Javna imovina

Javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Ćuprija

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Ćuprija („Sl. Glasnik“ br. 5/19), shodno čl. 7. Odluke o postupku, uslovima i načinu otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Ćuprija („Sl.glasnik opštine Ćuprija“ br. 25/15, 24/17 i 2/18) i čl. 99 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 -US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), Komisija za sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ćuprija javnim nadmetanjem i prikupljanjem pismenih ponuda Skupštine opštine Ćuprija, dana 14.02.2020. godine

raspisuje

JAVNI OGLAS
za prikupljanje pisanih ponuda za otuđenje građevinskog zemljišta
u javnoj svojini Opštine Ćuprija

1. PODACI O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
Predmet ovog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ćuprija prikupljanjem pismenih ponuda, radi privođenja nameni – izgradnje objekata u skladu sa odredbama Plana generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Službeni glasnik OĆ“, br. 02/12, 03/15 i 09/18 ispravka br. 23/18), i to:

– građevinsko zemljište na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 4503/17 u K.O. Ćuprija grad, u površini od 1 ha 46 ar 5 m2 (10.465 m2), upisano u list nepokretnosti 6296 za K.O. Ćuprija-grad.

Javni oglas

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnog prostora na kp.br.4940 u K.O. Ćuprija grad

Na osnovu člana 3. Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup objekata na kp.br. 4940 u KO Ćuprija grad br. 464-30/2019-01 od 02.10.2019. godine i Rešenja o imenovanju komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini Opštine Ćuprija br. 02-73/2018-01 od 11.09.2018. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini opštine Ćuprija objavljuje

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnog prostora na kp.br.4940 u K.O. Ćuprija grad

1. PREDMET ZAKUPA

1. raspisuje se Oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Ćuprija (poslovnog prostora) .

Oglas i formular možete preuzeti ispod.

Oglas
Formular za prijavu

 

Oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Ćuprija

Na osnovu člana 3. Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora na kp.br. 4940 u KO Ćuprija grad br.320-144/2019-01 od 02.08.2019.godine i Rešenja o imenovanju komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini Opštine Ćuprija br.02-73/2018-01 od 11.09.2018.godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini opštine Ćuprija objavljuje
OGLAS O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA KP.BR. 4940 U KO ĆUPRIJA GRAD

Oglas za javno nadmetanje

Formular za prijavu