Јавне набавке 2020.година

Јавни позив за подношење понуда

На основу Одлуке о задуживању општине Ћуприја за финасирање дефицита текуће ликвидности бр. 420-41/2020-02 од 14.09.2020. године, општина Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за одобравање краткорочног банкарског кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности општине Ћуприја за 2020. годину.

Сагласност Министарства
Позив за подношење понуда
Одлука о задуживању

Јавни позив за подношење понуда за одобравање дугорочног банкарског кредита за финансирање капиталних инвестиција општине Ћуприја за 2020. годину

На основу Одлуке о задуживању општине Ћуприја за финансирање капиталних инвестиција, бр. 421-1/2020-02 од 20.08.2020. године, општина Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за одобравање дугорочног банкарског кредита за финансирање капиталних инвестиција општине Ћуприја за 2020. годину

1. Подаци о кориснику кредита
Општина Ћуприја, ул. 13 октобар бр.7 35230, ПИБ: 101375417 матични број: 07183968, шифра делатности: 8411, број рачуна: 840-110640-45, телефон: 035/8470-631.

Сагласност Министарства
Јавни позив
Одлука о задуживању

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка рачунарске опреме обликована по партијам

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-9/2020-04
Дана: 17.08.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Предмет јавне набавке je набавка мале вредности добра – набавка рачунарске опреме обликована по партијама, бр.404-4-9/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора-П1
Одлука о додели уговора-П2
Одлука о додели уговора-П3

Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П3

 

Jавнa набавкa мале вредности услуга израда пројека партерног уређења стадиона са изградњом западне трибине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-12/2020-04
Дана: 04.08.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга израда пројека партерног уређења стадиона са изградњом западне трибине ЈН бр. 404-5-12/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга израде измене пројектно техничке документације Атлетски центар Србије Стадион бр. 404-5-10/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-10/2020-04
Дана: 20.07.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга израде измене пројектно техничке документације Атлетски центар Србије Стадион бр. 404-5-10/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
одлука о обустави

Jавна набавка мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 2 –Набавка материјала за интерно расељена лица –друга фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-10/2020-04
Дана: 20.07.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 2 –Набавка материјала за интерно расељена лица –друга фаза ЈН бр. 404-4-10/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужетку рока
Измена и допуна конкурсне документације
Одговори на питања 1
Одговори на питања 2
Друга измена и допуна конкурсне документације
обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

 

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – радова додатни (непредвиђени радови) на реализацији пројекта реконструкције фасаде и енергетске санације објекта Шомо „ Душан Сковран “ Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.13 октобар бр.7
Број: 404-11-4/2020-04
Дана: 10.07.2020. године
Ћуприја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприје
Адреса наручиоца: ул. 13 октобар бр.7
Врста предмета: Радови
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Интернет страница: www.cuprija.rs
Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова додатни (непредвиђени радови) на реализацији пројекта реконструкције фасаде и енергетске санације објекта Шомо „ Душан Сковран “ Ћуприја
Природа и обим радова: додатни (непредвиђени радови) на реализацији пројекта реконструкције фасаде и енергетске санације објекта Шомо „ Душан Сковран “ Ћуприја

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуге – финансијски модул за надоградњу електронске писарнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-11/2020-04
Дана: 03.07.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге – финансијски модул за надоградњу електронске писарнице ЈН бр. 404-5-11/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Jавна набавка мале вредности радова на прикључењу Градског стадиона на дистрибутивни систем електричне енергије – кључ у руке

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-6-2/2020-04
Дана: 01.07.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке јавна набавка мале вредности радова на прикључењу Градског стадиона на дистрибутивни систем електричне енергије – кључ у руке ЈН бр. 404-6-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка штампаног материјала

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-8/2020-04
Дана: 29.06.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка штампаног материјала, бр.404-4-8/2020-04.

Позив за подношење понуда`
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору