Javna nabavka radova na rekonstrukciji doma kulture Supskoj i Vlaškoj

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-9-5/2019-04
Dana: 06.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji doma kulture Supskoj i Vlaškoj JN.BR. 404-9-5/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanja 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odgovor na pitanja 2
Odgovori na pitanja 3
Odgovor na pitanja 4
Odgovor na pitanja 5
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odgovor na pitanja 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru