Услуге

Послови из области привреде

На основу потписаног споразума са Агенцијом за привредне регисте врши се пријем документације за : Оснивање предузетничке радње, упис промена ( седишта, претежне делатност, издвојеног пословног простора и др.) везаних за предузетничку радњу, као и привремена одјава обављања делатности и брисање предузетничке радње. (више…)

Послови из области пољопривреде

1. Захтев за промену намене пољопривредног земљишта
Уз захтев треба приложити:
-Фотокопију извода из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле –Фотокопију копије плана катастарске парцеле на којој се врши изградња не старију од 6 месеци. (више…)

Послови одељења локалне пореске администрације

Категорија лица која имају право на услугу су порески обвезници.
Питања пореских обвезника се односе на начин утврђивања и испуњење обавезе за порез на имовину физичких и правних лица, накнаду за коришћење и уређење грађевинског земљишта, локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору као и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја
Рокови су прописани Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а све што није њиме регулисано примењује се Закон о општем управном поступку.

Одељење за локалну пореску администрацију пружа услуге свим обвезницима:
– путем писаног захтева обвезника
– телефонским путем: телефони број 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-ом: lpa@cuprija.rs
– сваког радног дана пријем странака у службеним просторијама Одељења локалне пореске администрације.

У делокругу свог рада Одељење локалне пореске администрације издаје пореска уверења где наплаћује републичку и општинску административну таксу чија се висина одређује у зависности од тога да ли захтев подноси физичко или правно лице.
1. Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу наплаћује се у износу од 620 динара републичке и 100 динара општинске административне таксе;
2. Захтев за издавање пореског уверења правним лицима наплаћује се у износу од 620 динара републичке и 300 динара општинске таксе.
У првостепеном поступку по изјављеним жалбама такса се наплаћује за:
– жалбу за донето решење о утврђивању или престанку обавезе у износу од 470 динара републичке и 200 динара општинске административне таксе.

Послови из области личних стања грађана

1. Послови бирачког списка (доношење решења о упису, брисању и променама података)

Уз попуњен захтев прилаже се и лична карта на увид .
Ослобођено плаћања таксе.

2. Промена имена, презимена или личног имена (доношење решења)

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:

2.1 Лице старије од 15 година
Документација за промену имена, презимена или личног имена, а коју странка прилаже уз захтев који мора бити образложен обухвата:
-захтев за пронему личног имена и потписана изјава-сагласност
-извод из књиге рођених
-уверење о држављанству
-лична карта подносиоца захтева на увид;
-извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
-уверење основног суда у Параћину да није подигнута опптужница
-уверење вишег суда у Јагодини
-Уверење ОУ Ћуприја, одељење локалне пореске администрације и уверење Пореске управе филијала Ћуприја о измиреном порезу
-уколико се захтев подноси преко пуномоћника, обавезно је овлашћење прописно оверено, личне карте подносиоца захтева и овлашћеног лица на увид;
-доказ о уплати републичке администативне таксе на жирп рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 800 динара ( враћање на претходно презиме због развода брака, уколико је од развода просло више од 2 месеца ) или 5.100 динара ( промена личног имена из личних разлога)

2.2 Малолетна лица ( млађа од 15 година)

Захтев подносе оба родитеља, а дете старије од 10 година мора да да изјаву да је сагласно са променом.
Потребна документација:
-Извод из матичне књиге рођених за дете
-уверење о држављанству за дете
-извод из матичне књиге рођених за родитеље
-лична карта оба родитеља на увид;
-потписана изјава-сагласнос оба родитеља
-уверење о пребивалишту за дете ( издаје ПС Ћуприја)
-Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признању очинства
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 800 динара

3.Исправка и допуна података у матичним књигама

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
-Зхтев за исправку и допуну података у матичним књигама и потписана изјава-сагласност
-извод из матичне књиге за који се тражи исправка
– лична карта подносиоца захтева на увид
– друга документа која служе као доказ о чињеницама, и подацима које треба исправити или допунити ( Извод из Матичне књиге рођених, венчаних, умрлух, уверење о држављанству…)
-По потреби дуга документа
Ослобођено плаћања таксе.

4.Накнадни упис у матичну књигу рођених

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:
-Захтев за накнадни упис и потписана изјава сагласност
-извод из матичне књиге венчаних ( само за венчане)
-уверење о држављанству
-потврда да су матичне књиге рођених уништене у току рата и да у новореконструисаним није извршен накнадни упис
-лична карта подносиоца захтева на увид
-по потреби и друга документација
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 850 динара

5.Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Потребна документација ( прибавља се по службеној дужности, осим када су чињенице рођења, склапања брака, држављанства и или смрти настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити:

-Захтев за накнадни упис и потписана изјава сагласност
-Потврда и пријава смрти, здравственог цента
-извод из МКР за умрлу особу
-извод из МКВ за умрлу особу ако је била у браку
-уверење о држављанству за умрлу особу
-потврда матичара о неупису чињенице смрти по месту смрти у МКУ
-потврда о последњем месту пребивалишта или лична карта преминулог на увид
-лична карта подносиоца захтева на увид
–доказ о уплати републичке администативне таксе на жиро рачун број:840-742221843-57, позив на број 96-033 у износу од 780 динара
-доказ о уплати општинске адеминистративне таксе на жиро рачун бр.840-74231843-94, позив на број 96-033 у износу ид 850 динара.

Увид у бирачки списак

Јединиствени бирачки списак

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. У циљу провере личних података уписаних у бирачки списак, право на увид у бирачки списак има сваки грађанин и може га извршити непосредно у општинској управи у којој има пребивалиште, као и електронским путем на адресу на јавном порталу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

УВИД У ЈЕДИНИСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК.

 

Посебан бирачки списак

Посебан бирачки списак је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право. Припадници националне мањине уписују се у посебан бирачки списак искључиво на лични захтев, када испуне опште услове за стицање бирачког права прописане законом. Припадник националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси органу управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица, у писаној форми, на посебном обрасцу који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта. Посебан бирачки списак води се за 22 националне мањине и то за припаднике албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, македонске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске, словачке, словеначке, украјинске, хрватске, црногорске и чешке националне мањине.

 

Приступ информацијама од јавног значаја

„Информација од јавног значаја, у смислу закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Одговорно лице у органу власти одредиће једно или више службених лица (у даљем тексту: овлашћено лице) за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Овлашћено лице:
1) прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених овим законом;
2) предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.“
(Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја – „Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010).

Лица овлашћена за поступање по захтевима од јавног значаја су:
Ивана Шћепановић,дипл.правник, ivana.scepanovic@cuprija.rs
Драгана Милановић,дипл.правник, dragana.milanovic@cuprija.rs

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја