Обавештења

Обавештење о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града

Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни Решења о издавању дозволе за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друство за консалтинг и друге делатности Ћуприја, Др. Воје Суботића 30

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласникРепубликеСрбије“број 36/2009,88/2010 ,14/1016, 95/2018 и др.закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о издатом Решењу о измени и допуни Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
на КП 5760/2 КО Ћуприја ван града

Оператеру ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ, Друштво за консалтинг и друге делатности Ћуприја, ул.Др. Воје Суботића 30,
Измена и допуна постојеђе дозвиле за складиштење и третман неопасног отпада се односи на додавању три нова индексна броја: и од нове опреме за рад дробилицу за дробљење отпадног бетона.камена и стакла.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја од 11 до 14 часова.

Одсек за урбанизам и
заштиту животне средине
Љиљана Богосављевић дипл.биол.

Поновни јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-313/2019-05-1
Датум: 15.08.2019. год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, на основу чл. 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) и закључка Комисије за планове бр. 06-139-5/2019-02 од 12.08.2019. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД

Обавештававају се грађани да ће дана 16.08.2019. године отпочети поновни јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, у трајању од 15 дана од дана оглашавања, закључно са 30.08.2019. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 02.09.2019. године са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, израдило је Привредно друштво за просторно планирање „УРБОПОЛИС“ Београд, ПИБ 106724864, матични број 20667800, Шуматовачка бр.8.
Увид у урбанистички план – Нацрт Плана детаљне регулације „Индустријски парк Добричево“, сва заинтересована правна и физичка лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен урбанистички план са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним планом, а у току трајања поновног јавног увида, заинтересована правна и физичка лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
О извршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. инж. арх.

Нацрт Плана

Рани јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-415/2019-05-1
Датум: 14.08.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће дана 15.08.2019. године отпочети рани јавни увид елабората Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш, у трајању од 15 дана, закључно са 29.08.2019. године, а по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам број 350-01-1052/19-11 од 02.08.2019. године.
Елаборат за рани јавни увид Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш израдио је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд и ЈП „Завод за урбанизам Нишˮ.
Увид у елаборат сва заинтересована правна и физичка лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним елаборатом, а у току трајања раног јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Увид у елаборат биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде планског документа припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија одређена Законом.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Елаборат

карта 2 – намена
карта 1 – саобраћај

 

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-412/2019-05-1
Датум: 09.08.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 16.08.2019. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта разраде локације за потребе пренамене постојећег привредног објекта (објекат бр. 3) у производни објекат, на к.п.бр. 922/1 К.О. Ћуприја-град, ул. Цара Лазара бб, у трајању од седам дана, закључно са 23.08.2019. године, а по захтеву Предузећа „Fortis properties“ Д.О.О. Ћуприја, ПИБ10375693, матични број 06993435, ул. Цара Лазара бб, заведен под бројем 350-412/2019-05-1 од 09.08.2019. године.
Урбанистички пројекат бр. тех. документације 1/19 од јула 2019. године је израђен од стране Архитектонског бироа „WEARE ARCHITECTURE“, ПИБ 111232623, матични број 65275147, ул. Делиградска бр. 1, а одговорни урбаниста је Ненад Ж. Аксентијевић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1138 09.
Предметна катастарска парцела број 922/1 К.О. Ћуприја-град налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), Урбанистичка целина 1. Зона насељског центра, просторна целина 1.2 – шири центар, са наменом површине производња, аутобуска станица, мешовита намена и путно земљиште.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Грујић, дипл. грађ. инж.

Урбанистички пројекат

Увид у Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019.годину

Обавештавају се грађани општине Ћуприја да се увид  у Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019.годину може извршити у периоду од петка, 09.08.2019.године од 15 часова до уторка 13.08.2019.године у 9 часова на званичном сајту општине Ћуприја.

Примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019.годину могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја, Одељењу за финансије.

Нацрт измене Одлуке о буџету
Листа циљева и индикатора
Образложење

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-402/2019-05-1
ДАТУМ: 05.08.2019.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 3. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др.закон) и чл.91 и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 10.08.2019.г. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за пренамену, реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у објекат за јавну намену, дом за бригу о старим лицима, спратности По+Пр+1, на катастарским парцелама број: 2612, 2614 и 2615/1, све у КО Мијатовац, у трајању од седам дана, закључно са 17.08.2019.год, а по захтеву бр.350-402/2019-05-1 од 02.08.2019.год. Ђорђевић Татјане из Ћуприје
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 50/2019 од 13.06.2019.год., је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни пројектант је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне к.п.број 2612, к.п.бр.2613, к.п.бр.2614 и к.п.бр.2615/1, све у КО Мијатовац, налази се на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 13/11) и Планом генералне регулације за насеље Мијатовац („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 34/14) у грађевинском подручју насеља, ЗОНА II1 – РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

УРБАНИСТА
Весна Делић, дипл.пр.планер
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Валентина Томић, дипл.инж.арх.

урбанистички пројекат

Позив за јавну презентацију

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-388/2019-05-1
Датум: 01.08.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 91. и чл. 88. став 2 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), објављује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Обавештавају се грађани да ће дана 08.08.2019. године отпочети јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословне зграде, спратности По+Пр+5+Пс, на к.п.бр. 2939/1, 2940/1, 2941/1 и 2942/1 све у К.О. Ћуприја-град, ул. Кнеза Милоша, у трајању од седам дана, закључно са 15.08.2019. године, а по захтеву Предузећа „Ђоровић“ Д.О.О. Ћуприја, матични број 06981615, ул. Кнеза Милоша бр. 23, заведен под бројем 350-388/2019-05-1 од 29.07.2019. године.
Урбанистички пројекат бр. тех. документације 45/2019 од 13.06.2019. године је израђен од стране Архитектонског бироа за пројектовање, извођење и надзор „DS design“, ПИБ 103494310, матични број 56235051, ул. Миодрага Новаковића бр. 1/10, Тржни центар „Сунце“, први спрат-локал бр.17, а одговорни урбаниста је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметне катастарске парцеле број 2939/1, 2940/1, 2941/1 и 2942/1 све у К.О. Ћуприја-град налазе се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и 23/18-испр.), Урбанистичка целина 1. Зона насељског центра, просторна целина 1.1 – ужи центар, са наменом површине становање високе густине А2.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово Одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Валентина Томић, дипл.инж.арх.

Јавна презентација урбанистичког пројекта

Јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-353/2019-05-1
Датум: 19.07.2019. године

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

Ј А В Н И У В И Д

Обавештавају се грађани да ће дана 22.07.2019. године отпочети јавни увид урбанистичког плана – Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, у трајању од 30 дана, закључно са 20.08.2019. године.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 23.08.2019. године са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Ћуприја.
Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, израдило је Друштво са ограниченом одговорношћу за планирање, пројектовање, аутоматску обраду података и инжењеринг „ИНФОПЛАН“ Аранђеловац, ПИБ 100998014, матични број 07333820, Улица Ратних војних инвалида бб.
Увид у урбанистички план – Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“, заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен урбанистички план са свом пратећом техничком документацијом. За све додатне информације у вези са изложеним планом, а у току трајања јавног увида, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије сва заинтересована правна и физичка лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера Услужног центра.
Урбанистички план – Нацрт Плана детаљне регулације „Пут Сење – Иванковац“ биће доступан и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
О извршеном јавном увиду Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај напред наведен се доставља носиоцу израде планског документа који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Валентина Томић, дипл.инж.арх.

Нацрт ПДР Сење-Иванковац

Обавештење о сузбијању одраслих форми комараца из авиона и уређајима са земље на територији општине Ћуприја

Обавештавамо грађане Ћуприје да ће дана 22.07.2019 године (понедељак), ако се стекну неопходни метео услови, предузеће Еко-Дез из Београда спровести акцију сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и третманом из ваздуха на територији општине Ћуприја.
Акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље и из ваздуха обавиће се у периоду од 18 до 22 часова. Третман сузбијања комараца уређајима са земље ће се вршити препаратом AQVA K-OTHRINE 20 EW и препаратом КОNDOR ULV из ваздуха.
Сузбијање одраслих форми комараца са земље одрадиће се на територији целог града и неколико околних села (Остриковац, Јовац, Супска, Крушар, Влашка, Мијатовац и Сење).
Пуњење ваздухоплова ће се вршити око 17 часова, на аеродрому у Смедереву.

Јавна презентација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-366/2019-05-1
ДАТУМ: 09.07.2019.год.

Република Србија, Општинска управа општине Ћуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др.закон) и чл.88.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирање („Сл. гласник РС“, бр.32/2019), објављује:

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Обавештававају се грађани да ће дана 18.07.2019.г. отпочети јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде, спратности Су+Пр+2,на катастарској парцели број 1958/1 у КО Ћуприја-град, ул.Доситеја Обрадовића, трајању од седам дана, а по захтеву „JMZ JOVANOVIĆ DOO Ćuprija“, ПИБ 110791675, Кнеза Милоша 23/33, Ћуприја бр.350-366/2019-05-1 од 05.07.2019.год.
Предмет урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу вишепородичне стамбене зграде, спратности Су+Пр+2, на катастарској парцели број 1958/1 у КО Ћуприја-град, ул.Доситеја Обрадовића.
Урбанистички пројекат бр.тех.док. 43/2019 од 13.06.2019.год., је израђен од стране Архитектонског биро “DS design“,Ћуприја, ул. М.Новаковића, ТЦ „Сунце“, I спрат, локал бр.17, ПИБ 103494310, а одговорни пројектант је Драгана Д. Ристић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 200 1024 08.
Предметна к.п.број 1958/1 у K.O. Ћуприја-град, налази се на простору који је дефинисан Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 2/12, 9/18 и решење исправка бр.23/18), Урбанистичка целина 1. Зона насељског центра 1.2- просторна целина, шири центар, са наменом средња густина породичног становања Б1.
Увид у урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу да обаве у просторији сале Општинске управе општине Ћуприја, где је изложен са свом пратећом техничком документацијом . За све додатне информације у вези са изложеним урбанистичким појектом, а у току трајања јавне презентације, заинтересована лица могу се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине. Своје примедбе и сугестије заинтересована лица треба да доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, а преко шалтера услужног центра.
Јавна презентација урбанистичког пројекта биће доступна и на званичној интернет страници општине Ћуприја.
По истеку рока за јавну презентацију, ово одељење ће у року од три дана доставити урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама Комисији за планове. Комисија за планове дужна је да, у року од осам дана од дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.