Јавне набавке 2020.година

Јавна набавка мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 – Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-2/2020-04
Дана: 11.02.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза ЈН бр. 404-4-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-1/2020-04
Дана: 07.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Одлука о додели уговора Партија 1
Одлука о додели уговора Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Јавна набавка мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-1/2020-04
Дана: 06.02.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2020-04. наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр.7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуге личног пратиоца детета.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору