Конкурси

Јавни позив на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању

Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању а живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања.

Опширније ..

ФЕКА Аутомотиве д.о.о. Ћуприја расписује оглас за попуну радних места

ФЕКА Аутомотиве д.о.о. Ћуприја

Расписује оглас за попуну радних места и то:

Шеф рачуноводства
Услови: економиста са искуством и одличним познавањем енглеског језика.

Директор производње
Услови: инжењер техничких наука са искуством.

Пријаве са биографијом слати на feka@cuprija.rs

Оглас o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

На основу чл. 146 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чл. 16 и 16а Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.3/15, 9/15, 3/17 и 8/17), у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.11/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, р а с п и с у ј е

О Г Л А С
O СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, на следећим локацијама:

1) Локације за продају пољопривредних производа (бостан)
2) Локације за забавне садржаје за децу
3) Локације за кокице, крофнице, шећерну вуну и торнада за чипс.

Оглас као и потребне обрасце можете преузети испод.

Оглас
ОБРАЗАЦ БР.1-физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2-правна лица

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина и Општине Ћуприја, ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ број 3101-101-3/2020 од 27.05.2020. године, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ЋУПРИЈА РАСПИСУЈУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ.

Опширније ..

Отворен нови конкурс за израду мурала Драгослава Михаиловића

Почев од 1. јуна текуће године, Установа културе Ћуприје, у сарадњи са општином Ћуприја, организује конкурс за израду мурала најпознатијег ћупријског писца и једног од највећих српских писаца — Драгослава Михаиловића.

Детаљније о условима конкурса, формуларима и локацији за осликавање мурала на веб страници Установе културе Ћуприја:  www.uk.cuprija.rs

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем

Регресирањем за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) остварује се поправљање расног састава говеда на територији општине, у циљу повећања производње и квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача, a самим тим доприноси развоју матичне службе и матичења грла. Побољшање расног састава у говедарској производњи ће директно утицати на побољшање квалитета и квантитета у говедарској производњи што ће у кратком временском периоду имати утицаја на економски статус пољопривредних газдинстава који се баве овим видом пољопривредне производње, дугорочно социјалном и сваком другом развоју руралне средине у односу на урбану средину.

Опширније ..

Јавни позив за финансирање/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Ћуприја у 2020. години

Средства из овог позива су намењена за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на територији општине Ћуприја у виду мере подршке финансирања/суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинставима.

Опширније ..

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру–Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Опширније ..

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, подржавају мала домаћинства и газдинства да напредују ка конкурентнијој пољопривредној производњи, кроз производњу нових висококвалитетних производа, достизање стандарда квалитета, унапређење прераде пољопривредних производа, повећање прихода на газдинству и упошљавање руралног становништва.

Опширније ..