Konkursi

JAVNI OGLAS o prikupljanju ponuda za davanje u zakup zgrade poslovnih usluga-Kafe bara na gradskom bazenu

Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Ćuprija, dana 15.04.2024. godine raspisuje

J A V N I O G L A S
o prikupljanju ponuda za davanje u zakup
zgrade poslovnih usluga-Kafe bara na gradskom bazenu

Predmet oglasa

Predmet oglasa je prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup zgrade poslovnih usluga-kafe bara na gradskom bazenu (dalje: Kafe-bar na gradskom bazenu), označen kao objekat br. 7 na k.p.br. 4511/1, u LN 6286 KO Ćuprija (grad), na adresi Dobojska 2A, Ćuprija
Kafe-bar je ukupne površine 140 m2. Opština Ćuprija je sopstvenik predmetnog objekta, koji se nalazi u sklopu gradskog bazena.
Kafe-bar se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava zakupca na naknadne primedbe.

Opšti uslovi zakupa

Zakupac ne može zakupljeni Kafe-bar na gradskom bazenu davati u podzakup drugim licima.
Zakupac je obavezan da zakupljeni Kafe-bar na gradskom bazenu koristi u skladu sa njegovom namenom-ugostiteljska delatnost, sa pažnjom dobrog privrednika, da zakupljeni prostor i pripadajuće uređaje čuva i da po isteku zakupa nepokretnost vrati u stanju u kom je istu primio.
Zakupac može koristiti Kafe-bar u radno vreme gradskog bazena, svakog dana od 10-19 časova. Izuzetno, zakupac može koristiti Kafe-bar van navedenog radnog vremena samo izuzetno, uz saglasnost zakupodavca, što se bliže reguliše ugovorom o zakupu.
Zakupac snosi troškove redovnog održavanja.
Zakupac je dužan da zakupodavcu isplaćuje mesečno paušalni iznos za komunalne troškove (struja, voda, kanalizacija, iznošenje smeća) u iznosu od 14.000,00 dinara.
Iznos zakupnine, koji bude utvrđen nakon sprovedenog postupka prikupljanja pisanih ponuda usklađuje se jednom godišnje sa indeksom potrošačkih cena koji objavljuje republički organ za poslove statistike.
Zakupac može na poslovnom prostoru vršiti radove koji imaju karakter investicionog održavanja i adaptacije, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Opštine Ćuprija.
Troškovi adaptacije poslovnog prostora padaju na teret zakupca.
Zakupcu se priznaju troškovi sledećih radova na investicionom održavanju:
– izrada mokrog čvora;
– popravka instalacija (vodovodne, gasne, kanalizacione i električne instalacije), ukoliko je ista dotrajala ili je neophodna rekonstrukcija;
– malterisanje zidova i plafona na mestima gde je malter ispucao, otpao i počeo da se odvaja od podloge, a u cilju sanacije vlage;
– zamena ili izrada priključka na infrastrukturalnu mrežu.
Iznos troškova gorenavedenih radova na investicionom održavanju, uz prethodno pribavljenu saglasnost Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Ćuprija (dalje: Komisija), priznaju se zakupcu na osnovu Rešenja predsednik Opštine Ćuprija na predlog Komisije i koriste se za procentualno smanjenje zakupnine, u skladu sa Zakonom o javnoj svojini i Uredbom o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“ br. 16/18 i 79/23) i Odlukom o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 19/2021).
Zakup po ovom oglasu zasniva se na tri godine, počev od 01.06.2024. godine.

Način dostavljanja i obavezna sadržina ponude:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, sa naznakom
„PONUDA ZA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP KAFE BARA NA GRADSKOM BAZENU- za KOMISIJU ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE ĆUPRIJA -NE OTVARATI“,
direktnim podnošenjem u prostorijama Opštine Ćuprija, ul. 13.oktobra br. 7, ili preporučenom pošiljkom.
Pravo na podnošenje ponude imaju sva pravna lica i preduzetnici koji imaju kao pretežnu delatnost UGOSTITELJSTVO.
Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:
– iznos zakupnine koji se nudi
– za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski indentifikacioni broj, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje
– za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave
Ponuda obavezno mora biti potpisana.

Rok za podnošenje ponuda

Ponude se mogu podnositi zaključno sa 25.04.2024. godine, u 15,30 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Početni iznos zakupnine

Početni iznos zakupnine za , utvrđen u skladu sa Odlukom o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 19/2021), iznosi 200,00 dinara/m2, ukupno 28.000,00 dinara;

Visina i način polaganja depozita

Depozit za učešće u postupku polaže se u iznosu jednomesečne početne zakupnine na račun Opštine Ćuprija br. 840-762804-43, po modelu 97, poziv na broj 96033, svrha: uplata depozita za zakup Kafe-bara na gradskom bazenu.
Ponuđaču čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, iznos depozita uračunava se u prvu ratu zakupnine, nakon zaključenja ugovora o zakupu.
Ponuđaču čija ponuda nije najpovoljnija, ili čija je ponuda odbačena, iznos položenog depozita se vraća u roku od 15 dana od konačnosti rešenja o davanju u zakup.
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija gubi pravo na povraćaj depozita ukoliko svojom krivicom ne zaključi ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o davanju u zakup.
Ponuda bez potvrde o uplaćenom depozitu odbacuje se kao nepotpuna.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača

Komisija za davanje u zakup nepokretnosti vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Javno otvaranje i razmatranje pristiglih ponuda održaće se dana 30.04.2024. godine., sa početkom u 14,00 časova u sali za sastanke opštine Ćuprija, ulica 13. Oktobra br. 7, u Ćupriji.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši iznos ponuđene zakupnine.
Ukoliko dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine i taj iznos predstavlja najviši ponuđeni, Komisija će pozvati te ponuđače da u roku od 3 dana od dana prijema poziva dostave novu pismenu zatvorenu ponudu sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodnu ponudu, a koje ponude će Komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.
Ukoliko navedeni ponuđači ne dostave nove ponude u ostavljenom roku, ili ponude ponovo budu istovetne, izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se žrebom.
O sprovedenom postupku ocene ponuda Komisija sastavlja zapisnik, u kom konstatuje sve činjenice od značaja za sprovođenje postupka razmatranja ponuda, kao i eventualno izjavljene primedbe ponuđača.
Odluku o davanju u zakupu i o eventualnim prigovorima donosi predsednik Opštine Ćuprija
Zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuju Opština Ćuprija i izabrani najpovoljniji ponuđač u roku od 15 dana od dana konačnosti rešenja o davanju u zakup.
Ugovor u ime Opšitne Ćuprija zaključuje predsednik Opštine.
Ugovorom se bliže određuju uslovi zakupa nepokretnosti.

Sve dodatne informacije u vezi poslovnog prostora mogu se dobiti putem telefona 035/8150929u periodu od 08,00-15,00 svakog radnog dana dok je oglas otvoren.
Lice za kontakt Dragana Milanović.
Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana u periodu od 09,00-15,00 časova, po prethodno izvršenom telefonskom zakazivanju.

Ovaj oglas se objavljuje putem RTV Pomoravlje i na internet stranici Opštine Ćuprija.

Komisija za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Ćuprija
BROJ: 001370911 2024 04764 002 000 022 045 29 003
od 15.04.2024. GODINE

Ponuda-preduzetnik lice kafe bar
Izjava o prihvatanju uslova kafe bar
Izjava o uslovima vraćanja depozita kafe bar
Ponuda-pravno lice kafe bar

PREDSEDNIK KOMISIJE

Dragana Milanović

Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup zgrade poslovnih usluga – kafe bara na gradskom bazenu

Na osnovu člana 22. stav 6 u vezi stava 2. i člana 27. stav 6. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020), člana 6 i 7 Uredbe o o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. Glasnik RS“ br 16/2018 i 79/2023), člana 60. stav 1. tačka 18. Statuta opštine Ćuprija („Službeni glasnik Opštine Ćuprija“, br. 30/2019) i člana 23. stav 1. Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 19/2021), predsednik Opštine Ćuprija dana 12.04.2024. godine donosi:

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP ZGRADE POSLOVNIH USLUGA-KAFE BARA NA GRADSKOM BAZENU

Opširnije ..

K O N K U R S sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Ćuprija u 2024. godini

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA ĆUPRIJA
Opštinsko veće
Broj: 001169058 2024 04764 003 000 000 001 04 010
Datum: 29.03.2024. god.
Ulica: 13. oktobra broj 7
Ć u p r i j a
Na osnovu čl. 16. stav 1. tačka 4) i 20. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 92/23), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” broj 9/22), Uredbe o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Službeni glasnik RS”, broj 23/21), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” br. 6/24) i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Ćuprija u 2024. godini, broj 001159536 2024 04764 003 000 017 001 30 003 od 29.03.2024. godine, Opštinsko veće opštine Ćuprija dana 29.03.2024.godine, raspisuje

                                                            K O N K U R S
sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog
informisanja na teritoriji Opštine Ćuprija u 2024. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja građana na teritoriji opštine Ćuprija, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima i objavljuje se na veb-sajtu opštine www.cuprija.rs
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 13.500.000,oo dinara planiranih Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2024.godinu.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za sufinansiranje projekta je 50.000,00 dinara a najveći 13.000.000,00 dinara.
Učesnik konkursa za proizvodnju medijskih sadržaja za štampane medije i novinske agencije, u skladu sa pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći), može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% opravdanih troškova predloženog projekta, a najviše do iznosa utvrđenog konkursom.
Učesnik konkursa za proizvodnju medijskih sadržaja od lokalnog značaja za radio i internet medije, u skladu sa uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja, može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu koji
ne prelazi 80% opravdanih troškova predloženog projekta, a najviše do iznosa utvrđenog
konkursom.
Učesnik konkursa za proizvodnju medijskih sadržaja za televizije, u skladu sa uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja, može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu koji ne prelazi 50% opravdanih troškova proizvodnje medijskih sadržaja, a najviše do iznosa utvrđenog konkursom.
Izuzetno, u skladu sa uslovima i kriterijumima za dodelu državne pomoći u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 18. stav 1. Zakona, učesnik konkursa za proizvodnju medijskih sadržaja za televizije može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu
koji ne prelazi 80% opravdanih troškova, ukoliko podnese projekat proizvodnje medijskih
sadržaja čija komercijalna eksploatacija nije predviđena, i to za:

1) proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih društveno osetljivim grupama, kao što su deca i mladi, žene, stare osobe, socijalno i zdravstveno ugrožena lica, osobe sa invaliditetom, pripadnici LGBT zajednice, pripadnici etničkih manjina i dr.;
2) proizvodnju medijskih sadržaja koji su namenjeni očuvanju, izražavanju kulturnog identiteta kako srpskog naroda tako i nacionalnih manjina, vodeći računa da nacionalne manjine prate određene programske celine na svom maternjem jeziku i pismu;
3) proizvodnju medijskih sadržaja koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti nauke,opšteg obrazovanja uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema,zdravstvenog obrazovanja i obrazovanja u vezi sa zaštitom životne sredine;
4) proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih informisanju naših građana u inostranstvu na srpskom jeziku, kao i pripadnika srpskog naroda koji živi van teritorije Republike Srbije;
5) proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih predstavljanju kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva u zemlji i inostranstvu.
Konkurs se raspisuje i sredstva se dodeljuju za projekte čija realizacija može trajati do godinu dana od dana donošenje odluke o dodeli sredstava.
Prilikom zaključivanja ugovora sa svakim korisnikom određuje se rok za realizaciju projekta, u skladu sa planom projektnih aktivnosti.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1) izdavač čiji je medij upisan u Registar medija u skladu sa zakonom, i koji ima odgovarajuće ovlašćenje za pružanje medijske usluge u skladu sa zakonom koji uređuje elektronske medije odnosno koji je upisan u Registar medijskih usluga koji vodi Regulatorno telo za elektronske medije, kada se radi o elektronskim medijima;
2) lice koje se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koje priloži dokaz, ne stariji od 30 dana, da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji ispunjava uslove iz tačke 1.
Pravo učešća na Konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja u štampanom i digitalnom formatu imaju mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici.
Pravo učešća na Konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju imaju mikro, mala, srednja i velika pravna lica i preduzetnici.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači, odnosno lica koja se bave proizvodnjom medijskih sadržaja sa istim projektom koji je podržan na konkursima Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave i za koji je korisnik organu dostavio izveštaj o realizaciji projekta.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači sa medijem u kome nisu objavljeni osnovni podaci o mediju u obliku impresuma.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda za  obavljanje delatnosti u oblasti javnog informisanja.
Pravo učešća na konkursu nemaju podnosioci koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekta na konkursu Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podneli narativni i finansijski izveštaj i proizvedeni medijski sadržaj odnosno dokaz o realizaciji projekta.
Pravo učešća na konkursu nemaju podnosioci koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekta na konkursu Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, a za koje se utvrdi da su nenamenski trošena, odnosno da nisu ispunili ugovornu obavezu.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koji se nalaze u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i lica koja su bili u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.
Projekat u smislu Zakona podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa predviđenog članom 15. Zakona.
Sredstva se dodeljuju za proizvodnju novog medijskog sadržaja, u skladu sa planiranim aktivnostima navedenim u projektu, u kojem udeo preuzetog sadržaja iz drugih izvora, odnosno arhivskih snimaka ne može biti veći od 20 procenata, pri čemu sadržaji iz drugih izvora i arhivski snimci moraju biti jasno označeni.
Dokumentarna građa (video i audio zapisi i fotografije) koja se koristi za ilustraciju u proizvodnji novog medijskog sadržaja (dokumentarnog i drugog programa) nije obuhvaćena navedenim procentom iz stava 2. ovog člana.
Projekat u smislu Zakona ne podrazumeva praćenje društvenih, ekonomskih, političkih, kulturnih, sportskih i drugih dešavanja na dnevnom nivou (vesti, centralna informativna emisija, jutarnji program, pregled dana i sl.).
Učesnik konkursa, koji ne raspolaže odgovarajućim kapacitetima, može angažovati drugo lice za proizvodnju medijskog sadržaja čija vrednost ne prelazi 20% od iznosa sredstava koji je organ dodelio za realizaciju projekta.
Lice koje je angažovano za proizvodnju dela medijskog sadržaja ne može biti zaposleno kod izdavača niti povezano lice sa izdavačem u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja.
Pravo učešća na Konkursu nemaju preduzetnici koji su prekinuli obavljanje delatnosti.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Opšti kriterijumi su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni
interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:
1) relevantnost projekta;
2) izvodljivost projekta;
3) praćenje realizacije projekta;
4) kapaciteti predlagača projekta;
5) dostupnost sadržaja ciljnoj grupi;
6) budžet i opravdanost troškova.
2. Mera u kojoj se medij putem koga će biti realizovan projekat pridržava profesionalnih i etičkih standarda:
1) da li su mediju putem kojeg će biti realizovan projekat izrečene mere od strane državnih organa, Regulatornog tela za elektronske medije ili Saveta za štampu, u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
2) težina prekršaja i učestalost ponavljanja.
Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
1. opšti informativni i specijalizovani medijski sadržaji od značaja za život i rad građana kao i prezentovanje rada organa lokalne samouprave na teritoriji opštine Ćuprija;
2. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
3. doprinos u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
4. doprinos očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Ćuprija;
5. doprinos predloženog projekta unapređenju i ravnopravnosti položaja osetljivih i marginalnih društvenih grupa;
6. projekti koji doprinose medijskoj originalnosti i raznovrsnosti.
Prioritetne oblasti za ostvarivanje javnog interesa u oblasi javnog informisanja su: podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih
grupa; zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije; unapređenje pravne i socijalne države; slobodni razvoj ličnosti i zaštita dece, lokalni ekonomski razvoj, sa posbnim osvrtom na razvoj svih vidova turizma, privrede i poljoprivrede, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoj nauke, sporta i fizičke kulture; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Ćuprija za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života.

DOKUMENTACIJA
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:
1. Popunjenu i potpisanu prijavu (Obrazac 1) u četiri primerka Obrazac 1 se sastoji iz predloga projekta i budžeta projekta i preuzima se sa veb-sajta opštine Ćuprija www.cuprija.rs
2. Bodovnu lista za ocenu projekta proizvodnje medijskih sadržaja (Obrazac 4) u četiri
primerka.
Podnosioci na bodovnoj listi popunjavaju:
Naziv organa javne vlasti: Opštinsko veće opštine Ćuprija
Naziv konkursa: Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Ćuprija u 2024.godini
Podnosilac prijave: Navesti naziv podnosioca prijave, odnosno podnosioca projekta
Obavezno spojiti predlog projekta, budžet projekta, sinopsis i bodovnu listu u jednu celinu (svaki primerak mora biti posebna celina, bez koričenja)
3. Dokaz (potvrda) da će medijski sadržaj biti emitovan/objavljen u mediju koji je upisan u Registar medija (obavezno samo za lica koja se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a nisu izdavači medija) u jednom primerku
4. Primerak poslednjeg izdanja novina u kojima će medijski sadržaj biti objavljen (za štampane medije) u jednom primerku
5. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da proizvedeni sadržaj neće biti komercijalno
eksploatisan (za projekte čija komercijalna eksploatacija nije predviđena) u jednom primerku
6. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da projekat ne bi mogao biti realizovan bez dodele državne pomoći, odnosno da projekat ne bi mogao biti realizovan drugim instrumentom državne pomoći osim subvencija – bespovratnih sredstava (za televiziju,radio i internet medije) u jednom primerku
7. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) o ukupnom iznosu sredstava koja su mu u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine dodeljena po osnovu pomoći male vrednosti (de minimis
pomoći) (za štampane medije i novinske agencije) u jednom primerku.
8. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći i da nije bio u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći u jednom primerku
9. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije

ROKOVI
Konkurs se raspisuje u periodu od 29. marta 2024. godine do 19. aprila 2024. godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.

POZIV ZA UČEŠĆE U RADU STRUČNE KOMISIJE

Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija koju imenuje predsednik opštine Ćuprija.
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja da pisanim putem predlože članove stručne komisije
Pozivaju se teoretičari, analitičari i praktičari iz oblasti medija zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji. Predlog za člana komisije dostavlja se na Obrascu za prijavu za člana komisije (Obrazac 3) koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Ćuprija (www.cuprija.rs).
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
Udruženja i teoretičari, analitičari i praktičari iz oblasti medija predloge za članove stručne komisije mogu poslati, u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnom sajtu opštine Ćuprija (www.cuprija.rs), (odnosno do 19. aprila 2024. godine).
Prijave se dostavljaju na adresu Opštinsko veće opštine Ćuprija, 13. oktobra br 7,
35230 Ćuprija sa naznakom:
„Prijava za učešće u radu konkursne komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Ćuprija u 2024. godini“.
Na poleđini koverte navodi se naziv novinarskog i medijskog udruženja koje predlaže člana komisije, odnosno ime i prezime teoretičara, analitičara i praktičara iz oblasti medija koji podnosi prijavu za učešće u radu komisije.
Prijavu poslati i elektronski na adresu: opstinskovece@cuprija.rs.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: „Konkurs za za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Ćuprija u 2024. godini“ – NE OTVARATI, na adresu: Opštinsko veće opštine Ćuprija, 13. oktobra br 7, 35230 Ćuprija.
Na poleđini koverte navesti tačan naziv i adresu podnosioca prijava sa PIB-om i MB-om (za pravna lica).
Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta u naslovu mejla, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: opstinskovece@cuprija.rs
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove za učešće na konkursu, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka za dostavljanje, kao i prijave na pogrešnom obrascu, biće odbačene.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 15 časova na broj telefona: 035/8150929.
Učesnik Konkursa dužan je da se u svemu pridržava odredbi Zakona o javnom informisanju i medijima, Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” broj 9/22), Uredbe o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Službeni glasnik RS”, broj 23/21), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” br. 6/24).

OBJAVLJIVANJE ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA
Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na veb-sajtu opštine Ćuprija i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.
Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun u momentu zaključenja ugovora nije u blokadi.
Učesnik konkursa kojem je odobren manji iznos sredstava od traženog u obavezi je da revidira aktivnosti, odnosno planirani broj medijskih sadržaja i specifikaciju troškova, unese ih u Obrazac 1a i dostavi uz ugovor.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Opštini Ćuprija biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018).
Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Opštine Ćuprija koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja javnog poziva ili revizije.
Opština Ćuprija čuvaće podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.
Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, prava na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Za učešće na javnom pozivu, Vaša je zakonska obaveza da nam date Vaše lične podatke, tačne i potpune. U suprotnom nećete moći da ostvarite Vaše pravo učešća.

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Jelena Đulinac, prof.srp.jez. i knjiž.

 1. Narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta u oblasti javnog informisanja (Obrazac 2)

 2. Obrazac za prijavu za člana komisije (Obrazac 3)

  3. Bodovna lista za ocenu projekta proizvodnje medijskih sadržaja (Obrazac 4)

  4. Budžet projekta i finasijski izveštaj(Obrazac 1, Obrazac 1a i Obrazac 2)

  5. Izjava o objavljivanju emitovanju proizvedenog medijskog sadržaja (Obrazac 6)

  6. Izjava o realizovanju planiranih aktivnosti (Obrazac 7)

   7. Prijava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja (Obrazac 1)  

   8.Revidirana prijava za sufinansiranje projekta u oblasti javnog informisanja, Obrazac 1A

 

JAVNI OGLAS o prikupljanju ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na k.p.br. 1751 u KO Vlaška

Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Ćuprija, dana 29.02.2024. godine raspisuje
JAVNI OGLAS o prikupljanju ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na k.p.br. 1751 u KO Vlaška

Predmet oglasa je prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u u okviru objekta br. 2 u Vlaškoj, ul. Karađorđeva br. 14A na k.p.br. 1751, LN 340 KO Vlaška.
Poslovni prostor je veličine 5,60 h 5,75 m ukupne površine 33 m2. Opština Ćuprija je nosilac prava javne svojine na predmetnom objektu, sa pravom korišćenja u korist Mesne zajednice Vlaška.
Poslovni prostor se daje u zakup kao nenamešten, u viđenom stanju.

Javni oglas
Ponuda-pravno lice

Ponuda-fizičko lice
Izjava o prihvatanju uslova oglasa
Izjava o uslovima vraćanja depozita

Javni poziv za dodelu rotacionih svetala za poljoprivredne mašine

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Ćuprija raspisao je Javni poziv za dodelu rotacionih svetala za poljoprivredne mašine.
Pravo na dodelu imaju poljoprivrednici sa teritorije opštine Ćuprija koji poseduju poljoprivrednu mehanizaciju pogodnu za ugradnju rotacionih svetala i imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine.

Uz popunjenu prijavu koju učesnici mogu preuzeti u tekstu ispod ili na pisarnici, potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu podnosioca i potvrdu o registrovanom, aktivnom poljoprivrednom gazdinstvu.

Rok za podnošenje dokumnetacije je 5. decembar.

PRIJAVNI OBRAZAC

JAVNI POZIV

Javni poziv za dodelu auto sedišta

Savet za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Ćuprija raspisao je Javni poziv za dodelu auto sedišta za decu  rođenu posle 1. januara 2020. godine.

Uz obrazac prijave koja se može preuzeti ispod teksta ili na pisarnici opštine roditelji deteta dostavljaju i dokaz o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih dece, dokaz o posedovanju automobila i za zaposlene dokaz o visini primanja oba roditelja. Nezaposleni roditelji dostavljaju potvrdu sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a samohrani roditelji uverenje Centra za socijalnn i rad.

Rok za podnošenje prijave je 5. decembar.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI FORMULAR

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21), čl 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2023. godinu zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Jagodina i Opštine Ćuprija, LAPZ sufinansiranje i broj 3101-101-4/2023 od 16.05.2023. godine i Aneksa 1 Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2023. godinu, zaključenog 25.10.2023. godine:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
I
OPŠTINA ĆUPRIJA
Raspisuju
JAVNI POZIV
NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2023. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Jagodina – Ispostave Ćuprija (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.
Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.
Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.
Sredstva dodeljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.

 

Zahtev
Javni poziv
Nesubvencionisane delatnosti – samozapoljšavanje osoba sa invaliditetom

Nesubvencionisane delatnosti
Tabela razvijenosti

Rešenje o formiranju Službe za prijem žalbi i imenovanju lokalnog menadžera za žalbe

R E P U B L I K A S R B I J A
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za realizaciju mera energetske sanacije
BROJ: 06-156/2023-01-1
Datum: 09.10.2023. godine
Ć U P R I J A

Na osnovu projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, broj 26/23), u vezi sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6/2022), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u SRBIJI“ na sednici održanoj dana 09.10.2023. godine, jednoglasno donosi

REŠENJE
o
formiranju Službe za prijem žalbi i imenovanju lokalnog menadžera za žalbe

Za članove Službe za prijem žalbi imenuju se
1. Slađana Popović – lokalni menadžer za žalbe
2. Miloš Birešev – član
3. Dragan Marković – član

Zadatak Službe za prijem žalbi je:
– da prima zahteve za dostavljanje informacije ili pritužbu (lično, telefonom na broj 064/8959459, poštom, e-poštom: cistaenergija@cuprija.rs) i beleži ga u registar žalbi, dodeljuje mu određeni referentni broj žalbe. Menadžer za žalbe potvrđuje prijem žalbe u roku od 7 radnih dana od dana prijema žalbe. Potvrda sadrži: opis, referentni broj i datum prijema žalbe.
– istražuje i rešava žalbe-vrsta medijacije (posredovanja) između podnosioca žalbe i odgovornih lica i institucija koje imaju obavezu postupanja po žalbi.
– odgovora podnosiocima žalbe
– žalbu reši u roku od 7 dana od prijema žalbe. Odgovor sadrži: jasnu procenu žalbe i predlog za korektivnu radnju (mere za ublažavanje), mere za kompenzaciju (ako mere za ublažavanje nisu moguće), sa jasnim vremenskim okvirom u kojem će mere biti sprovedene. Ako služba za žalbe na nivou lokalne samouprave ne može odgovoriti u roku od 30 dana od trenutka prijema žalbe, podnosilac se o tome obaveštava, a novi rok za odgovor po žalbi biće 60 dana od dana prijema žalbe, s tim da i ovaj rok može biti duži, u zavisnosti od prirode žalbe a sve u cilju celishodnosti i svrsishodnosti postupka.
– ako je podnosilac žalbe zadovoljan odlukom po žalbi koju je donela Služba za žalbe, žalba se „zatvara“. Za složene žalbe, Menadžer za žalbe zahteva od podnosioca žalbe pisanu potvrdu da je žalba adekvatno rešena (izjava u pisanoj formi ili potpisom u evidenciji žalbe).
– Da lokalni menadžer jednom mesečno dostavlja izveštaje Centralnom menadžeru za žalbe u formi tabele u kojoj on vodi evidenciju o statusu i broju pristiglih žalbi

Lokalni menadžer za žalbe i članovi Službe imenuju se na period dok traje realizacija Projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“

Rešenje stupa na snagu danom donošenja.

Žalbeni formular

Letak – žalbeni mehanizam

PREDSEDNIK KOMISIJE

Željko Dželatović, dipl.inž.el.