Konkurs za izbor korisnika sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2020. godinu – Regres za reproduktivni materijal (prvo veštačko osemenjavanje) krava i junica sa HB brojem

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013-dr., 142/14, 103/15 i 101/16), člana 40. Statuta opštine Ćuprija
(„Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13 i 30/19), Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Ćuprija („Sl.gl. opštine Ćuprija“, br. 8/17), u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2020. god. donetog na sednici Skupštine opštine Ćuprija održanoj dana 08.05.2020. god. („Sl. gl. opštine Ćuprija“, br. 19/20), a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, br.320-40-2501/2020-09 od 22.04.2020. god. na predlog Komisije za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima Budžetskog fonda, načelnik Opštinske uprave opštine Ćuprija, raspisuje
K O N K U R S
za izbor korisnika sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2020. godinu – Regres za reproduktivni materijal (prvo veštačko osemenjavanje) krava i junica sa HB brojem
Konkursom se utvrđuju uslovi i način izbora korisnika sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za 2020. godinu u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2020. godinu.

REGRES ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL (PRVO VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE) KRAVA I JUNICA SA HB BROJEM

Regresiranjem za reproduktivni materijal (prvo veštačko osemenjavanje) ostvaruje se popravljanje rasnog sastava goveda na teritoriji opštine, u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta mleka i mesa kod komercijalnih proizvođača, a samim tim doprinosi razvoju matične službe i matičenja grla. Poboljšanje rasnog sastava u govedarskoj proizvodnji će direktno uticati na poboljšanje kvaliteta i kvantiteta u govedarskoj proizvodnji što će u kratkom vremenskom periodu imati uticaja na ekonomski status poljoprivrednih gazdinstava koji se bave ovim vidom poljoprivredne proizvodnje, dugoročno socijalnom i svakom drugom razvoju ruralne sredine u odnosu na urbanu sredinu.

Ukupna sredstva predviđena za ovu meru podrške su ograničena i iznose 400.000,00 dinara – šifra investicije 100.1.1 – Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje)

Korisnici mere:

– Fizička lica – nosioci komercijalnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava., na teritoriji opštine Ćuprija.

Konkurs
Zahtev
Izjava
Obaveštenje o sukobu interesa