Javne nabavke 2020.godina

Javni poziv za podnošenje ponuda za odobravanje dugoročnog bankarskog kredita za finansiranje kapitalnih investicija opštine Ćuprija za 2020. godinu

Na osnovu Odluke o zaduživanju opštine Ćuprija za finansiranje kapitalnih investicija, br. 421-1/2020-02 od 20.08.2020. godine, opština Ćuprija raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za odobravanje dugoročnog bankarskog kredita za finansiranje kapitalnih investicija opštine Ćuprija za 2020. godinu

1. Podaci o korisniku kredita
Opština Ćuprija, ul. 13 oktobar br.7 35230, PIB: 101375417 matični broj: 07183968, šifra delatnosti: 8411, broj računa: 840-110640-45, telefon: 035/8470-631.

Saglasnost Ministarstva
Javni poziv
Odluka o zaduživanju

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme oblikovana po partijam

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-9/2020-04
Dana: 17.08.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Predmet javne nabavke je nabavka male vrednosti dobra – nabavka računarske opreme oblikovana po partijama, br.404-4-9/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora-P1
Odluka o dodeli ugovora-P2
Odluka o dodeli ugovora-P3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

 

Javna nabavka male vrednosti usluga izrada projeka parternog uređenja stadiona sa izgradnjom zapadne tribine

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-12/2020-04
Dana: 04.08.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga izrada projeka parternog uređenja stadiona sa izgradnjom zapadne tribine JN br. 404-5-12/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga izrade izmene projektno tehničke dokumentacije Atletski centar Srbije Stadion br. 404-5-10/2020-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-10/2020-04
Dana: 20.07.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga izrade izmene projektno tehničke dokumentacije Atletski centar Srbije Stadion br. 404-5-10/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
odluka o obustavi

Javna nabavka male vrednosti nabavka materijala za interno raseljena lica: Partija 2 –Nabavka materijala za interno raseljena lica –druga faza

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-10/2020-04
Dana: 20.07.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti nabavka materijala za interno raseljena lica: Partija 2 –Nabavka materijala za interno raseljena lica –druga faza JN br. 404-4-10/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Odgovori na pitanja 1
Odgovori na pitanja 2
Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije
obaveštenje o produžetku roka

Odluka o dodeli ugovora

 

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda – radova dodatni (nepredviđeni radovi) na realizaciji projekta rekonstrukcije fasade i energetske sanacije objekta Šomo „ Dušan Skovran “ Ćuprija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Ul.13 oktobar br.7
Broj: 404-11-4/2020-04
Dana: 10.07.2020. godine
Ćuprija

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
Naziv naručioca: Opštinska uprava opštine Ćuprije
Adresa naručioca: ul. 13 oktobar br.7
Vrsta predmeta: Radovi
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda.
Internet stranica: www.cuprija.rs
Predmet javne nabavke: Javna nabavka radova dodatni (nepredviđeni radovi) na realizaciji projekta rekonstrukcije fasade i energetske sanacije objekta Šomo „ Dušan Skovran “ Ćuprija
Priroda i obim radova: dodatni (nepredviđeni radovi) na realizaciji projekta rekonstrukcije fasade i energetske sanacije objekta Šomo „ Dušan Skovran “ Ćuprija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluge – finansijski modul za nadogradnju elektronske pisarnice

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-11/2020-04
Dana: 03.07.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge – finansijski modul za nadogradnju elektronske pisarnice JN br. 404-5-11/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti radova na priključenju Gradskog stadiona na distributivni sistem električne energije – ključ u ruke

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-6-2/2020-04
Dana: 01.07.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke javna nabavka male vrednosti radova na priključenju Gradskog stadiona na distributivni sistem električne energije – ključ u ruke JN br. 404-6-2/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka štampanog materijala

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-8/2020-04
Dana: 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka štampanog materijala, br.404-4-8/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda`
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru