Privreda

Objedinjeni sažeci godišnjih izveštaja o radu pružaoca komunalnih usluga

Objavljivanje godišnjih izveštaja o radu komunalnih preduzeća doprinosi transparentnosti i odgovornosti pružaoca usluga prema korisnicima.

Takođe, kako su komunalne usluge deo operativnih troškova, objavljivanje ovakvih izveštaja nameće i princip uporedivosti, jedan od važnijih principa koji je ustanovljen zahvaljujući potencijalnim investitorima i savremenom poslovanju uopšte.

Tabelarni prikaz objedinjenih sažetaka nalazi se u sledećem prilogu:

Objedinjeni sažeci godišnjih izveštaja o radu pružaoca komunalnih usluga