Konkursi

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Na osnovu čl. 146 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), čl. 16 i 16a Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i drugim površinama („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.3/15, 9/15, 3/17 i 8/17), u skladu sa Programom postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br.11/17), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene, r a s p i s u j e

O G L A S
O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA POSTAVLJANJE
MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju u postupku javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera, na površinama javne namene na teritoriji opštine Ćuprija, na sledećim lokacijama:

1) Lokacije za prodaju poljoprivrednih proizvoda (bostan)
2) Lokacije za zabavne sadržaje za decu
3) Lokacije za kokice, krofnice, šećernu vunu i tornada za čips.

Oglas kao i potrebne obrasce možete preuzeti ispod.

Oglas
OBRAZAC BR.1-fizička lica
OBRAZAC BR.2-pravna lica

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu, zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Jagodina i Opštine Ćuprija, LAPZ SUFINANSIRANJE broj 3101-101-3/2020 od 27.05.2020. godine, NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I OPŠTINA ĆUPRIJA RASPISUJU JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI.

Opširnije ..

Otvoren novi konkurs za izradu murala Dragoslava Mihailovića

Počev od 1. juna tekuće godine, Ustanova kulture Ćuprije, u saradnji sa opštinom Ćuprija, organizuje konkurs za izradu murala najpoznatijeg ćuprijskog pisca i jednog od najvećih srpskih pisaca — Dragoslava Mihailovića.

Detaljnije o uslovima konkursa, formularima i lokaciji za oslikavanje murala na veb stranici Ustanove kulture Ćuprija:  www.uk.cuprija.rs

Konkurs za izbor korisnika sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2020. godinu – Regres za reproduktivni materijal (prvo veštačko osemenjavanje) krava i junica sa HB brojem

Regresiranjem za reproduktivni materijal (prvo veštačko osemenjavanje) ostvaruje se popravljanje rasnog sastava goveda na teritoriji opštine, u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta mleka i mesa kod komercijalnih proizvođača, a samim tim doprinosi razvoju matične službe i matičenja grla. Poboljšanje rasnog sastava u govedarskoj proizvodnji će direktno uticati na poboljšanje kvaliteta i kvantiteta u govedarskoj proizvodnji što će u kratkom vremenskom periodu imati uticaja na ekonomski status poljoprivrednih gazdinstava koji se bave ovim vidom poljoprivredne proizvodnje, dugoročno socijalnom i svakom drugom razvoju ruralne sredine u odnosu na urbanu sredinu.

Opširnije ..

Konkurs za izbor korisnika sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2020. godinu – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Podsticaji za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz meru–Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava podržavaju poljoprivredna gazdinstva u cilju unapređenja sredstava i procesa proizvodnje, produktivnosti, konkurentnosti, kao i tehnološkog osposobljavanja gazdinstava, a sve radi postizanja veće ekonomske efikasnosti, veće orjentisanosti ka tržištu i dugoročne održivosti.

Opširnije ..

Konkurs za izbor korisnika sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2020. godinu – Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima

Podsticaji za diverzifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima – Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima, podržavaju mala domaćinstva i gazdinstva da napreduju ka konkurentnijoj poljoprivrednoj proizvodnji, kroz proizvodnju novih visokokvalitetnih proizvoda, dostizanje standarda kvaliteta, unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda na gazdinstvu i upošljavanje ruralnog stanovništva.

Opširnije ..

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za društvene delatnosti, privredu
i lokalni ekonomski razvoj
Grupa za privredu i poljoprivredu
19.05.2020. god.
Ć U P R I J A

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA U 2020. GODINI

Registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu, na teritoriji opštine Ćuprija, i to:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu; 5) srednja škola i 6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede, koja ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog poziva, koji je 19.05.2020. godine raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, mogu ostvariti pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini.
Primarna proizvodnja odnosi se na proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru, proizvodnju voća i grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja, obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i navodnjavanje biljnih kultura.
Pravo na podsticaje iz Javnog poziva ostvaruje se ako su investicije za koje se podnosi zahtev u potpunosti realizovane, u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i ako je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara.
Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u skladu sa ovim Javnim pozivom je 1.500.000 dinara.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 1. do 15. juna 2020. godine, zaključno.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, kao i telefon Grupe za privredu i poljoprivredu Odeljenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija: 035/8150926.

Javni poziv
Obaveštenje

KOORDINATOR GRUPE
Tatjana Zejak, dipl.inž.agr.

NAČELNIK ODELJENJA
Vladimir Đorđević,dipl.ekon.