Јавна имовина

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја

На основу Одлуке Скупштине општине Ћуприја („Сл. Гласник“ бр. 5/19), сходно чл. 7. Одлуке о поступку, условима и начину отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 25/15, 24/17 и 2/18) и чл. 99 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја јавним надметањем и прикупљањем писмених понуда Скупштине општине Ћуприја, дана 14.02.2020. године

расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за отуђење грађевинског земљишта
у јавној својини Општине Ћуприја

1. ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Предмет овог огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Ћуприја прикупљањем писмених понуда, ради привођења намени – изградње објеката у складу са одредбама Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја („Службени гласник ОЋ“, бр. 02/12, 03/15 и 09/18 исправка бр. 23/18), и то:

– грађевинско земљиште на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 4503/17 у К.О. Ћуприја град, у површини од 1 ha 46 ar 5 m2 (10.465 m2), уписанo у лист непокретности 6296 за К.О. Ћуприја-град.

Јавни оглас

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора на кп.бр.4940 у К.О. Ћуприја град

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка давања у закуп објеката на кп.бр. 4940 у КО Ћуприја град бр. 464-30/2019-01 од 02.10.2019. године и Решења о именовању комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини Општине Ћуприја бр. 02-73/2018-01 од 11.09.2018. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја објављује

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора на кп.бр.4940 у К.О. Ћуприја град

1. ПРЕДМЕТ ЗAКУПA

1. расписује се Оглас за јавно надметање за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословног простора) .

Оглас и формулар можете преузети испод.

Оглас
Формулар за пријаву

 

Оглас за јавно надметање за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора на кп.бр. 4940 у КО Ћуприја град бр.320-144/2019-01 од 02.08.2019.године и Решења о именовању комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини Општине Ћуприја бр.02-73/2018-01 од 11.09.2018.године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја објављује
ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КП.БР. 4940 У КО ЋУПРИЈА ГРАД

Оглас за јавно надметање

Формулар за пријаву