Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas br. 404-4-1/2020-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-1/2020-04
Dana: 07.02.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas br. 404-4-1/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanja 1
Odluka o dodeli ugovora Partija 1
Odluka o dodeli ugovora Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2