Usluge

Poslovi iz oblasti privrede

Na osnovu potpisanog sporazuma sa Agencijom za privredne registe vrši se prijem dokumentacije za : Osnivanje preduzetničke radnje, upis promena ( sedišta, pretežne delatnost, izdvojenog poslovnog prostora i dr.) vezanih za preduzetničku radnju, kao i privremena odjava obavljanja delatnosti i brisanje preduzetničke radnje. (više…)

Poslovi iz oblasti poljoprivrede

1. Zahtev za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Uz zahtev treba priložiti:
-Fotokopiju izvoda iz odgovarajućeg urbanističkog plana o nameni katastarske parcele –Fotokopiju kopije plana katastarske parcele na kojoj se vrši izgradnja ne stariju od 6 meseci. (više…)

Poslovi odeljenja lokalne poreske administracije

Kategorija lica koja imaju pravo na uslugu su poreski obveznici.
Pitanja poreskih obveznika se odnose na način utvrđivanja i ispunjenje obaveze za porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, naknadu za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta, lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru kao i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Ćuprija
Rokovi su propisani Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a sve što nije njime regulisano primenjuje se Zakon o opštem upravnom postupku.

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju pruža usluge svim obveznicima:
– putem pisanog zahteva obveznika
– telefonskim putem: telefoni broj 035/8870-602, 8870-603
– e-mail-om: lpa@cuprija.rs
– svakog radnog dana prijem stranaka u službenim prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije.

U delokrugu svog rada Odeljenje lokalne poreske administracije izdaje poreska uverenja gde naplaćuje republičku i opštinsku administrativnu taksu čija se visina određuje u zavisnosti od toga da li zahtev podnosi fizičko ili pravno lice.
1. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja fizičkom licu naplaćuje se u iznosu od 620 dinara republičke i 100 dinara opštinske administrativne takse;
2. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja pravnim licima naplaćuje se u iznosu od 620 dinara republičke i 300 dinara opštinske takse.
U prvostepenom postupku po izjavljenim žalbama taksa se naplaćuje za:
– žalbu za doneto rešenje o utvrđivanju ili prestanku obaveze u iznosu od 470 dinara republičke i 200 dinara opštinske administrativne takse.

Poslovi iz oblasti ličnih stanja građana

1. Poslovi biračkog spiska (donošenje rešenja o upisu, brisanju i promenama podataka)

Uz popunjen zahtev prilaže se i lična karta na uvid .
Oslobođeno plaćanja takse.

2. Promena imena, prezimena ili ličnog imena (donošenje rešenja)

Potrebna dokumentacija ( pribavlja se po službenoj dužnosti, osim kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i ili smrti nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti:

2.1 Lice starije od 15 godina
Dokumentacija za promenu imena, prezimena ili ličnog imena, a koju stranka prilaže uz zahtev koji mora biti obrazložen obuhvata:
-zahtev za pronemu ličnog imena i potpisana izjava-saglasnost
-izvod iz knjige rođenih
-uverenje o državljanstvu
-lična karta podnosioca zahteva na uvid;
-izvod iz matične knjige rođenih za decu podnosioca zahteva
-uverenje osnovnog suda u Paraćinu da nije podignuta opptužnica
-uverenje višeg suda u Jagodini
-Uverenje OU Ćuprija, odeljenje lokalne poreske administracije i uverenje Poreske uprave filijala Ćuprija o izmirenom porezu
-ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika, obavezno je ovlašćenje propisno overeno, lične karte podnosioca zahteva i ovlašćenog lica na uvid;
-dokaz o uplati republičke administativne takse na žirp račun broj:840-742221843-57, poziv na broj 96-033 u iznosu od 780 dinara
-dokaz o uplati opštinske adeministrativne takse na žiro račun br.840-74231843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu id 800 dinara ( vraćanje na prethodno prezime zbog razvoda braka, ukoliko je od razvoda proslo više od 2 meseca ) ili 5.100 dinara ( promena ličnog imena iz ličnih razloga)

2.2 Maloletna lica ( mlađa od 15 godina)

Zahtev podnose oba roditelja, a dete starije od 10 godina mora da da izjavu da je saglasno sa promenom.
Potrebna dokumentacija:
-Izvod iz matične knjige rođenih za dete
-uverenje o državljanstvu za dete
-izvod iz matične knjige rođenih za roditelje
-lična karta oba roditelja na uvid;
-potpisana izjava-saglasnos oba roditelja
-uverenje o prebivalištu za dete ( izdaje PS Ćuprija)
-Presuda o utvrđivanju-osporavanju očinstva ili zapisnik o priznanju očinstva
–dokaz o uplati republičke administativne takse na žiro račun broj:840-742221843-57, poziv na broj 96-033 u iznosu od 780 dinara
-dokaz o uplati opštinske adeministrativne takse na žiro račun br.840-74231843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu id 800 dinara

3.Ispravka i dopuna podataka u matičnim knjigama

Potrebna dokumentacija ( pribavlja se po službenoj dužnosti, osim kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i ili smrti nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti:
-Zhtev za ispravku i dopunu podataka u matičnim knjigama i potpisana izjava-saglasnost
-izvod iz matične knjige za koji se traži ispravka
– lična karta podnosioca zahteva na uvid
– druga dokumenta koja služe kao dokaz o činjenicama, i podacima koje treba ispraviti ili dopuniti ( Izvod iz Matične knjige rođenih, venčanih, umrluh, uverenje o državljanstvu…)
-Po potrebi duga dokumenta
Oslobođeno plaćanja takse.

4.Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Potrebna dokumentacija ( pribavlja se po službenoj dužnosti, osim kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i ili smrti nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti:
-Zahtev za naknadni upis i potpisana izjava saglasnost
-izvod iz matične knjige venčanih ( samo za venčane)
-uverenje o državljanstvu
-potvrda da su matične knjige rođenih uništene u toku rata i da u novorekonstruisanim nije izvršen naknadni upis
-lična karta podnosioca zahteva na uvid
-po potrebi i druga dokumentacija
–dokaz o uplati republičke administativne takse na žiro račun broj:840-742221843-57, poziv na broj 96-033 u iznosu od 780 dinara
-dokaz o uplati opštinske adeministrativne takse na žiro račun br.840-74231843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu id 850 dinara

5.Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Potrebna dokumentacija ( pribavlja se po službenoj dužnosti, osim kada su činjenice rođenja, sklapanja braka, državljanstva i ili smrti nastale na teritoriji strane države i ukoliko se stranka nije izjasnila da će ih sama pribaviti:

-Zahtev za naknadni upis i potpisana izjava saglasnost
-Potvrda i prijava smrti, zdravstvenog centa
-izvod iz MKR za umrlu osobu
-izvod iz MKV za umrlu osobu ako je bila u braku
-uverenje o državljanstvu za umrlu osobu
-potvrda matičara o neupisu činjenice smrti po mestu smrti u MKU
-potvrda o poslednjem mestu prebivališta ili lična karta preminulog na uvid
-lična karta podnosioca zahteva na uvid
–dokaz o uplati republičke administativne takse na žiro račun broj:840-742221843-57, poziv na broj 96-033 u iznosu od 780 dinara
-dokaz o uplati opštinske adeministrativne takse na žiro račun br.840-74231843-94, poziv na broj 96-033 u iznosu id 850 dinara.

Uvid u birački spisak

Jedinistveni birački spisak

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. U cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak, pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin i može ga izvršiti neposredno u opštinskoj upravi u kojoj ima prebivalište, kao i elektronskim putem na adresu na javnom portalu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

UVID U JEDINISTVENI BIRAČKI SPISAK.

 

Poseban birački spisak

Poseban birački spisak je službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo. Pripadnici nacionalne manjine upisuju se u poseban birački spisak isključivo na lični zahtev, kada ispune opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica, u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta. Poseban birački spisak vodi se za 22 nacionalne manjine i to za pripadnike albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, ruske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.

 

Pristup informacijama od javnog značaja

„Informacija od javnog značaja, u smislu zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Odgovorno lice u organu vlasti odrediće jedno ili više službenih lica (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Ovlašćeno lice:
1) prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlja informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih ovim zakonom;
2) preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja.“
(Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – „Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010).

Lica ovlašćena za postupanje po zahtevima od javnog značaja su:
Ivana Šćepanović,dipl.pravnik, ivana.scepanovic@cuprija.rs
Dragana Milanović,dipl.pravnik, dragana.milanovic@cuprija.rs

Obrazac zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

 

 

Usluge opštinske uprave

Opštinska uprava

Opštinskom upravom, kao jedinstvenom organom, rukovodi načelnik.
Opštinska uprava:

1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće