Ćuprija“ br. 45/2019), Opštinsko veće opštine Ćuprija raspisuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2021. GODINI

Opširnije ..

Otvoren Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju poslovanja iz sektora prehrambene industrije

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja raspisuje Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju poslovanja, koji je sastavni deo projekta ’’Podrška unapređenju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga’’ koji finansira Vlada Norveške, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru projekta “Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Srbija“.

Opširnije ..

Konkurs „Direktno uključivanje građana“

Pozivaju se građani opštine Ćuprija da se udruže i učestvuju na konkursu koji se sprovodi u okviru projekta od javnog značaja „Direktno uključivanje građana“.
Opština Ćuprija će u saradnji sa predstavništvom HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION SRB sufinansirati projekat od javnog značaja „Direktno uključivanje građana“, koji omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica, zajedno sa lokalnom samoupravom. Deo sredstava kojima će se izabrani projekti finansirati prikupljen je naplatom poreza na imovinu.
Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje-deo ulice, ulicu, blok zgrada, stambene zajednice ili mesnu zajednicu kao najšire područje. Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.
Pravo učešća na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije opštine Ćuprija okupljene oko podnete inicijative-projekta, sa najmanje 10 potpisnika – građana, sa izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu. Sve predložene aktivnosti u okviru podnetih inicijativa se moraju sprovesti na zemljištu koje je u javnoj svojini opštineĆuprija. Nadležne službe opštinske uprave će na zahtev grupe građana, u fazi pripreme predloga projekta, izvršiti proveru vlasništva nad zemljištem i o tome izdati odgovarajuću potvrdu, bez naknade.
Cilj javnog poziva
Ciljevi projekta „Direktno uključivanje građana“ su:
• podsticanje građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica;
• razvoj partnerskih odnosa između građana i opštine Ćuprija u rešavanju dela problema kroz zajedničku realizaciju projekata i omogućavanje građanima da učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu poreza na imovinu;
• omogućavanje brže realizacije projekata kojima se rešava deo problema za one grupe građana koje su iskazale spremnost za dodatno lično angažovanje i aktivno učestvovanje u realizaciji projekta;
• podsticanje vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici.
Konkurs traje do 27.11.2020. godine.
U nastavku preuzmite kompletan tekst javnog poziva i prijavnu dokumentaciju.

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Budžet projekta

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu, zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Jagodina i Opštine Ćuprija, LAPZ TEHNIČKA PODRŠKA broj 3101-101-8/2020 od 23.10.2020. godine
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA ĆUPRIJA
Raspisuju
JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI
I OSNOVNE INFORMACIJE
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U program stručne prakse uključuju se nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Jagodina Ispostave Ćuprija, koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita.
Program stručne prakse sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Opština Ćuprija finansira program najduže 12 meseci, a Nacionalna služba pruža tehničku podršku u realizaciji programa.

Javni poziv možete preuzeti ispod:

Javni poziv
Prilog 1

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera – kioska na površinama javne namene

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020), člana 16. Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i drugim površinama („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 3/2015, 9/2015, 3/2017 i 8/2017) i člana 1. Odluke o utvrđivanju početne cene za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje kioska („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 39/2020), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, r a s p i s u j e

O G L A S
o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje
manjih montažnih objekata privremenog karaktera – kioska
na površinama javne namene

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju u postupku javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera – kioska, na površinama javne namene na teritoriji opštine Ćuprija, saglasno Programu postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 11/2017).

Oglas
OBRAZAC BR.1-fizička lica
OBRAZAC BR.2-pravna lica

Javni konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija za 2020. godinu

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2020. godinu („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 27/2017, 3/2018, 8/2018 i 9/2018) i člana 3. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“ br. 26/14 i 27/17), Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija, dana 23.10.2020. godine raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija
za 2020. godinu.

Javni poziv
Prilog 1.
Prilog 2.

Javni poziv na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

Pomoć namenjena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, a žive na teritoriji opštine Ćuprija, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta,, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja.

Opširnije ..