Конкурси

ФЕКА Аутомотиве д.о.о. Ћуприја расписује оглас за попуну радних места

ФЕКА Аутомотиве д.о.о. Ћуприја

Расписује оглас за попуну радних места и то:

Шеф рачуноводства
Услови: економиста са искуством и одличним познавањем енглеског језика.

Директор производње
Услови: инжењер техничких наука са искуством.

Пријаве са биографијом слати на feka@cuprija.rs

Оглас o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

На основу чл. 146 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чл. 16 и 16а Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.3/15, 9/15, 3/17 и 8/17), у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр.11/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, р а с п и с у ј е

О Г Л А С
O СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, на следећим локацијама:

1) Локације за продају пољопривредних производа (бостан)
2) Локације за забавне садржаје за децу
3) Локације за кокице, крофнице, шећерну вуну и торнада за чипс.

Оглас као и потребне обрасце можете преузети испод.

Оглас
ОБРАЗАЦ БР.1-физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2-правна лица

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, закљученог између Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина и Општине Ћуприја, ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ број 3101-101-3/2020 од 27.05.2020. године, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ЋУПРИЈА РАСПИСУЈУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ.

Опширније ..

Отворен нови конкурс за израду мурала Драгослава Михаиловића

Почев од 1. јуна текуће године, Установа културе Ћуприје, у сарадњи са општином Ћуприја, организује конкурс за израду мурала најпознатијег ћупријског писца и једног од највећих српских писаца — Драгослава Михаиловића.

Детаљније о условима конкурса, формуларима и локацији за осликавање мурала на веб страници Установе културе Ћуприја:  www.uk.cuprija.rs

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем

Регресирањем за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) остварује се поправљање расног састава говеда на територији општине, у циљу повећања производње и квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача, a самим тим доприноси развоју матичне службе и матичења грла. Побољшање расног састава у говедарској производњи ће директно утицати на побољшање квалитета и квантитета у говедарској производњи што ће у кратком временском периоду имати утицаја на економски статус пољопривредних газдинстава који се баве овим видом пољопривредне производње, дугорочно социјалном и сваком другом развоју руралне средине у односу на урбану средину.

Опширније ..

Јавни позив за финансирање/суфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Ћуприја у 2020. години

Средства из овог позива су намењена за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на територији општине Ћуприја у виду мере подршке финансирања/суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним газдинставима.

Опширније ..

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру–Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржавају пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности, као и технолошког оспособљавања газдинстава, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Опширније ..

Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, подржавају мала домаћинства и газдинства да напредују ка конкурентнијој пољопривредној производњи, кроз производњу нових висококвалитетних производа, достизање стандарда квалитета, унапређење прераде пољопривредних производа, повећање прихода на газдинству и упошљавање руралног становништва.

Опширније ..

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности, привреду
и локални економски развој
Група за привреду и пољопривреду
19.05.2020. год.
Ћ У П Р И Ј А

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2020. ГОДИНИ

Регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, на територији општине Ћуприја, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 5) средња школа и 6) научноистраживачка организација у области пољопривреде, која испуњавају опште и посебне услове Јавног позива, који је 19.05.2020. године расписало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, могу остварити право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години.
Примарна производња односи се на производњу биљних култура у заштићеном простору, производњу воћа и грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.
Право на подстицаје из Јавног позива остварује се ако су инвестиције за које се подноси захтев у потпуности реализоване, у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје и ако је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара.
Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у складу са овим Јавним позивом је 1.500.000 динара.
Захтев за остваривање права на подстицаје доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 1. до 15. јуна 2020. године, закључно.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и телефон Групе за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја: 035/8150926.

Јавни позив
Обавештење

КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Татјана Зејак, дипл.инж.агр.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Ђорђевић,дипл.екон.