Koнкурс за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. Статута општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13 и 30/19), Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине Ћуприја“, бр. 8/17), у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. год. донетог на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 08.05.2020. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 19/20), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.320-40-2501/2020-09 од 22.04.2020. год. на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда, начелник Општинске управе општине Ћуприја, расписује
К О Н К У Р С
за избор корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину – Регрес за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) крава и јуница са ХБ бројем
Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава из буџета општине Ћуприја за 2020. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2020. годину.

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ПРВО ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ) КРАВА И ЈУНИЦА СА ХБ БРОЈЕМ

Регресирањем за репродуктивни материјал (прво вештачко осемењавање) остварује се поправљање расног састава говеда на територији општине, у циљу повећања производње и квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача, a самим тим доприноси развоју матичне службе и матичења грла. Побољшање расног састава у говедарској производњи ће директно утицати на побољшање квалитета и квантитета у говедарској производњи што ће у кратком временском периоду имати утицаја на економски статус пољопривредних газдинстава који се баве овим видом пољопривредне производње, дугорочно социјалном и сваком другом развоју руралне средине у односу на урбану средину.

Укупна средства предвиђена за ову меру подршке су ограничена и износе 400.000,00 динара – шифра инвестиције 100.1.1 – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

Корисници мере:

– Физичка лица – носиоци комерцијалних регистрованих пољопривредних газдинстава., на територији општине Ћуприја.

Конкурс
Захтев
Изјава
Обавештење о сукобу интереса