Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-1/2020-04
Дана: 07.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Одлука о додели уговора Партија 1
Одлука о додели уговора Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2