Конкурси

Контакт подаци

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити на контакт телефон 064/8959459 или електронску адресу: е-mail: cistaenergija@cuprija.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор директних корисника ( физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

Опширније ..

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 07.09.2023. године расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ћуприја

Опширније ..

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21 – други закон), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 7. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 07.09.2023. године доноси

ОДЛУКУ
О
РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2023. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2023. годину у износу од 2.000.000,oo динара.

2. Право на коришћење средстава имају удружења грађана која су регистрована на територији општине Ћуприја, односно имају седиште или огранак и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: удружења), с тим да програмске активности реализују на територији општине Ћупријa, изузетно удружења грађана која нису регистрована на територији општине Ћуприја, а која реализују програме који су од јавног интереса за општину Ћуприја и којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе Општине Ћуприја.
Средства из буџета Општине Ћуприја могу се одобрити за финансирање не више од два програма истог удружења у току буџетске године.
Програм/пројекат се мора реализовати до истека буџетске године, односно 31.12.2023. године.

Јавни позив
Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5
Образац 6
Образац 7
Образац 8

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА – додато 25.09.2023

Одлука о избору програма и расподели средстава из буџета општине Ћуприја удружењима – 10.10.2023.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/22 у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

На основу чл. 99 ст. 2. Закона о планирању и изградњи (‘Сл. гласник РС’, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 7. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15 и 24/17 и 2/18), Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја Скупштине општине Ћуприја (даље: Комисија) расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/22 у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда и то к.п.бр. 4503/22, површине 10.000 m2 (1,0 ha), по култури њива 1. класе, уписана у ЛН 6296 у КО Ћуприја (град), ради привођења наведеног земљишта намени изградњом објеката.
Почетна цена за отуђење предметне парцеле је 700,00 динара по m2 (70.000 динара по ару у складу са Записником Пореске управе-Групе за контролу издвојених активности малих локација – Параћин бр. 077-464-08-00044/2023/0000), односно укупно 7.000.000,00 динара (словима: седаммилиона динара);
Критеријум за оцењивање понуда је „Највиша понуђена цена по 1 m2ˮ
Планска намена: предметна парцела налази се у 3. радној зони, просторна целина 3.1 “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, планирана намена „ПРОИЗВОДЊА“ где је претежна намена објеката – индустријски објекти, сложени индустријски објекти, рибњак, пословни и административни објекти, зграде за трговину.
Забрањена је изградња стамбених објеката на предметном грађевинском земљишту.

Оглас 4503-22
Понуда-правно лице 4503-22
Понуда-физичко лице 4503-22
Изјава о прихватању услова огласа 4503-22

Изјава о условима враћања депозита 4503-22

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/21, 4503/23 и 4503/24, све у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

ЈАВНИ ОГЛАС
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја на к.п.бр. 4503/21, 4503/23 и 4503/24, све у КО Ћуприја (град) путем прикупљања писаних понуда

Опширније ..

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

На основу чл. 16 и 16а Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15, 9/15, 3/17 и 8/17), у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.11/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, дана 15.06.2023. године, р а с п и с у ј е

Опширније ..

Конкурси и јавни позиви – област пољопривреде и руралног развоја за 2023. годину

Општина Ћуприја расписала је конкурсе из области пољопривреде и руралног развоја за 2023. годину.

Конкурсе и јавне позиве са пратећом документацијом, наћи ћете на следећим везама:

Javni poziv za finans-sufinans kamate polj. kred. 2023.scan

Одлука о испуњености услова за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате пољопривредног краткорочног кредита – 28.09.2023.

Konkurs – Organska poljoprivreda 2023.scan

Konkurs ekonomske aktivnosti ( prerada) 2023.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023 – plastenici.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023 – povrce otvoreno.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023- mleko.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023- pcelari.scan

Konkurs investicije u fiz. imov. 2023- sadnice.scan

Konkurs regres za reprod. materijal 2023.scan

Konkurs – nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam) 2023.scan

Prijava Konkurs organska poljoprivreda

Zahtev Javni poziv 2023

Zahtev Konkurs ekon. aktivn. (prerada) 2023

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – pcelarstvo

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – sadnice

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – mleko

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – plastenici

Zahtev Konkurs invest. u fiz. imov. 2023 – povrce

Zahtev Konkurs regres za repr. mater.2023

Zahtev Konkurs nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam) 2023